Релігійно-філософська ситуація доби Петра Могили

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Вандишев, Валентин
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Формування релігійно-філософської культури Київської Русі значною мірою було детерміновано особливостями змісту масиву перекладів, зроблених південними слов'янами з грецької мови на церковно- слов 'янську. Розвиток нашого духовного устрою стимулював появу плеяди визна чних вітчизняних мислителів, особливе місце серед яких займає П.Могила. Діяльність його пов'язана з утвердженням православного віросповідання, яке в його добу було деформоване всілякими чужорідними напластуваннями: апокрифічні тексти, окультна література, єресі тощо. Праці П. Могили сприяли утвердженню в свідомості українських і російських православних істинного розуміння догмату Святої Трійці, визна чених Ісусом Христом блаженств, а також обґрунтуванню православного розуміння буття людини після смерті, спростуванню ідеї чистилища. Як мислитель 77. Могила дав фундаментальне визначення поняття свободи, а особливо своїми працями продемонстрував, що руське православ 'я стає науковим і лов чальним.
The formation of the religious-philosophical culture of Kiev Ruse was largely determined by singularities of the contents of an array of translations, which were made by the southern Slavs from Greek language on church-slavic. The development of our spiritual device stimulated appearance the group of outstanding domestic thinkers. The special place among them takes Peter Mohyla. His activity is connected with the statement orthodox faith, which in that time was deformed by all alien ideas: the apocrifical texts, occult literature, heresy, and another. The activities of P.Mohyla have assisted the statement in consciousness Ukrainian and Russian orthodox of true understanding of a doctrine Sacred Three, Christian bliss's, and also refutation of idea paradise and hell. As thinker P.Mohyla has given fundamental definition of concept of freedom. By the his activities he has demonstrated, that the Russian Orthodox becomes scientific and teaching.
Description
Keywords
Петро Могила, релігійно-філософська культура, розвиток, духовний устрій
Citation
Вандишев В. М. Релігійно-філософська ситуація доби Петра Могили / В. М. Вандишев // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18 : Ювілейний випуск. - С. 110-114.