Том 4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Реалізація права на мирні зібрання: фактори обмеження і механізми забезпечення законності
  (2019) Бондар, Максим; Нікітіна, Валерія
  Статтю присвячено дослідженню питань обмеження права на мирні зібрання. Розглянуто історичний і загальнотеоретичний аспекти права на мирні зібрання в Україні та світі. Опрацьовано статистичні дані щодо судових рішень про заборону мирних зібрань в Україні. Проаналізовано фактори обмеження, як-от: час, місце, спосіб проведення мирних зібрань. Виділено ключові складники факторів обмеження мирних зібрань, зокрема приватну власність та публічні установи, до питання місця проведення зібрання. Здійснено огляд судової практики ЄСПЛ та Верховних судів США і Великої Британії. Проаналізовано елементи трискладового тесту: законність, легітимна мета, необхідність у демократичному суспільстві. Описано переваги та недоліки їх використання щодо оцінювання законності обмеження права на мирні зібрання.
 • Item
  Особливості цивільного позову в кримінальному судочинстві
  (2019) Вернидубов, Іван; Белікова, Світлана
  У статті визначено особливості пред’явлення та розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні. Проведено аналіз правових норм, регулюючих процедуру пред’явлення і судового розгляду позову в цивільній справі та цивільного позову в кримінальному провадженні. Автори вказують на прогалини чинного законодавства, оскільки із запровадженням із 15 грудня 2017 р. змін у Цивільному процесуальному кодексі України (ЦПК України) фактично оновлено процедуру розгляду цивільного позову в суді, що не може не відображатися на правових нормах Кримінального процесуального кодексу України (КПК України). З’ясовано причини складнощів під час розгляду цивільного позову. Автори дійшли висновку, що прийняті законодавчі зміни сприяють узгодженню деяких положень КПК України з правовими нормами ЦПК України. Це дасть змогу уникнути проблемних питань під час судового розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.
 • Item
  Антипозовні забезпечувальні заходи як засіб уникнення паралельних арбітражних і судових проваджень
  (2019) Дев'яткіна, Марія
  Статтю присвячено розв’язанню проблеми паралельних проваджень у сфері міжнародного комерційного арбітражу, оскільки паралельні провадження є небажаним явищем як для сторін арбітражного процесу, так і для арбітражного суду. Основну увагу в цій праці зосереджено на дослідженні антипозовних заходів, тому що вони дають можливість уникнути відкриття паралельних проваджень у міжнародному комерційному арбітражі та національних судах. Надано визначення таких заходів, встановлено їхні види, досліджено правову природу та наведено приклади їх практичного використання в континентальній та загальній правових системах. Крім того, в цій статті надано відповідь на питання, чи має міжнародний комерційний арбітраж достатню юрисдикцію виносити ухвали про антипозовні заходи і чи є такі заходи ефективним методом уникнення паралельних проваджень. У результаті аналізу практичного застосування механізму антипозовних заходів наведено доводи, чому антипозовні заходи не найкращий метод уникнення паралельних проваджень, запропоновано альтернативний погляд на розв’язання цієї проблеми.
 • Item
  Захист права народу на волевиявлення: адміністративно-деліктний аспект
  (2019) Іщенко, Юрій
  У статті досліджено особливості адміністративної відповідальності за правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення. Проаналізовано практику розгляду судами справ про відповідні адміністративні правопорушення, деякі особливості провадження в зазначених справах. Під час дослідження було вивчено 187 постанов у справах у Єдиному державному реєстрі судових рішень,з яких 78 (41,7 %) справ завершилися притягненням правопорушників до відповідальності у вигляді штрафу, 77 (41,2 %) справ було судами закрито, 32 (17,1 %) справи було повернуто органам Національної поліції на доопрацювання. Зроблено висновок про те, що застосування адміністративно-деліктного законодавства у сфері захисту права народу на волевиявлення є неефективним, його реалізація не досягає своєї мети. На підставі вивчених справ з’ясовано причини низької ефективності реагування уповноваженими особами на цей вид правопорушень. Надано пропозиції, які сприятимуть підвищенню якості здійснення провадження та складання процесуальних документів.
