154: Філософія та релігієзнавство

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Біблієзнавство в Київській духовній академії (ХІХ-поч. ХХ ст.): деякі понятійно-термінологічні питання дослідження
  (2014) Головащенко, Сергій
  У статті розглянуто деякі понятійні та термінологічні питання, актуальні для дослідження київської православної академічної традиції викладання Біблії. Зіставивши та проаналізувавши усталені з другої половини ХІХ ст. поняття й терміни, чинні для висвітлення цього феномену ("бібліологія", "біблійна наука", "біблеїстика"), автор запропонував в якості базового поняття "біблієзнавство", обґрунтував його евристичне значення та методологічні переваги.
 • Item
  Ідея "кінця науки" у контексті філософії постпозитивізму та сучасного природознавства
  (2014) Макух, Юрій
  У статті детально розглянуто популярну останнім часом ідею "кінця науки" крізь призму провідних тенденцій у філософії науки постпозитивізму та сучасного природознавства. З цією метою піддаються критичному аналізу різні постпозитивістські моделі раціональної реконструкції історії науки та їх методологічні засади.
 • Item
  Аргументація Пола К. Феєрабенда у дискусіях навколо проблеми неспівмірності
  (2014) Петруньок, Надія
  У статті розглянуто контекст появи і зміст дискусій щодо поняття "неспівмірність" у постпозитивізмі. Особливу увагу приділено історико-критичному аналізу поглядів, які висловлював у цих дискусіях такий відомий представник постпозитивізму, як П. Феєрабенд.
 • Item
  Проблема Цезаря у неофреґеанській філософії математики
  (2014) Поляков, Єгор
  Статтю присвячено неофреґеанському проекту авторства Кріспіна Райта та Боба Гейла з обґрунтування арифметики і містить загальний огляд проекту та аналіз розв’язку однієї з його центральних проблем – "проблеми Цезаря".
 • Item
  Два "невчасні міркування" Ніцше: проблеми культурної ідентичності
  (2014) Лютий, Тарас
  У статті розглянуто основні ідеї та розкрито контексти написання, пов’язані з двома есеями Ф. Ніцше з проблем культури.
 • Item
  Дещо про полеміку між І. Кантом і Е. Платнером: прагматика versus фізіології
  (2014) Козловський, Віктор
  У статті досліджено особливості формування кантівської прагматичної антропології у контексті полеміки з творцем "фізіологічної антропології" Е. Платнером. Аналізуються ті концепти, якими послуговувались як Кант, так і Платнер у своїх антропологічних доктринах.
 • Item
  Модерн і революція в Україні: до питання про генеалогію Євромайдану
  (2014) Мінаков, Михайло
  У статті пропоновано модель опису політичної модернізації України в період з 1991 по 2014 рр. на прикладі революційних рухів та державного будівництва. Зокрема проаналізовано вчення Ханни Арендт про революцію та застосовано ідею розрізнення між свободою та визволенням як складових революції. У застосуванні до політичної модернізації України це розрізнення дозволяє побачити фундаментальні ідеологічні суперечності українського державного будівництва.
 • Item
  Міф про кредит, або вправа з прикладної філософії
  (2014) Сватко, Юрій
  У статті з урахуванням авторської аксіоматики сучасного Світу Людини, західних традицій осягання категорії "міф", європейських практик міфологізації, а також досвіду реконструкції діалектики міфу в річищі концепції О. Ф. Лосєва запропоновано тлумачення діючого у сфері матеріальної культури наріжного для Світу Людини "міфу про кредит" як міфу про чудесне здійснення бажань.
 • Item
  Перспективізм у сучасній філософії мистецтва (теорія Джеймса О. Янґа)
  (2014) Кутіліна, Христина
  У статті розглянуто основні принципи перспективізму як нового підходу в сучасній англо-американській філософії мистецтва. Увагу зосереджено на аргументах щодо варіативності дефініції мистецтва, запропонованих Джеймсом О. Янґом в його праці "Art and Knowledge". Показано, що попри спробу розв’язання суперечностей, притаманних процедуралізму та функціоналізму, в теорії Янґа зберігаються деякі проблемні моменти зазначених підходів. Розкриття проблем та переваг перспективізму, здійснене в статті, дозволяє оцінити важливість цього підходу для актуальних дискусій стосовно визначення мистецтва.
 • Item
  Ідея автономності мистецтва: протиріччя та соціальне значення
  (2014) Бадянова, Катерина
  Статтю присвячено аналізу сучасних дискусій про автономність мистецтва. Автор, посилаючись на філософські та соціологічні підходи, інституційну критику та коментаторів сучасного мистецтва, доводить, що актуальність цієї проблеми зумовлено характером сучасного мистецтва, яке максимально розширює право митця на самовизначення.
 • Item
  Основні напрями дослідження у сучасній постантропології
  (2014) Михайлов, Дмитро
  У статті розглянуто головні напрями дослідження у сучасному постантропологічному дискурсі. Виділено та проаналізовано концептуальні трансформації суб’єкта в контексті постантропологічних студій.
 • Item
  Культурна ідентичність: культурні виміри націй у баченні М. Гібернау
  (2014) Лисий, Іван
  У статті аналізується націологічна концепція Монтсеррат Гібернау, викладена у праці "Ідентичність націй", зокрема тлумачення нею співвідношення національної ідентичності та ідентичності культурної.
 • Item
  У пошуках фундаментальної теорії свідомості: критичні нотатки до книги Девіда Чалмерса
  (2014) Гусєв, Валентин
  Статтю присвячено критичному аналізу головних положень теорії свідомості Д. Чалмерса.