Вип. 36. Археологічні студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Світлої пам’яті Віталія Михайловича Зубаря (05.02.1950–20.03.2009) : [некролог]
  (2009) Шевченко, Т.
  Некролог присвячений пам'яті визначного археолога-антикознавця, доктора історичних наук, професора НаУКМА Віталія Михайловича Зубаря.
 • Item
  Деякі тенденції політархеології в сучасній Росії
  (2009) Отрощенко, Віталій
  Політизація науки в ХХІ ст. є наслідком стихійних процесів у посттоталітарному суспільстві – з одного боку, та cвідомої діяльності державних структур – з другого. Зокрема, прояви політархеології автор вбачає в низці праць російських колег, виданих упродовж останніх років.
 • Item
  Стоянка Вись під Новомиргородом
  (2009) Залізняк, Леонід; Беленко, М.
  Під час археологічної експедиції Києво-Могилянскої академії у 2007 р досліджено нову пам’ятку початкової пори верхнього палеоліту стоянку Вись під м. Новомиргородом на Кіровоградщині. Своєрідність крем’яних виробів дозволяє віднести її до рідкісних в Україні пам’яток селетської культурної традиції басейнів Дністра і Пруту.
 • Item
  Особливості хліборобства носіїв трипільської культури
  (2009) Відейко, Михайло
  Трипільська археологічна культура, яку також називають культурною спільністю Кукутень-Трипілля, була поширена на значній території, в різних ландшафтних зонах. Враховуючи час існування (понад 2500 років) та зміни, які відбувалися впродовж цього часу у навколишньому середовищі, локальні особливості матеріальної культури, можна дійти висновку про належність її носіїв до різних культурно-господарських типів.
 • Item
  Просторова організація західнотрипільського суспільства у межиріччі Південного Бугу та Дніпра
  (2009) Дяченко, О.
  Статтю присвячено проблемі просторової організації носіїв західнотрипільської культури у межиріччі Південного Бугу та Дніпра. Запропоновано методику виокремлення просторових груп, що об’єднують синхронні поселення. Програма дослідження включає традиційний для археології картографічний метод та методи математичної статистики.
 • Item
  Довгі могили бабинської спільноти
  (2009) Макаревич, А.
  Статтю присвячено дослідженню видовжених курганних споруд доби переходу до пізньої бронзи на теренах України. Наведено характерні приклади різних типів довгих могил та окреслено їхні основні конструктивні особливості. Зазначено аналогічні тенденції в сакральній архітектурі серед синхронних культур Східної Європи.
 • Item
  Люстро з гравіруванням з поховання скіфської "амазонки"
  (2009) Фіалко, О.
  Статтю присвячено введенню до наукового обігу люстра з унікальним декоративним оздобленням з поховального комплексу скіфської "амазонки". Аналіз іконографії орнаментального образу, певного кола аналогій та символіки греко-скіфського мистецтва дав змогу співвіднести цю річ з проявом культу Богині, яку вшановували у середовищі скіфів.
 • Item
  Античні центри Північного Причорномор’я та "готські" війни (питання хронології)
  (2009) Рейда, Р.
  У статті розглянуто питання хронології історичних подій, пов’язаних з античними центрами Північного Причорномор’я в контексті з "готськими" війнами (232–270 рр. н. е.). Виділено два хронологічних періоди в історії Північного Причорномор’я в час "готських" війн. Аналізуються особливості історичної долі трьох виділених районів античної цивілізації в Північному Причорномор’ї.
 • Item
  Причини поширення кремацій в херсонеському некрополі
  (2009) Шевченко, Т.
  Статтю присвячено розгляду причин тривалого співіснування двох поховальних обрядів – кремації та інгумації – у некрополях античних центрів на прикладі раптового збільшення в елліністичному і зменшення у перші сторіччя нашої ери відсотка трупоспалень у некрополі Херсонеса Таврійського.
 • Item
  Кочівницькі елементи з ареалу пеньківських старожитностей басейну рік Сули та Ворскли
  (2009) Володарець-Урбанович, Я.
  У статті розглянуто пам’ятки пеньківської культури з кочівницькими елементами, досліджені в Полтавській області. Ці старожитності представлені житлобудівною традицією та поховальними пам’ятками. Хронологічно вони поділяються на два періоди: ранній (кінець V – початок VI ст.) та пізній (середина VII ст.). За етнічною приналежністю це були нащадки черняхівського населення та представники болгарської людності.
 • Item
  Розташування вікон у напівземлянках стовпових конструкцій доби Київської Русі
  (2009) Жигола, В.
  У статті розглянуто можливе розташування вікон у напівземлянках епохи Київської Русі, аналізуються археологічні та етнографічні дані, а також висновки інших дослідників.
 • Item
  Про один із фактів поклоніння домашнім духам у середовищі літописних сіверян (за матеріалами розкопок у Полтаві в 2007 р.)
  (2009) Пуголовок, Юрій
  У статті розглянуто один із фактів поклоніння домашнім духам у середовищі літописних сіверян, де піч виступає як жертовник, а горщик із зерном – як пожертва.
 • Item
  Слов’яно-булгарські військові походи в першій половині – середині VI ст.
  (2009) Скиба, Андрій
  Статтю присвячено військово-політичній взаємодії слов’ян та булгарських племен початку раннього середньовіччя. Однією з її складових були спільні військові походи антів, склавинів та булгар- кутригурів на Балкани в першій половині – середині VI ст. Ці походи були важливою передумовою для подальшої колонізації слов’янами Балканського півострова.
 • Item
  До витоків билини про Святогора ("Весілля на Святих Горах")
  (2009) Конча, Сергій
  На основі історичного, етнографічного та археологічного матеріалів пропонується тлумачення змісту билини "Ілля Муромець і Святогор". Особливу увагу приділено варіантам билини, в яких згадується жінка Святогора.
 • Item
  З матеріальної культури полкового міста Полтава, XVII–XVIII ст., (за матеріалами 1992 р.)
  (2009) Калашник, Є.
  Автор статті вводить у науковий обіг колекцію старожитностей кінця XVII–XVIII ст., виявлених на території форштадту полкового міста Полтава під час земляних робіт 1992 р.
 • Item
  Древнерусская чи давньоукраїнська народність?
  (2009) Залізняк, Леонід
  Статтю присвячено гострій дискусії, що точиться у наш час між прибічниками та супротивниками концепції давньоруської народності, започаткованій В. Мавродіним за доби пізнього сталінізму.
 • Item
  Проблема етногенезу українського народу в працях Л. Залізняка
  (2009) Лєбєдєва, О.
  Статтю присвячено вивченню проблеми етногенезу українців у працях Леоніда Залізняка, який переконливо доводить наукову обґрунтованість ранньосередньовічної концепції походження українців та важливість її утвердження в українській науці, освіті та суспільній свідомості.
 • Item
  Аварський період у Північному Причорномор’ї
  (2009) Скиба, Андрій
  Статтю присвячено визначенню періоду військово-політичної присутності, а також ролі, яку відігравали авари в Північному Причорномор’ї. Писемні джерела дають змогу окреслити час аварського володарювання в цьому регіоні між 558 та 568 рр. Наслідком війни 576–584 рр. між І Тюркським каганатом та Візантією стало вторгнення тюркютів у Північне Причорномор’ю, що унеможливило вплив авар на Південно-Східну Європу. Аналіз писемних джерел не дає підстави говорити про факт походу аварів 602 р. та розгром ними антського союзу.