Том 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Правознавство, наука, методологія: еволюція підходів до їхніх взаємозв'язків
  (2018) Козюбра, Микола
  У статті проаналізовано еволюцію підходів до взаємозв’язків правознавства, науки і методології. У зв’язку з цим простежено етапи розвитку поглядів на науку та її моделі (типи) – класичну, некласичну та посткласичну (постмодерну) – і відповідні їм типи раціональності. Виділено найістотніші методологічні ознаки і новації постнекласичної науки, серед яких особливу увагу звернено на процес "олюднення" науки, посилення її зв’язків з цінностями. Спеціальне місце відведено трансформації критеріїв науковості в постнекласичній моделі науки.
 • Item
  Деякі міркування про постправду в праві
  (2018) Звєрєв, Євген
  Статтю присвячено роздумам про актуальне на сьогодні поняття постправди у всій різноманітності його сприйняття. Автор робить спроби оцінити його з погляду релігії, журналістики та передусім права. Здійснено аналіз історії виникнення явища, його позитивних та негативних характеристик, а також подано рекомендації щодо боротьби з його можливими негативними проявами.
 • Item
  Юрисдикційні засоби врегулювання та вирішення правових спорів в Україні
  (2018) Лихолат, Ірина
  Статтю присвячено аналізу юрисдикційних засобів врегулювання та вирішення правових спорів в Україні. Вирішення цих спорів може здійснюватися в юрисдикційній або позаюрисдикційній формі. Юрисдикційна форма захисту передбачає вирішення спору відповідно до нормативно визначеної компетенції в галузі захисту прав уповноваженого на те органу державної влади або іншого органу, що діє від імені держави. Юрисдикційна форма захисту представлена судовими та позасудовими засобами.
 • Item
  Проблеми реалізації соціальних та економічних прав людини
  (2018) Кушик, Віктор
  У статті розглянуто проблеми реалізації соціальних та економічних прав людини в контексті Загальної декларації прав людини, а також їхній зв’язок із громадянськими та політичними правами. Звернено увагу на певні суперечності між принципами, закріпленими в Декларації. Порушено питання гідності, культурних відмінностей та справедливості в розподілі суспільних благ. Розглянуто можливість залучення не тільки держав, а й міжнародних підприємств до подолання бідності, можливі шляхи впровадження соціальних та економічних прав на локальному та глобальному рівнях.
 • Item
  Право на доступ до правосуддя як одна з передумов забезпечення інших прав і свобод людини
  (2018) Бурий, Владислав
  Статтю присвячено порівнянню національних та зарубіжних підходів до тлумачення права на доступ до правосуддя. Розглянуто практику конституційної юстиції зарубіжних країн щодо досліджуваного питання. В Україні право на доступ до правосуддя зазвичай тлумачиться саме як можливість використання правових засобів класичного правосуддя. Це контрастує з підходом зарубіжних країн, що включають до змісту вказаного права не лише зазначений елемент, а й можливість отримання ефективної правової допомоги, поширення правової обізнаності, запобігання виникненню конфліктів (спорів), популяризацію досудового врегулювання спору (конфлікту) шляхом фасилітації, медіації чи арбітрування. Саме таке тлумачення є однією з передумов належного регулювання всіх елементів права на доступ до правосуддя в Україні у системному взаємозв’язку. Можливість реалізації такого широкого підходу запропоновано шляхом тлумачення ст. 3 Конституції України, що визначає мету та спрямованість діяльності держави.
 • Item
  Правова визначеність: pro et contra
  (2018) Матвєєва, Юлія
  У статті проаналізовано порівняння принципу правової визначеності в англосаксонській і континентальній правових системах. Чи можна протиставляти європейську правову визначеність американській правовій невизначеності? Які причини появи в американській школі правового реалізму заперечення правової визначеності? Чи справді існує така чітка відмінність між двома системами в розумінні правової визначеності?
 • Item
  Принцип доступності в діяльності органів публічного адміністрування
  (2018) Венгер, Володимир
  У статті здійснено загальний аналіз змісту та суті принципу доступності як складової верховенства права в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Подано загальне розуміння ознак та характерних особливостей принципу доступності як однієї з основних теоретичних засад надання публічних послуг відповідно до європейських стандартів публічного адміністрування. Проаналізовано тенденції сучасного стану розвитку чинного законодавства у сфері надання публічних послуг.
 • Item
  Принципи права: особливості в податковому праві
  (2018) Лобач, Ольга
  Проаналізовано різні підходи до визначення принципів права, критерії їх класифікації. Принципи оподаткування охарактеризовано як системне поняття, що складається з таких принципів: податку, податкової системи, податкового законодавства, податкового права. Наголошено, що принципи, пов’язані з оподаткуванням, є взаємообумовленими, взаємозалежними; система цих принципів має бути спрямована на розбудову справедливої, ефективної, оптимальної податкової системи із врахуванням такого аспекту, як захист прав та інтересів платників податків. Зосереджено увагу на законодавчому закріпленні та практично-прикладному використанні принципів.
 • Item
  Представництво в цивільному процесі за новим Цивільним процесуальним кодексом України
  (2018) Ханик-Посполітак, Роксолана
  У статті здійснено аналіз норми нової редакції Цивільного процесуального кодексу України щодо процесуального представництва, порівняння положень щодо процесуального представництва в різних видах судочинства, зокрема з господарським та адміністративним. Розглянуто генезис цього інституту в цивільному процесі. Стисло проаналізовано види представництва. Основну увагу приділено можливості застосування процесуального представництва в різних видах провадження (наказному, позовному і окремому) та в різних категоріях справ.