 • Item
  Принципи новітньої концепції правового регулювання робочого часу
  (2019) Костюк, Віктор; Яцкевич, Іван
  Статтю присвячено ключовим питанням новітньої концепції правового регулювання робочого часу через призму тенденцій розвитку суспільства, держави та ринку праці. Робочий час розглянуто як категорію науки трудового права, як інститут галузі трудового права, а також досліджено розуміння поняття робочого часу в процесі правозастосування, зокрема, здійснено аналіз європейської судової практики (ЄСПЛ, Суду справедливості ЄС), що особливо актуально у зв’язку з реалізацією положень Угоди про асоціацію України з ЄС. Наголошено, що головна увага має бути приділена питанням пріоритетності запитів та інтересів працюючих, формування дієвих механізмів соціального партнерства, тенденціям міжнародного ринку праці. Критично осмислено стан правового регулювання робочого часу. Виокремлено ключові проблеми, пов’язані з відсутністю якісних і системних реформ, застарілістю та архаїчністю трудового законодавства. Визначено міжнародно-правові засади регулювання робочого часу. Розглянуто особливості підходів до законодавчого регулювання робочого часу. Окреслено сучасну систему принципів правового регулювання робочого часу.
 • Item
  Cпособи захисту прав на комерційні позначення: досвід Франції та України
  (2019) Михайлюк, Галина
  У статті здійснено аналіз способів захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності з урахуванням створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності та переосмислення статусу (зміни обсягу й змісту повноважень) Верховного Суду. Подано концепцію, відповідно до якої застосування прецеденту в правовій діяльності є нагальною потребою, для реалізації якої сформовано правові передумови. Проаналізувавши вітчизняну судову практику, рекомендовано певні напрями вдосконалення правозастосовчих механізмів, серед яких: правовласник або його представник мають враховувати необхідність надання суду доказової бази як підтвердження своїх вимог, а також строки судового провадження та інші обставини, розуміючи, що у вітчизняному законодавстві немає чітко встановлених механізмів доказу реальної шкоди або упущеної вигоди, а також розмірів можливого відшкодування збитків та методики їх нарахування. Запропоновано створити у складі Вищого суду з питань інтелектуальної власності окрему судову палату з розгляду спорів, що виникають у мережі Інтернет, адже кількість порушень у Всесвітній мережі, як свідчить світова практика, щороку стрімко зростає.
 • Item
  Конституціоналізація політичних партій: досвід Німеччини та України
  (2019) Песоцька, Катерина
  Законодавче закріплення регулювання діяльності політичних партій та визначення їхнього місця в системі державної влади є фундаментом для функціонування партійної системи та держави загалом. Зважаючи на те, що політичні партії є важливими учасниками політичного процесу та одними з ключових суб’єктів ухвалення державних рішень, законодавче впорядкування правового статусу та діяльності цього інституту є неодмінною передумовою для демократичного розвитку держави. У статті розглянуто досвід Німеччини та України в процесі конституціоналізації політичних партій. За допомогою аналізу відповідних положень конституцій обох країн визначено місце політичних партій у системі державного устрою. Окрім цього, у статті розглянуто методологію визначення рівня конституціоналізації політичних партій. На основі даних щодо рівня конституціоналізації політичних партій у Німеччині та Україні автор робить спробу визначити роль конституціоналізації політичних партій у процесі їхньої інституціоналізації.
 • Item
  Науково-правові засади формування стандартизації як засобу регулювання господарської діяльності
  (2019) Попович, Тетяна
  Подано аналіз впливу наукового досвіду і високого рівня розвитку теорії стандартизації в СРСР на теорію та методологію національної стандартизації в умовах переходу до переважного застосування міжнародних стандартів для ефективного регулювання господарської діяльності в Україні. Запропоновано авторське бачення зміни наукової думки про стандартизацію та її зміст у технічних, економічних та правових галузях. Простежено трансформацію сутності, змісту та значення окремих нормативно-технічних документів стандартизації, а також передумов створення нової сфери – технічного регулювання. Виявлено, що комплексного дослідження сутності, значення та правового забезпечення стандартизації для потреб ринку як національного, регіонального, так іглобального рівня не проводилося до цього часу, атому запропоновано та обґрунтовано необхідність зміни кута зору щодо розуміння стандартизації із суто державного засобу регулювання до розширення його здатності регулювати суспільні відносини на рівні саморегулювання. Така позиція дає змогу якнайширше використовувати стандартизацію та її документи заінтересованими суб’єктами, зокрема під час здійснення господарської діяльності.
