021: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  До проблеми з'ясування змісту громадянської та політичної освіти
  (2003) Іванов, Микола
  Розглянуто методологічні аспекти дослідження проблем політичної та громадянської освіти. Автор звертає увагу на існуючу невизначеність того, як співвідносяться поняття «політична освіта» та «громадянська освіта», і пропонує їх власні тлумачення, робить висновок про необхідність визначити суть зазначених понять, спираючись виключно на їхні змістовні характеристики.
 • Item
  The U.S. and the International Political System : What Model for the Future?
  (2003) Matsievsky, Yurii
  The aim of this paper is to discuss the negative effects of unipolar ity both for the United States and the rest of the world. The main thesis here is as follows: the unipolar political system with the U.S. in a dominant role can no longer be preferable nor profitable for the interests of either the U.S. or the rest of the International Community. Internationally, the biggest challenge to the dominant role of the U.S. is a steady deterioration of the positive image of the country as a traditional democracy, and growing resentment toward U.S. led economic, political and cultural expansion in societies dominated by extremist religions and ideologies.
 • Item
  Національний інтерес як фундаментальна засада зовнішньополітичних орієнтирів США
  (2003) Дудко, Ірина
  Статтю присвячено аналізу такої фундаментальної обставини формування зовнішньої політики США, як національний інтерес. Визначення підходів американського політичного істеблішменту до змісту та структури національних інтересів країни сприяє адекватному з 'ясуванню зовнішньополітичних орієнтирів уряду США.
 • Item
  Розвиток партійної системи в Україні: кількісний аналіз
  (2003) Рагозін, Микола
  Застосовуючи методику кількісного аналізу, автор досліджує динаміку розвитку української партійної системи на підставі парламентських виборів 1994, 1998 та 2002 років.
 • Item
  Сутність соціального захисту та його місце в політиці соціальної держави
  (2003) Москаленко, Валентина
  Статтю присвячено політологічним вимірам соціального захисту. Проаналізовано сутність соціального захисту, його контроверсійну природу, складові та завдання здійснення. Особливу увагу приділено визначенню ролі та місця соціального захисту в політиці соціальної держави.
 • Item
  Пережитки радянської державно-правової теорії і практики як негативний чинник у реалізації Конституції України
  (2003) Мартинюк, Роман
  Проаналізовано вплив чинників, успадкованих від радянської державно-правової теорії і практики, що негативно впливають на реалізацію Конституції України. Показано зв'язок положень марксистського класового вчення, побудованої на цій ідеологічній основі радянської державно-правової теорії і практики та численних втрат (психологічних, світоглядних, політичних, економічних тощо) у житті українського суспільства. Серед наслідків - аполітичність, правовий нігілізм, низький рівень політичної і правової свідомості й культури громадян, зокрема державних службовців. Наголошується, що тільки формування нового типу суспільної політичної й правової свідомості може забезпечити кардинальні зрушення в побудові реальної демократії та правової держави в сучасній Україні.
 • Item
  Реформування системи місцевого самоврядування і розвиток НДО (досвід 80-90-х років)
  (2003) Рарог, Юрій
  Автор досліджує взаємозв 'язок між реформуванням місцевого самоврядування і розвитком недержавного сектору суспільства в деяких країнах посткомуністичного простору. Висвітлено як головні закономірності процесу, так і його національні особливості. Переважну увагу приділено аналізу ситуації, що склалася в Польщі, Угорщині та Чехії, бо саме ці країни досягли найбільших успіхів у розбудові системи самоврядування й НДО і їх досвід може бути використаний у розбудові демократичних засад українського суспільства.
 • Item
  Євразійська доктрина: методологічні засади
  (2003) Рукомеда, Роман
  У роботі розглянуто історичні підвалини, головні ідеї й поняття євразійської доктрини. Зроблено спробу дослідження методологічних засад євразійства, що дали підґрунтя для формування євразійської ідеології. Розглянуто основні концепти доктрини та коротко охарактеризовано їх змістовну сутність. Простежено еволюцію євразійства від його виникнення до сучасності.
 • Item
  Французький лібералізм: принципи та зміст політичної ідеології
  (2003) Дорошенко, Сергій
  Розкрито особливості лібералізму у Франції, виникнення й генезис властивих йому уявлень про політику. Обґрунтовано висновок, відповідно до якого французький лібералізм є елементом ідеологічного комплексу, коріння якого сягає епохи середньовіччя; вплив теорії лібералізму визначає принципи мислення і дії, притаманні більшості громадян конституційної Франції.
 • Item
  Соціальний капітал та націоналізм
  (2003) Сукачов, В.
  Здійснено аналіз проблеми націоналізму з точки зору теорії колективної співпраці. Виникнення й розвиток націоналізму розглянуто як спробу розв 'язати проблеми кооперації індивідів через створення загальнонаціональної ідентичності.
 • Item
  Атомізація індивідів у масовому суспільстві як передумова його тоталітарності
  (2003) Чабанна, Маргарита
  У статті розглянуто питання зумовленості становлення тоталітаризму наявністю масового суспільства як суспільства атомізованих індивідів. Автор пропонує розглядати атомізацію людей не лише як явище, спричинене суспільно-історичними обставинами, а і як результат певних дій тоталітарного режиму, спрямованих на збереження потрібних владі властивостей індивідів та суспільства в цілому.
 • Item
  Проблема автономії індивіда в сучасній політичній теорії
  (2003) Кірюхін, Д.
  У статті на матеріалах дискусії, що відбувається в сучасній політичній теорії між представниками ліберального та комунітаристського напрямків, досліджується проблема можливості автономії індивіда в суспільстві. Робиться висновок, що для сучасної української ситуації вкрай актуальним є розвиток політичної спільноти, завдяки якій, власне, й реалізується політична свобода індивіда. Підкреслюється, що утвердження цінностей ліберальної демократії в Україні можливе через застосування принципів комунітаристської політичної теорії.