Том 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • Item
  Правознавство, наука, методологія: еволюція підходів до їхніх взаємозв'язків
  (2018) Козюбра, Микола
  У статті проаналізовано еволюцію підходів до взаємозв’язків правознавства, науки і методології. У зв’язку з цим простежено етапи розвитку поглядів на науку та її моделі (типи) – класичну, некласичну та посткласичну (постмодерну) – і відповідні їм типи раціональності. Виділено найістотніші методологічні ознаки і новації постнекласичної науки, серед яких особливу увагу звернено на процес "олюднення" науки, посилення її зв’язків з цінностями. Спеціальне місце відведено трансформації критеріїв науковості в постнекласичній моделі науки.
 • Item
  Деякі міркування про постправду в праві
  (2018) Звєрєв, Євген
  Статтю присвячено роздумам про актуальне на сьогодні поняття постправди у всій різноманітності його сприйняття. Автор робить спроби оцінити його з погляду релігії, журналістики та передусім права. Здійснено аналіз історії виникнення явища, його позитивних та негативних характеристик, а також подано рекомендації щодо боротьби з його можливими негативними проявами.
 • Item
  Юрисдикційні засоби врегулювання та вирішення правових спорів в Україні
  (2018) Лихолат, Ірина
  Статтю присвячено аналізу юрисдикційних засобів врегулювання та вирішення правових спорів в Україні. Вирішення цих спорів може здійснюватися в юрисдикційній або позаюрисдикційній формі. Юрисдикційна форма захисту передбачає вирішення спору відповідно до нормативно визначеної компетенції в галузі захисту прав уповноваженого на те органу державної влади або іншого органу, що діє від імені держави. Юрисдикційна форма захисту представлена судовими та позасудовими засобами.
 • Item
  Проблеми реалізації соціальних та економічних прав людини
  (2018) Кушик, Віктор
  У статті розглянуто проблеми реалізації соціальних та економічних прав людини в контексті Загальної декларації прав людини, а також їхній зв’язок із громадянськими та політичними правами. Звернено увагу на певні суперечності між принципами, закріпленими в Декларації. Порушено питання гідності, культурних відмінностей та справедливості в розподілі суспільних благ. Розглянуто можливість залучення не тільки держав, а й міжнародних підприємств до подолання бідності, можливі шляхи впровадження соціальних та економічних прав на локальному та глобальному рівнях.
 • Item
  Право на доступ до правосуддя як одна з передумов забезпечення інших прав і свобод людини
  (2018) Бурий, Владислав
  Статтю присвячено порівнянню національних та зарубіжних підходів до тлумачення права на доступ до правосуддя. Розглянуто практику конституційної юстиції зарубіжних країн щодо досліджуваного питання. В Україні право на доступ до правосуддя зазвичай тлумачиться саме як можливість використання правових засобів класичного правосуддя. Це контрастує з підходом зарубіжних країн, що включають до змісту вказаного права не лише зазначений елемент, а й можливість отримання ефективної правової допомоги, поширення правової обізнаності, запобігання виникненню конфліктів (спорів), популяризацію досудового врегулювання спору (конфлікту) шляхом фасилітації, медіації чи арбітрування. Саме таке тлумачення є однією з передумов належного регулювання всіх елементів права на доступ до правосуддя в Україні у системному взаємозв’язку. Можливість реалізації такого широкого підходу запропоновано шляхом тлумачення ст. 3 Конституції України, що визначає мету та спрямованість діяльності держави.