 • Item
  The Minsk Trap. Moscow’s perversion of the conflict arbitration process in Ukraine
  (2019) Volkova, Nadia
  This article is a multidisciplinary analysis of the Russian Federation’s exploitation of legal systems, both international and domestic, to pervert arbitration efforts in Ukraine. This short study seeks to address challenges in moving forward with future mediation efforts and asserts that the Russian Federation exploits Minsk II to contain and subdue Ukraine. Simultaneously, Russia overtly disassociates itself with its manufactured conflict in Donbas while covertly maintaining a violent stalemate in the region. It deceptively supports these arbitration efforts to satisfy international stakeholders, but has weaponized the process to achieve impunity in pursuit of greater geopolitical objectives and violations of Ukrainian sovereignty. This article offers an overview of the emerging concept of Malign Legal Operations, a notion which is colloquially known as lawfare. It highlights the Russian Federation’s use of this strategy to achieve impunity within a revisionist approach to the rule of law. Furthermore, it summarizes peacebuilding efforts in the Russo-Ukrainian war from the perspective of malign legal operations and assess Minsk II to be a trap used to reduce violence in the region on the Kremlin’s terms by creating a "frozen conflict" in the likeness of South Ossetia, Abkhazia, and Transnistria. This article asserts that the Ukrainian law "On Special Self-Governance Procedure in Separate Regions of Donetsk and Luhansk Oblasts" is, de facto, the legal implementation of the Minsk Agreement without the accord being referenced by-name in the law. This fact, inter alia, serves Moscow by legally containing Ukraine and forcing a situation whereby the Kremlin’s objectives are pursued by Ukraine’s genuine and sincere desire to bring about peace in a conflict that was manufactured by the Russian Federation.
 • Item
  Кримінальна відповідальність за постановлення суддею неправосудного судового рішення: міжнародні стандарти, законодавство України та інших держав Європи
  (2019) Хавронюк, Микола
  У статті досліджено проблему притягнення українських суддів до кримінальної відповідальності за постановлення ними так званих неправосудних судових рішень, підстави такої відповідальності порівняно з підставами кримінальної відповідальності суддів за будь-які діяння, пов’язані з виконанням ними своїх службових повноважень. Здійснено аналіз міжнародних стандартів щодо кримінальної відповідальності суддів і суддівського імунітету, а також щодо судового рішення, узагальнено підходи законодавців інших держав щодо криміналізації постановлення неправосудного, незаконного та/або необґрунтованого чи упередженого судового рішення, а для порівняння – й інших діянь, пов’язаних із виконанням суддею службових обов’язків. Проаналізовано вимоги процесуального законодавства України щодо судових рішень, судову статистику та судову практику і запропоновано власне визначення поняття "неправосудне судове рішення".
 • Item
  Універсальна юрисдикція в національному законодавстві: порівняльний аспект
  (2019) Чубінідзе, Олександра
  Щодня ми бачимо порушення прав людини, які є найважливішою цінністю, закріпленою в міжнародному праві, і ці порушення є злочинами проти міжнародного права. Україна також переживає подібну ситуацію. Під час загострення українсько-російських відносин питання відповідальності сторін конфлікту за злочини є дуже актуальним. Засудження часто відбувається на рівні національних судів, адже вони є найефективнішим інструментом засудження громадян іншої сторони за воєнні злочини. У статті розкрито особливості застосування універсальної юрисдикції в національному праві. Ця концепція є актуальною для України сьогодні у світлі подій на Сході. У статті розглянуто механізми закріплення універсальної юрисдикції в законодавстві держав романо-германської та англосаксонської правових систем, зокрема щодо її предметного, персонального та територіального застосування. Здійснено аналіз повноважень та практики судових органів у цьому питанні.
 • Item
  Розвиток правової думки про попереднє слідство на українських землях у складі Російської імперії
  (2019) Яковенко, Микола
  У статті систематизовано юридичну літературу ХІХ – початку ХХ ст., у якій висвітлено питання щодо попереднього слідства на українських землях у складі Російської імперії. Джерельну базу викладено в хронологічному порядку та поділено на три категорії. До першої групи публікацій увійшли видання, в яких охарактеризовано діяльність державних органів, уповноважених здійснювати розслідування злочинів, наприкінці ХVIII ст. – до 1864 р. Під час дослідження зазначеної літератури встановлено, що відмежування попереднього слідства від діяльності органів адміністративно-виконавчої влади позитивно вплинуло на якість роботи органів правосуддя, особливо це поліпшило розслідування злочинів. Другу групу літературних джерел становлять наукові видання, присвячені правовим основам та практиці реалізації функції попереднього слідства від початку судової реформи Олександра ІІ до початку революції 1917 р. Доведено, що розвиток і вдосконалення функціональної моделі органів, уповноважених здійснювати розслідування злочинів, відбувалися під впливом низки політичних, економічних і соціальних процесів. У третій категорії літературних джерел висвітлено правову думку щодо специфіки реалізації функції попереднього слідства з початку ХХ ст. до повалення монархічного ладу.