018: Ювілейний випуск

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 38
 • Item
  Утопія художньої свободи 60-х років у проекції на образотворчі реалії передпочатку ХХІ ст.
  (2000) Петрова, О.
  In evaluation of the heights of creative subjectivism in Ukraine's art of the 90-ties author of the article draws reader's attention to the fore comers and creative process in the 60—80-ties, to their struggle for the right of freedom in creativity during the epoch of social realism as a ruling method. The role of personalities of the prominent artists in appearing of art polistylism is shown, dominant style directions of its evaluation are stated.
 • Item
  Діалог культур як філософсько-гуманістична традиція освітньої практики Києво-Могилянської академії і сучасність
  (2000) Черепанова, С.
  The vital importance of the traditions of cultures' dialogue (the Kyiv-Mohyla academy) for the cultural and creative philosophy of education in Ukraine, especially for the individual research pedagogic activity is defined in the article.
 • Item
  Етносоціальна характеристика ямного суспільства Північного Причорномор'я
  (2000) Пустовалов, С.
  Статтю присвячено етносоціальній характеристиці ямного суспільства Північного Причорномор'я. На основі сучасних досліджень автор доводить близький зв 'язок у соціальній та етнічній сфері між ямним та катакомбним суспільствами.
 • Item
  Інструментальна музика в Києво-Могилянській академії у контексті барокового синкретизму
  (2000) Кравчук, О.
  Розкрито закономірності, характерні ознаки, особливості та напрями процесу розвитку інструментальної музики в Києво-Могилянській академії (КМА) XVII — першої половини XVIII ст. у контексті специфіки культурно-естетичної системи Бароко в Україні. Розглядаються характерні особливості барокового синкретизму у системі часових та просторових координат. Особливу увагу приділено ролі КМА у процесі розвитку осередків інструментальної музики в Україні та формуванні української професійної інструментальної школи.
 • Item
  Діяльність Павла Лютковича у світлі національно-просвітницького руху в Україні кінця XVI - першої третини XVII століття
  (2000) Колосова, В.
  Про діяльність Павла Лютковича у національно-просвітницькому русі в Україні кінця XVI — початку XVII ст. Наведено біографію видатного мандрівного друкаря в контексті духовного відродження України, подано нові, досі не відомі факти життєвого шляху діяча.
 • Item
  Освітня діяльність родини Терещенків у контексті духовної спадщини українського народу
  (2000) Донік, О.
  Висвітлюються основні етапи освітньо-доброчинної діяльності відомої родини підприємців-поміщиків Терещенків в Україні у другій половині XIX — початку XX ст. На конкретних прикладах розглядається їхній внесок у заснування, життєдіяльність та опікування початкових училищ при власних цукрозаводах, багатьох загальноосвітніх, технічних і комерційних та мистецьких навчальних закладів усіх рівнів у м. Глухові і, насамперед, у м. Києві. Підкреслюється значення такої діяльності Терещенків як продовжувачів духовних традицій нашого народу у благородній справі становлення та розвитку освіти й культури в Україні.
 • Item
  Спадкоємні зв'язки шкільного театру Києво-Могилянської академії та українського професійного світського музично-драматичного театру кінця XVIII - першої половини ХІХ ст.
  (2000) Рубаха, О.
  School theatre examines as cultural whole, which develops from period of formation across period of canonization genres and artistic language to the moment of the destabilization and the destructurization. The accent is put on the period of the destabilization, which characterize transformation all elements of artistic system of the school theatre, formation new terms, shapes, genres, language, methods of acting and staging. There were marked the hereditary bonds of school theatre with new Ukrainian secular literature, drama, professional theatrical art and folk-lore theatrical tradition of the first half XIX century.
 • Item
  Проблема культурного статусу КМА в дискусії початку ХХ ст.
  (2000) Лисий, Іван
  Устатті здійснено аналіз дискусії про культурний статус і етпокультурну належність КМА, що відбулася між польськими та російськими істориками сто років тому. З аналізу позицій учасників дискусії та нголовних смислових акцентів автор робить методологічні висновки, що можуть бути корисними в подальших дослідженнях порушених проблем.
 • Item
  Уявлення про "захисників Русі" в українсько-білоруській православній публіцистиці кінця XVI - першої чверті XVII століття
  (2000) Степанов, М.
  Українсько-білоруська концепція "захисників Русі" розглядається у статті в контексті типового для середньовічної свідомості персоналізованого сприйняття державності. Щодо "захисників Русі" в цей період діяли традиційні уявлення про лицарські чесноти та про їх переда чу у спадок і нагромадження в роді з покоління в покоління. Основою системи таких чесно т і достоїнств була віра, яка в умовах Русі озна чала не лише і не так побожність, як стійкість у своїй конфесії і необхідність її захищати. Іншими важливими чеснотами були політична могутність, військова і дипломатична майстерність, мужність, схильність до доброчинності тощо. Внаслідок вимирання і покатоличення князівських аристократичних родів функції "захисників Русі" поступово переходять до козаків, які, крім цієї ролі, успадковують і специфічно аристократичні якості: "старожитність роду", благородство тощо.
 • Item
  Культурно-мистецький центр НаУКМА - традиції і сучасність
  (2000) Замостян, О.
