124 Системний аналіз

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: Системний аналіз

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Аналіз схем розподілу секрету
  (2021) Степанюк, Станіслав; Олійник, Б.В.
  В даній магістерській роботі проводилось дослідження та аналіз різноманітних систем розподілення секрету. Вона складається зі вступу, п’яти розділів, висновків та переліку використаної літератури. У першому розділі розглядається загальна схема розподілу секрету. У другому розділі даються необхідні означення. Цей розділ містить також важливу інформацію про основи та принципи роботи схем, а також їх основні складові. У третьому розділі розглядаються безпосередньо приклади схем. В четвертому розділі наводиться пропозиція реалізації ускладненої схеми Шаміра для підвищення безпеки. В останньому п'ятому розділі надається пропозиція нового алгоритму розподілу секрету. У висновках підбивається підсумок проведених досліджень та отриманих результатів. У переліку використаної літератури містяться джерела, які використовувалися при дослідженнях.
 • Item
  Системи підтримки рішень при класифікації об’єктів
  (2021) Коваленко, Руслан; Чорней, Р. К.
  Мета роботи: систематизація та кластеризація продуктів із різних інтернет-платформ на основі неконтрольованої відповідності (unsupervised matching) та метричного способу. В розділі 1 проведено аналіз та підготовку даних, досліджено та сформовано семантичні правила для визначення міри важливості токенів. В розділі 2 спроектовано числову оціночну функцію, яка дозволяє на базі параметрів, таких як, частота використання токенів, довжини, відстані від початку назви товарів, а також “гарячих токенів”, визначених за правилами, описаними в першому розділі. Це дозволяє впорядкувати комбінації токенів в межах однієї назви товару, разом з тим, визначити комбінацію, яка найкраще представляє даних продукт. На базі цієї інформації, ми сформували первинні кластери. В розділі 3 проведено верифікацію побудованих первинних кластерів в 2 розділі, враховуючи підтримувальні правила, сформованих задля відхилень від початкової задачі. В результаті отримали алгоритм, який здатний кластеризувати товари незалежно від семантичної складності формулювання назви. А також, верифікувати, і разом з тим, реструктуризувати кластери у випадку неявних відхилень під час їх побудови.
 • Item
  Стохастичні ігри на графах
  (2021) Бутовський, Владислав; Чорней, Р. К.
  Мета роботи – знаходження оптимальних стратегій в стохастичних іграх на графі з двома коаліціями та нульовою сумою. Об’єктом дослідження є багатокрокова стохастична гра на графі, яка складається зі скінченної кількості гравців та двох коаліцій. Предметом дослідження є стратегії керування коаліційною грою на графі. Методами дослідження є методи теорії керування, теорії випадкових процесів, метод простих ітерацій.
 • Item
  Застосування прихованих марковських моделей до розв’язання задачі розпізнавання акордів
  (2021) Андрущак, Григорій; Чорней, Р. К.
  Мета дослідження: розпізнавання музичних акордів в музичних аудіофайлах. Методи дослідження: швидке перетворення Фур'є, приховані марковські моделі. Практичне значення роботи: розроблений програмний застосунок дозволяє визначити послідовність акордів в музичних аудіофайлах. Робота складається зі вступу, шести розділів, висновку, списку літератури та додатків. У першому розділі описується загальна інформація про дослідження та обробку музики. У другому розділі роботи досліджується теорія музики та її представлення. Третій розділ присвячено розпізнаванню нот та акордів. У четвертому розділі описуються методи пошуку початку та кінця акорду в аудіофайлі. У п’ятому розділі описується метод створення спостережуваних станів системи. У шостому розділі описується створення прихованих станів моделі та їх застосування. Загальний обсяг роботи становить 24 сторінки. Робота містить 11 рисунків та 9 додатків. Список використаної літератури налічує 7 найменувань.
 • Item
  Функція втрат у задачах класифікації зображень з малою навчальною вибіркою
  (2021) Судорженко, Анна; Швай, Надія
  За мету даної роботи було поставлено дослідження існуючих функцій втрат та аналіз їх впливу на точність моделі у задачі класифікації зображень з малою навчальною вибіркою. Використання аналізу впливу функції втрат на точність моделі дозволяє отримати додатковий інструмент для покращення якості розпізнавання об’єктів. Робота складається з двох розділів. Перший розділ присвячується аналізу задачі класифікації зображень та дослідженню існуючих функцій втрат для бінарних та категоріальних задач класифікації. У другому розділі наведено результати аналізу впливу обраних функцій витрат на точність задачі класифікації, що навчена на трьох різних малих навчальних вибірках.