124 Системний аналіз

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: Системний аналіз

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Аналіз схем розподілу секрету
  (2021) Степанюк, Станіслав; Олійник, Богдана
  В даній магістерській роботі проводилось дослідження та аналіз різноманітних систем розподілення секрету. Вона складається зі вступу, п’яти розділів, висновків та переліку використаної літератури. У першому розділі розглядається загальна схема розподілу секрету. У другому розділі даються необхідні означення. Цей розділ містить також важливу інформацію про основи та принципи роботи схем, а також їх основні складові. У третьому розділі розглядаються безпосередньо приклади схем. В четвертому розділі наводиться пропозиція реалізації ускладненої схеми Шаміра для підвищення безпеки. В останньому п'ятому розділі надається пропозиція нового алгоритму розподілу секрету. У висновках підбивається підсумок проведених досліджень та отриманих результатів. У переліку використаної літератури містяться джерела, які використовувалися при дослідженнях.
 • Item
  Системи підтримки рішень при класифікації об’єктів
  (2021) Коваленко, Руслан; Чорней, Руслан
  Мета роботи: систематизація та кластеризація продуктів із різних інтернет-платформ на основі неконтрольованої відповідності (unsupervised matching) та метричного способу. В розділі 1 проведено аналіз та підготовку даних, досліджено та сформовано семантичні правила для визначення міри важливості токенів. В розділі 2 спроектовано числову оціночну функцію, яка дозволяє на базі параметрів, таких як, частота використання токенів, довжини, відстані від початку назви товарів, а також “гарячих токенів”, визначених за правилами, описаними в першому розділі. Це дозволяє впорядкувати комбінації токенів в межах однієї назви товару, разом з тим, визначити комбінацію, яка найкраще представляє даних продукт. На базі цієї інформації, ми сформували первинні кластери. В розділі 3 проведено верифікацію побудованих первинних кластерів в 2 розділі, враховуючи підтримувальні правила, сформованих задля відхилень від початкової задачі. В результаті отримали алгоритм, який здатний кластеризувати товари незалежно від семантичної складності формулювання назви. А також, верифікувати, і разом з тим, реструктуризувати кластери у випадку неявних відхилень під час їх побудови.
 • Item
  Стохастичні ігри на графах
  (2021) Бутовський, Владислав; Чорней, Руслан
  Мета роботи – знаходження оптимальних стратегій в стохастичних іграх на графі з двома коаліціями та нульовою сумою. Об’єктом дослідження є багатокрокова стохастична гра на графі, яка складається зі скінченної кількості гравців та двох коаліцій. Предметом дослідження є стратегії керування коаліційною грою на графі. Методами дослідження є методи теорії керування, теорії випадкових процесів, метод простих ітерацій.
 • Item
  Застосування прихованих марковських моделей до розв’язання задачі розпізнавання акордів
  (2021) Андрущак, Григорій; Чорней, Руслан
  Мета дослідження: розпізнавання музичних акордів в музичних аудіофайлах. Методи дослідження: швидке перетворення Фур'є, приховані марковські моделі. Практичне значення роботи: розроблений програмний застосунок дозволяє визначити послідовність акордів в музичних аудіофайлах. Робота складається зі вступу, шести розділів, висновку, списку літератури та додатків. У першому розділі описується загальна інформація про дослідження та обробку музики. У другому розділі роботи досліджується теорія музики та її представлення. Третій розділ присвячено розпізнаванню нот та акордів. У четвертому розділі описуються методи пошуку початку та кінця акорду в аудіофайлі. У п’ятому розділі описується метод створення спостережуваних станів системи. У шостому розділі описується створення прихованих станів моделі та їх застосування. Загальний обсяг роботи становить 24 сторінки. Робота містить 11 рисунків та 9 додатків. Список використаної літератури налічує 7 найменувань.
 • Item
  Функція втрат у задачах класифікації зображень з малою навчальною вибіркою
  (2021) Судорженко, Анна; Швай, Надія
  За мету даної роботи було поставлено дослідження існуючих функцій втрат та аналіз їх впливу на точність моделі у задачі класифікації зображень з малою навчальною вибіркою. Використання аналізу впливу функції втрат на точність моделі дозволяє отримати додатковий інструмент для покращення якості розпізнавання об’єктів. Робота складається з двох розділів. Перший розділ присвячується аналізу задачі класифікації зображень та дослідженню існуючих функцій втрат для бінарних та категоріальних задач класифікації. У другому розділі наведено результати аналізу впливу обраних функцій витрат на точність задачі класифікації, що навчена на трьох різних малих навчальних вибірках.
 • Item
  Використання процесів субдифузії для моделювання фінансових ринків
  (2021) Петренко, Оксана; Щестюк, Наталія
  За мету даної роботи було поставлене використання процесів субдифузії для моделювання фінансових ринків. Вивчення процесів субдифузії для моделювання фінансових ринків є складною та цікавою темою, оскільки діяльність фінансових ринків описуються за допомогою процесів, поведінка яких не являється детермінованою, а отже, майбутні значення можуть бути як і передбачуваними, так і випадковими. На ціну ризикових активів на фондовому ринку впливає багато факторів, які неможливо описати без стохастичних процесів.