 • Item
  Спільні стандарти цивільного процесу в ЄС: загальна характеристика та перспективи реалізації
  (2018) Ізарова, Ірина
  У статті досліджено поняття "стандарти цивільного процесу", запропоноване в Резолюції Європейського Парламенту від 4 липня 2017 р. (2015/2084(INL)), на прикладі основних проектів зі зближення цивільного правосуддя в ЄС та світі (це Європейські правила цивільного процесу ELI-Unidroit, Принципи транскордонного цивільного процесу ALI-Unidroit), а також Фінального звіту М. Сторма "Зближення судового права в ЄС". Це питання надзвичайно актуалізувалося впродовж реформи цивільного судочинства в Україні, одним із завдань якої є наближення національного законодавства до європейських стандартів правосуддя.
 • Item
  Right to Social Security of Employment Migrants in European Union
  (2018) Yatskevych, Ivan
  The article deals with the issue of social security of employment of migrants from third-countries to the European Union. This publication gives a short overview of literature and more detailed outlook of international, interstate, and national legal sources, conferring rights of third-countries workers employed in the EU. The author commences the analysis from the legal background for social security right safeguards. Following this goal, the documents of the Council of Europe are researched, particularly European Social Charter (revised). As per the EU regulation of migrants’ right to social security guarantees, there are sources studied or referred to in the article. The Treaty of Lisbon and the EU directives are mentioned as legal sources, including latest development in the EU social security law. It is stated on different approaches to social security provisions exercised by a Member State. The vision of problem of insufficient attention to victims of illegal employment of immigrants and their vulnerability is developed. Certain analysis of Association Agreement between Ukraine and the EU regarding social security, migration issues, and principles of cooperation in given sphere is presented.
 • Item
  Європейські соціальні стандарти в контексті сучасної моделі джерел права соціального забезпечення: науково-теоретичний аспект
  (2018) Костюк, Віктор
  У статті розкрито питання, пов'язані з правовою характеристикою європейських соціальних стандартів та напрямів їх впливу на розвиток новітньої моделі джерел права соціального забезпечення. Наголошено на особливостях формування соціальних стандартів європейською спільнотою. Відзначено ключову роль Європейської соціальної хартії (переглянутої) та Європейського кодексу соціального забезпечення у формуванні європейських соціальних стандартів. Підкреслено необхідність урахування європейських соціальних стандартів при формуванні системи джерел права соціального забезпечення, зокрема в процесі кодифікації законодавства в цій царині. Наголошено на основоположних тенденціях розвитку новітньої моделі джерел права соціального забезпечення.
 • Item
  Особливості реалізації права на освіту громадянами України, які проживають на її окупованих територіях
  (2018) Цельєв, Олексій
  Статтю присвячено проблематиці реалізації та захисту права на освіту для громадян України, які проживають на окупованих територіях: Криму, окремих районів Луганської та Донецької областей, а також тих, хто проживає в прилеглих до цих територій районах або перемістився з окупованих територій. Вказані категорії громадян унаслідок ведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, окупації РФ Криму опинилися в дискримінованому становищі порівняно з іншими громадянами України в багатьох правових аспектах, зокрема щодо реалізації права на освіту, як загальну середню, так і вищу чи професійну. Новітнє законодавство України в галузі здобуття освіти передбачає низку преференцій з метою вирівнювання правового становища як здобувачів освіти, так і навчальних закладів, які перемістилися з окупованих територій. Проте не всі новели законодавства досягають поставленої мети, цьому певною мірою сприяє не тільки якість законодавства, але й соціальні зміни, які відбуваються на окупованих та прилеглих територіях. Висновки автора сприяють кращому розумінню проблем реалізації права на освіту та шляхів їх вирішення.
 • Item
  Особливості реалізації права на житло внутрішньо переміщених осіб в Україні
  (2018) Подоляка, Тетяна
  Статтю присвячено з’ясуванню особливостей реалізації права на житло внутрішньо переміщених осіб України на основі аналізу чинного законодавства та його застосування для вирішення нагальних питань біженців і внутрішніх переселенців, огляду проблем матеріального забезпечення й достатнього життєвого рівня таких осіб та пошуку способів ефективнішої реалізації права на житло, удосконалення соціальної політики та житлового законодавства України щодо цієї категорії осіб. Проаналізовано ознаки системи соціального захисту України та визначено шляхи побудови ефективного діалогу між владою та народом, поліпшення способів задоволення нагальної потреби внутрішньо переміщених осіб у житлі. Увага до цієї соціально незахищеної категорії (і не тільки) сприятиме реалізації в Україні принципів правової та соціальної держави.
 • Item
  Звільнення від відбування покарання з випробуванням за тяжкі корисливі злочини проти власності: проблеми судової практики
  (2018) Горох, Олексій
  У статті досліджено проблеми звільнення від відбування покарання з випробуванням за тяжкі корисливі злочини проти власності. Висвітлено теоретичні та прикладні проблеми врахування судом обставин справи при вирішенні питання про можливість виправлення засудженого за ці злочини без відбування призначеного покарання.
 • Item
  Доекстрадиційна наглядова пробація як новітній механізм дотримання верховенства права під час вирішення питання про видачу особи (екстрадицію)
  (2018) Бабич, Сергій
  У статті звернено увагу на сучасні механізми спільної боротьби міжнародного співтовариства проти злочинності, що потребують постійних динамічних змін, обумовлених розвитком правової науки та цивілізованого суспільства. Аргументовано доцільність доповнення тимчасових запобіжних заходів доекстрадиційною наглядовою пробацією задля наближення цивілізованого суспільства до ідеалів гуманоцентризму. Обґрунтовано пріоритетність реалізації природних прав людини як основної прерогативи еволюційних змін сучасних демократичних держав.