015: Економіка

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Держава вишукує джерела покриття внутрішнього боргу
  (1999) Степанкова, Тетяна
  Наростання державного боргу спричинює виникнення ряду важливих макроекономічних проблем: уповільнення інвестиційного процесу, негативного сальдо платіжного балансу, посилення нерівномірності розподілу доходів, надмірного оподаткування, стримування економічного зростання, трансфертів ресурсів у міжнародному масштабі. Які ж методи макроекономічного регулювання потрібно впровадити у стратегії довгострокового розвитку для того, щоб нівелювати негативні впливи наростання внутрішнього запозичення і зберегти авторитет держави перед власним народом? У статті зроблена спроба знайти відповіді на ці ваз/сливі питання.
 • Item
  Бугалтерський облік - основа управління економікою
  (1999) Сопко, Василь
  У статті викладені основні поняття теоретичного, методологічного та організаційного аспектів бухгалтерського обліку як системи знань - науки і складової управління економікою. Показана об'єктивна необхідність виникнення бухгалтерського обліку як системи для вирішення проблем виробничих і суспільних відносин між учасниками ринку - економіко- правових відносин. Розкриті філософська сутність побудови бухгалтерського обліку на основі теорії двоїстості та методологічні засади побудови для управління конкретного господарства. Визначені напрями реформування діючої сиситеми бухгалтерського обліку в Україні.
 • Item
  Economics of Barter: an Assessment of Basic Arguments
  (1999) Pivnenko, S.
  An overall shift to non-monetary exchange informer Soviet Union has become an issue of great concern for economists and politicians. Still, this problem has not gain a deep assessment in the literature, mainly, because of weak empirical data and short history of the problem. This paper "Economics of Barter" presents a critical review of recent studies on non-monetary exchange and summary of basic explanations of this phenomenon in order to restate emphases. The idea behind this is to show that agents, pursuing their profit- (or rent-) maximizing goals become subject to such formal and informal constraints that make them rely upon barter, rather than on monetary transactions.
 • Item
  Оцінка ефективності виробництва та споживання електроенергії в Україні
  (1999) Краснікова, Лариса; Останін, Д.
  У статті розглядаються теоретичні основи використання міжгалузевого балансу для аналізу ефективності виробництва і споживання електроенергії, які потім застосовано до реальних даних. З'ясовано основні тенденції, що притаманні виробництву і споживанню електроенергії в Україні.
 • Item
  Економетричне моделювання процесів у грошово-кредитній сфері
  (1999) Лук'яненко, Ірина; Городніченко, Юрій
  Стаття присвячена розробці симультативної системи економетричних рівнянь, що описують взаємозв'язок показників грошово-кредитної сфери економіки України. Проведено моделювання причиново-наслідкових зв'язків на реальній інформації, отримано економетричну оцінку невідомих параметрів моделі, проаналізовано одержані результати. На основі побудованої моделі також розглянуто сценарій можливого розвитку подій в 1999- 2000 pp. y сфері грошово-кредитних відносин України.
 • Item
  Оцінка ефективності організаційно-правових форм господарювання підприємницької структури
  (1999) Іванова, Н. Ю.; Мельникова, І.
  У праці обгрунтовано показники, що дають можливість оцінити ефективність функціонування підприємницької структури, враховуючи при цьому особливості конкретної організаційно-правової форми господарювання. Наведена методика оцінки ефективності організаційно-правових форм і результати її реалізації.
 • Item
  Статистичні аспекти моніторингу кон'юктури валютного ринку
  (1999) Єріна, Антоніна; Павлюк, Є.
  У статті розглядаються методологічні засади використання інструментів технічного аналізу: графіків, статистичних індикаторів та осциляторів для визначення поточних трендів і передбачення можливих змін у динаміці валютних курсів.
 • Item
  Наукова спадщина С. А. Подолинського і розвиток екогомологічної науки у 20 ст.
  (1999) Злупко, С.
  Стаття присвячена видатному українському вченому С. А. Подолинському. У ній розглядаються основні етапи його наукової творчості та її вплив на розвиток світової науки. Доводиться, що саме С. А. Подолинський с засновником теорії енергетичної економіки і соціоетногігісни.