Вип. 40. Хімічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Гепаринізація целюлозних мембран із прищепленим поліетиленіміном для гемодіалізу та дослідження їх транспортних власти
  (2010) Коновалова, Вікторія; Побігай, Ганна; Битко, К.; Бурбан, Анатолій
  З метою покращення гемосумісноті целюлозних мембран опрацьована методика їх гепаринізації, що базується на попередньому їх модифікуванні біосумісним полікатіоном поліетиленіміном та подальшому зв’язуванні останнього з гепарином у поліелектролітний комплекс. Досліджено зміну транспортних властивостей модифікованих мембран. Показано, що модифіковані мембрани характеризуються високою очисною здатністю та високими коефіцієнтами проникності щодо вітаміну В12, сечовини та креатиніну, а отже, є цілком придатними для використання у гемодіалізаторних установках.
 • Item
  Дослідження уреазної активності вуглецевих сорбентів
  (2010) Кузьменко, В.; Бакалінська, Ольга; Картель, Микола
  Досліджено ферментоподібну (уреазну) активність вихідних та модифікованих (окиснених у Н+-формі) зразків вугілля типу СКН та КАВ, а також адсорбційно іммобілізованої на їх поверхні уреази при рН 7,2 та порівняно з активністю нативного ферменту. Застосовано закони кінетики ферментативних реакцій для кількісного оцінювання ензиматичної активності обраних об’єктів шляхом розрахунку констант Міхаеліса із кінетичних кривих розкладання сечовини в інтервалі субстрату 1-10 г/л. Показано, що окиснення поверхні вугілля збільшує його уреазну активність, а саме: для вугілля типу СКН - у більш, ніж три рази, а для вугілля типу КАВ - у два рази. Іммобілізація уреази призводить до синтезу матеріалів, активність яких зівставна з активністю ферменту, при цьому у випадку іммобілізації уреази на вугіллі КАВо його активність навіть більша за активність ензиму. Досліджено каталітичну активність ферменту та вугілля СКНо із іммобілізованою уреазою в інтервалі рН 6,2-7,8. Показано, що іммобілізація уреази на вугіллі СКНо призводить до збільшення ферментативної активності сорбенту у кислій ділянці, що є перспективним для створення ефективних масообмінних пристроїв для лікування уремічних захворювань сорбційними методами (гемо- та ентеросорбція) на основі вугілля марок СКН та КАВ.
 • Item
  Структура поверхні та властивості водних дисперсій термоактивованих каолінів
  (2010) Сальник, В.; Свідерський, В.; Ткач, Н.
  Наведено результати досліджень з термічної активації каолінів і показано можливість регулювання властивостей їхньої поверхні для впливу на технологічні властивості глинистих суспензій.
 • Item
  Омилення ультрафільтраційних поліакрилонітрильних мембран та дослідження їхніх властивостей
  (2010) Потворова, Н.; Вакулюк, Поліна; Бурбан, Анатолій
  Розроблено метод лужного гідролізу ультрафільтраційних поліакрилонітрильних мембран (ПАН). Показано, що слабкогідрофільна полімерна мембрана при омиленні набуває сильно виражених гідрофільних властивостей. Встановлено, що ступінь перетворення поверхні полімерної плівки залежить від часу омилення, температури та концентрації лугу.
 • Item
  Вилучення іонів плюмбуму водоростями басейну Чорного моря
  (2010) Давідовіч, І.; Антонюк, Наталя
  Досліджено кінетичні характеристики процесу біосорбції йонів плюмбуму водоростями Чорного моря. Методом математичного моделювання встановлено переважаючий механізм біосорбції та лімітувальна стадія цього процесу.
 • Item
  Амілазоподібна активність вуглецевих матеріалів типу СКН та КАВ
  (2010) Дмитренко, Т.; Бакалінська, Ольга; Коваль, Н.; Картель, Микола
  Досліджено, кількісно оцінено та порівняно каталітичну активність нативного ферменту амілаза, активованого та модифікованого (окисненого у Н-формі) вугілля марок СКН та КАВ, деяких сольових форм вугілля СКНо, ферменту амілаза, адсорбційно іммобілізованого на вугіллі, в реакції розкладання (гідролізу) крохмалю різних концентрацій (0,4-1,2 %). Застосовано закони кінетики ферментативних реакцій для кількісної оцінки амілазної активності вуглецевих сорбентів, зокрема розраховано константи Міхаеліса. Показано, що активованe вугілля і його модифіковані та сольові форми виявляють амілазну активність. Встановлено, що адсорбційна іммобілізація амілази на поверхні зразків вугілля збільшує каталітичну активність КАВо та СКН. Іммобілізація ферменту на поверхні сорбентів КАВ та СКНо призводить до інактивації комплексу вугілля-фермент. Визначено, що наявність іонів (Н+, К+ Na+, Mg2+, Zn2+, Cu2+) на поверхні вугілля відіграє суттєву роль у маніфестації амілазоподібної каталітичної активності. Показано, що найактивнішими є мідна та цинкова форми.
 • Item
  Адсорбція хлоридів алкіламонію оксидами алюмінію і заліза (ІІІ)
  (2010) Стрельцова, О.; Волювач, О.; Пузирьова, І.
  Проаналізовано коректність використання рівнянь Фрейндліха, Гільдебранда, Ленгмюра, Хілла - де Бура для опису експериментально отриманих ізотерм адсорбції хлоридів алкіламонію (ХАА) на оксидах алюмінію і заліза (III). Встановлено, що найбільш повно ізотерми адсорбції вдається описати за допомогою рівняння Ленгмюра. Досить високі значення стандартної вільної енергії Гіббса адсорбції (30,9 -36,7 кДж/моль) для всіх гомологів ХАА вказують на помітне їхнє споріднення до поверхні оксидів алюмінію і заліза (III), що дає змогу їх ефективно використовувати як адсорбенти та флотаційні носії
 • Item
  Дослідження адсорбції барвних речовин цукрового виробництва природними дисперсними мінералами України
  (2010) Стеценко, Н.; Подобій, О.; Мірошников, О.; Грабовська, О.
  Досліджено адсорбційні властивості природних дисперсних мінералів – палигорськіту та глауконіту щодо видалення барвних речовин цукрового виробництва. Показано, що адсорбенти дозволяють підвищити ефективність очищення модельних розчинів сахарози. Встановлено, що з підвищенням температури зменшується кількість адсорбованих барвних речовин незалежно від виду сорбенту, тобто процес адсорбції має переважно фізичний характер. Підібрано найбільш ефективні мінеральні сорбенти та встановлено їх оптимальні витрати при очищенні розчинів сахарози.
 • Item
  Використання капілярно-електрофоретичних методів для хірального розділення (оглядова)
  (2010) Антонюк, Наталя; Давідовіч, І.
  Проаналізовано сучасні методи розділення оптичних ізомерів за допомогою хірального капілярного електрофорезу та визначальні фактори вибору хірального селектора.
 • Item
  Застосування математичного моделювання до вивчення динаміки антибактеріальних характеристик поліетилентерефталатних мембран
  (Видавничий дім "КМ Академія", 2010) Лаврик, Володимир; Вакулюк, Поліна; Нижник, Валерій; Мурланова, Тетяна
  Розроблено ефективну математичну модель для вивчення і прогнозування зміни антибактеральних властивостей хітозановмісних ультрафільтраційних трекових поліетилентерефталатних мембран з часом. Описана методика математичного визначення антибактеріальних властивостей трекових мембран може бути застосована не тільки при експлуатації хітозановмісних мембран, а також мембран, оброблених іншими бактерицидними агентами.