  The article reveals the history of establishing, development, new tends in the activity of the Art and Culture Center in Kyiv-Mohila Academy, its cultural links.
 • Item
  Матеріали до біографій вихованців Києво-Могилянської академії у фондах ЦДІАК України
  (2000) Кагамлик, С.
  Стаття представляє нові архівні матеріали до біографій вихованців Києво-Могилянської академії, які зберігаються у фондах ЦДІАК України. Основна увага відводиться ф. 128 — Києво-Печерська лавра. Стаття розкриває методологію наукового пошуку у фонді біографічних ма теріалів щодо діяльності церковно-освітніх діячів з могилянців. Досліджено головні напрями просвітницької діяльності печерського чернецтва в Україні і поза її межами.
 • Item
  Закордонні культурні зв'язки Національного університету "Києво-Могилянська академія"
  (2000) Дорожинський, П.
  У статті розглядаються походження, джерела та значення закордонних культурних зв'язків Києво-Могилянської академії як у внутрішньому академічному, так і у всеукраїнському контексті.
 • Item
  Реставрація автентичного розпису Староакадемічного корпусу Києво-Могилянської академії
  (2000) Дорофієнко, І.
  The building of oldacademian block is the oldest one in the complex of KyivMohyla academy. There were found the historically valuable fresco-sticky marals of 17th and the beginning of 18lh century which been under restoration.
 • Item
  Музично-просвітницька діяльність вихованця Києво-Могилянської академії Г. Сковороди в контексті розвитку української музичної культури XVIII ст.
  (2000) Горенко-Баранівська, Л.
  Базуючись на архівних матеріалах та документальних джерелах, авторка статті відображає життя виклада ча, філософа, поета і музиканта Г. Сковороди та його роль у розвитку національної музичної культури другої половини XVIII ст.
 • Item
  Релігійно-філософська ситуація доби Петра Могили
  (2000) Вандишев, Валентин
  Формування релігійно-філософської культури Київської Русі значною мірою було детерміновано особливостями змісту масиву перекладів, зроблених південними слов'янами з грецької мови на церковно- слов 'янську. Розвиток нашого духовного устрою стимулював появу плеяди визна чних вітчизняних мислителів, особливе місце серед яких займає П.Могила. Діяльність його пов'язана з утвердженням православного віросповідання, яке в його добу було деформоване всілякими чужорідними напластуваннями: апокрифічні тексти, окультна література, єресі тощо. Праці П. Могили сприяли утвердженню в свідомості українських і російських православних істинного розуміння догмату Святої Трійці, визна чених Ісусом Христом блаженств, а також обґрунтуванню православного розуміння буття людини після смерті, спростуванню ідеї чистилища. Як мислитель 77. Могила дав фундаментальне визначення поняття свободи, а особливо своїми працями продемонстрував, що руське православ 'я стає науковим і лов чальним.
 • Item
  Про деякі аспекти діяльності Петра Могили
  (2000) Ковальчук, Т.
  Ім'я митрополита Петра Могили (1596—1647) назавжди закарбоване в історії України серед імен найвидатніших її представників. Його діяльність була багатогранною і плідною. Все своє життя Петро Могила поклав на благо України: заснував перший вищий навчальний заклад — Києво-Могилянську академію, де навчалися майбутні провідні церковні та державні діячі; зміцнив та реформував православну церкву; відновлював стародавні православні храми; розгорнув широкомасшта бну видавничу діяльність.
 • Item
  Сакральне і профанне в проекціях людського життя (досвід Григорія Сковороди)
  (2000) Бондаревська, І.
  Article is devoted to analysis of existential experience of Hrihoriy Skovoroda. The author considers a conflict sacred and profanum as determined life orientation, reveals a nature of this conflict and its influence upon the relations between thinker and society.
 • Item
  Місіонерська та культурно-просвітницька діяльність вихованців Києво-Могилянської академії в Сибіру та на Далекому Сході
  (2000) Протоієрей Черпак, В.
  У статті розглядається культурно-просвітницька та місіонерська діяльність вихованців Києво- Могилянської академії. Дається характеристика діяльності видатних ієрархів-українців на неосяжній кафедрі Тобольській і всього Сибіру. Розглядаються культурно-освітні впливи України на тубільне населення Сибіру, Далекого Сходу, Монголи та Китаю у XVIIIст.; висловлюється думка про значення Києво-Могилянської академії для розквіту православної богословсько-філософської думки в Росії у XIX та на початку XX ст.; ставиться питання про спеціальне дослідження вірнопідданства московським царям місіонерів-українців у Сибіру та їхнього бажання працювати далеко за межами своєї Батьківщини.
 • Item
  Символічний світ як реальність у Григорія Сковороди та в філософії ХХ століття
  (2000) Павленко, Ю.
  У статті подається порівняльний аналіз творів та основних ціннісних понять світу Г. Сковороди та І. Канта, інших філософів; розглядається символізм Сковороди у світлі сучасних концепцій універсуму.
 • Item
  Становлення професійної філософії в Україні
  (2000) Захара, Ігор
  The development of so called professional philosophy is a very interesting question which is waiting to detail research and studying. In Ukraine this process began in Kyivska Rus. No t last role in the developing of professional philosophy occupied by brotherhood schools, Ostroh, Zamost and Kyiv Mohyla academy.