129: Юридичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Проблеми юридичної аргументації при тлумаченні міжнародних договорів національними судами: основні підходи
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Звєрєв, Євген
  Статтю присвячено дослідженню питання тлумачення міжнародних договорів національними судами. Розглянуто основні світові теорії та підходи. Запропоновано власний алгоритм тлумачення міжнародних договорів національними судами.
 • Item
  Правова аргументація в судочинстві України: до історії становлення
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Журбелюк, Галина
  У статті проаналізовано деякі сторінки історії становлення правової аргументації в українському судочинстві, визначено сучасні завдання її формування.
 • Item
  Конституційно-правовий аналіз форм порушення єдності парламентських фракцій
  (2012) Венгер, Володимир
  У статті здійснено конституційно-правовий аналіз форм порушення єдності парламентських фракцій у законодавчому процесі та інших парламентських процедурах. Подано загальну характеристику правового регулювання діяльності парламентських фракцій, правових обмежень та фракційної дисципліни. Наведено досвід застосування форм фракційної єдності у зарубіжних парламентах.
 • Item
  Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні (в контексті верховенства права)
  (2012) Сущенко, Володимир
  У статті розглянуто основні, на думку автора, складові проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні, зокрема: поняття цієї соціально-правової категорії та її природа з погляду філософії права, причини існування проблем реалізації та захисту таких прав і свобод у контексті функціонування верховенства права як засадничого принципу гармонійного співіснування сучасної світової цивілізації.
 • Item
  Філософсько-правові проблеми державної політики у сфері формування інформаційного суспільства
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Стовпець, Олександр
  Статтю присвячено дослідженню юридичних та філософсько-правових проблем реалізації державної політики в інтересах розвитку інформаційного суспільства.
 • Item
  Застосування фактора часу для дослідження темпоральних характеристик закону
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Шуліма, Альона
  Стаття присвячена деяким аспектам дослідження темпоральних характеристик закону, відповідно до запропонованої Г. І. Петровим класифікації форм використання календарного часу: датування, тривалість, повторюваність, одночасність, послідовність та наступність. Автор цієї статті також пропонує у подальших дослідженнях із цього питання враховувати ще одну форму – своєчасність.
 • Item
  Питання повернення майна культового призначення: історія адміністрування і проблеми реалізації в Україні
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Шмарьова, Тетяна
  У статті розглянуто історію адміністрування повернення майна культового призначення, проаналізовано проблеми його реалізації, обґрунтовано позитивний обов'язок держави на законодавчому рівні встановити принципи і порядок повернення релігійним організаціям майна культового призначення, яке сьогодні перебуває в державній і комунальній власності.
 • Item
  До питання розширення повноважень Антимонопольного комітету України
  (2012) Шкляр, Сергій
  У статті досліджено окремі питання повноважень Антимонопольного комітету України (АМКУ), зокрема запропоновано зміни до законодавства, якими передбачено уточнення нині наявних повноважень; характер взаємовідносин між АМКУ та суб'єктами господарювання; питання підтримання балансу між публічно-правовими та приватно-правовими інтересами.
 • Item
  Правове регулювання передвиборної агітації у засобах масової інформації: сучасний стан та перспективи вдосконалення
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Шевченко, Тарас
  У статті проаналізовано правове регулювання передвиборної агітації у ЗМІ, висловлено авторську думку щодо перспектив вдосконалення цієї проблеми.
 • Item
  Юридична аргументація в конституційному судовому процесі: методологічний аспект
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Савенко, Микола
  У статті розкрито теоретико-методологічні аспекти юридичної аргументації у конституційному судовому процесі та її особливості в окремих процесуальних документах: конституційних поданнях, зверненнях, рішеннях та висновках, а також певні вимоги, правила аргументації.
 • Item
  Поняття та принципи європейського адміністративного права
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Пухтецька, Алла
  У статті розглянуто поняття та принципи європейського адміністративного права, визначено необхідність проведення вітчизняних досліджень проблем запровадження в національній державо- та правотворчій практиці вимог означених принципів з урахуванням вітчизняних адміністративних традицій. Визначено взаємозв’язки та співвідношення предмета дослідження з принципами європейського права, а також принципами належної адміністрації, покладеними в основу кодифікації взаємовідносин органів публічної влади з громадянами в країнах-членах Європейського Союзу.
 • Item
  Розвиток законодавства України у сфері регулювання діяльності ЗМІ
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Проценко, Діана
  Ця стаття – свого роду огляд історії правового врегулювання діяльності ЗМІ в Україні з метою з'ясувати стан відповідності законодавчого регулювання правовій природі засобу масової інформації. Також розглянуто теоретичну проблему віднесення ЗМІ до об'єктів чи суб'єктів права. На теоретичному рівні виокремлено складові елементи пересічного розуміння ЗМІ з метою пошуку ефективного правового регулювання ЗМІ.
 • Item
  Захист прав людини і громадянина як одна з провідних функцій Конституційного Суду України
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Петрів, Іван
  Функції Конституційного Суду України не обмежені лише тими повноваженнями, які безпосередньо передбачені Конституцією України і Законом України "Про Конституційний Суд України". Його діяльність також пов'язана із здійсненням цілої низки функцій, які покликані гарантувати верховенство Конституції України, сприяти формуванню єдиного праворозуміння в державі з метою забезпечення належного захисту прав людини і громадянина. Одним із можливих механізмів підвищення ролі Конституційного Суду України у сфері захисту прав людини і громадянина може стати інститут конституційної скарги.
 • Item
  Порівняльний аналіз пілотних рішень Європейського Суду з прав людини щодо України та Росії
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Мелешевич, Андрій; Форстейн, Кароліна
  Метою цього дослідження є вивчення проблеми системного невиконання судових рішень як на національному, так і міжнародному рівні в Україні та Росії. Спочатку у статті проаналізовано передумови та обставини прийняття Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ) пілотного рішення Іванов проти України; вивчено фактори, які впливають на системне невиконання судових рішень в Україні; пояснено причини відсутності належних ефективних спроб відповідного реформування національного законодавства з боку українського уряду. Також досліджено пілотне рішення ЄСПЛ у справі "Бурдов проти Росії" (№ 2), реакцію Росії на це рішення та законодавчі зміни, які стали його наслідком. Нарешті, у статті розглянуто значення і наслідки цих двох справ для Ради Європи.
 • Item
  Принцип правової визначеності та проблеми невиконання судових рішень
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Матвєєва, Юлія
  У статті проаналізовано деякі ключові рішення Європейського суду з прав людини в аспекті ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а саме що стосуються проблем невиконання судових рішень. Зокрема невиконання судових рішень розглянуто як порушення принципу правової визначеності – однієї зі складових верховенства права.
 • Item
  Трансформація українського законодавства про неспроможність банків: 1991–2012 роки
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Лобач, Ольга
  Автор розглядає етапи розвитку українського законодавства, що регулює відносини неспроможності банків, аналізує акти законодавства відповідного етапу.
 • Item
  Електронний документообіг в Україні: проблемні аспекти
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Лютенко, Каріна; Яковлєв, Сергій
  Ця стаття – короткий огляд юридичних і технічних передумов для ефективного впровадження електронного документообігу. Особливу увагу приділено практичним проблемам правового регулювання електронно-цифрового підпису як повноцінного аналогу власноручного підпису. Недоліки процесу впровадження електронного документообігу в Україні проілюстровано освітнім експериментом "Електронний вступ 2011".
 • Item
  Право на самовизначення (сецесію) в національних законодавствах Узбекистану й Молдови як пострадянських держав
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Курінний, Олексій
  У статті розглянуто прецеденти відображення права на політичне самовизначення (сецесію) в конституціях та законах Узбекистану й Молдови як децентралізованих унітарних держав постсоціалістичної правової традиції.
 • Item
  Щодо окремих аспектів правового регулювання операцій банків з інсайдерами (пов'язаними особами)
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Кравченко, Наталія
  Автор досліджує питання правового регулювання банківських операцій з інсайдерами та їх вплив на формування страхових резервів.
 • Item
  Теорія юридичної аргументації: становлення, стан та перспективи у вітчизняній юриспруденції
  (2012) Козюбра, Микола
  У статті розкрито процес становлення та еволюції теорії юридичної аргументації, проаналізовано стан її дослідження й практичного використання в Україні та окреслено можливі напрями і перспективи подальшого розвитку.