 • Item
  A multicriteria competitive Markov decision process
  (2021) Левченко, Іларія; Чорней, Руслан
  The course work is devoted to A multicriteria competitive Markov decision process; proposed software implementation of their solution. The work consists of an introduction, the main part that consists of six sections, a conclusion, a list of used sources and an appendix. Relevance. The modern-day world makes people face more and more complicated problems which require a solution and the price of mistake for them can be really high. Besides that, nowadays there is so much data that making a decision based on that intuitively and without analysis and math is not an option anymore. The multicriteria Markov decision process is much more similar to reallife than some other common games and decision models – choosing one of the available actions without knowing action chosen by the opponent as well as having vector reward rather than single reward are both much more common in a real application. However, solving such problems as they are is complicated. Therefore in this paper considered algorithm to transform them into linear programming problems, which have more well-known solution algorithms. The object of the study is a multicriteria Markov decision process. The subject of the study is an algorithm for solving the multicriteria competitive β-discounted Markov decision model. Purpose to study multicriteria competitive Markov decision games and algorithm to solve them. Theoretical research methods were used in the study; information from various scientific sources is analyzed, compared and summarized.
 • Item
  Прийняття рішень в системах керування декількома запасами
  (2021) Глушенков, Сергій; Чорней, Руслан
  Об’єктом роботи є керування декількома запасами. Предметом роботи є прийняття рішень в системах керування декількома запасами із загальною функцією витрат. Метою роботи є розробка програмного застосунку, яке за вхідними функціями витрат та розподілом попиту на товари, буде надавати рекомендацію про порогові значення запасів, при яких бажано робити дозамовлення. Методи розробки: побудова моделей, заснованих на марковських процесах з дискретним часом, проектування програмних систем, та програмування на мові С++ у середовищі Xcode (Version 12.5). Результати роботи: розроблений програмний застосунок, який на основі заданих програмістом функцій витрат, та розподілу попиту, надає користувачу оптимальну стратегію керування з мінімальним значенням загальної функції витрат. Роботу даного застосунку перевірено на декількох розподілах попиту з однаковими функціями витрат, та порівняно результати експериментів.
 • Item
  Рівновага в стохастичних коаліційних іграх на графах
  (2020) Науменко, Андрій; Чорней, Руслан
  Задається та формалізується гра для двох гравців на графах та розглядаються різни типи стратегій для двох гравців. Підводяться підсумки
 • Item
  Прогнозування спортивних івентів за допомогою дискретних ланцюгів Маркова та логістичної регресії
  (2020) Коваленко, Роман; Чорней, Руслан
  У курсовій роботі було розглянуто підхід, за допомогою якого була побудована модель, здатна прогнозувати результат матчів Української Прем’єр Ліги з футболу, будувати список команд, впорядкований за ймовірнісним показником успішності в будь-який момент сезону. В першому розділі було розглянуто теоретичні фреймворки, за допомогою яких будувалася та тренувалася модель. Система спроектована на дискретні ланцюги Маркова. Було описано один із видів регресії - логістичний. Другий розділ містить закріплення практичної частини: інформацію про підхід побудови моделі на базі ланцюгів Маркова; способи застосування логістичної регресії для класифікації матчів та прогнозування транзитивної ймовірності станів ланцюгів. Впорядкування команд турніру за стаціонарною ймовірністю. У висновку ми підсумовуємо результати, яких вдалося досягти під час виконання практичної частини.
 • Item
  Стратегічна невизначеність задач: як кодують ризик і корисність
  (2020) Бутовський, Владислав; Чорней, Руслан
  Метою даної роботи були аналіз людської поведінки, як системи, математичне обґрунтування ходу думок і одержання майбутніх результатів для індивідуумів, базуючись на минулих виборах. Об’єктом дослідження є ігри-дилеми "Дилема мандрівників", "Гонконгський міст", "Дилема в’язня" та "Мисливці. Лось чи заєць". Методами дослідження є експериментальні результати з живими людьми, використання таблиць, графіків для аналізу, використання знань з предметів Теорії ігор, Теорії ймовірності та Системи прийняття рішень. В додатку надані дані з опитування людей, різного віку для гри «Мисливці. Лось чи заєць». Робота базувалась на теорії документальних статей: Cooperating over losses and competing over gains: A social dilemma experiment, Traveler’s dilemma: how the value of the luggage influences behavior, You cannot gamble on others: Dissociable systems for strategic uncertainty and risk in the brain та The Introduction of a Three-Dimensional Payoff Matrix.
 • Item
  Розпізнавання акордів
  (2020) Андрущак, Григорій; Чорней, Руслан
  Актуальність теми. На сьогоднішній день, дослідження та обробка музики є молодою, проте пріоритетною дослідницькою галуззю, оскільки алгоритми обробки, дослідження, розпізнавання та пошуку музики ми використовуємо чи не щодня. Методи дослідження. Перетворення Фур'є, дискретне перетворення Фур'є, алгоритм швидкого перетворення Фур'є на базі мови програмування Python 3, алгоритм розпізнавання акордів на базі шаблонів та його імплементація на базі мови програмування Python 3. Практичне значення роботи. Програма дозволяє користувачеві визначити з яких акордів складається аудіофайл. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновку, списку літератури та додатків. У першому розділі описується загальна інформація про дослідження та обробку музики. У другому розділі роботи досліджується теорія музики та її представлення. Третій розділ присвячено розпізнаванню нот та акордів. У четвертому розділі описується розпізнавання акордів на базі шаблонів. Загальний обсяг роботи становить 34 сторінки. Робота містить 5 рисунків та 3 додатки. Список використаної літератури налічує 3 найменування.
 • Item
  Оптимальні стратегії в коаліційних іграх з локальною взаємодією
  (2018) Несисюк, Мирослав; Чорней, Руслан
  Дипломна робота на здобуття академічного звання магістра математики. В цій роботі розглянуто актуальну на даний момент тему оптимальних стратегій в коаліційних іграх з локальною взаємодією. Ця тема є актуальною в зв`язку з її застосуваннях при моделюванні роботи мережі інтернет. Об`єктом є система з локальною взаємодією, а предметом стратегії гравців в цій системі. Метою цієї роботи є розглянути основні способи побудови систем з локальною взаємодією на основі задачі "хижак - жертва", а завданням створити програму для знаходження отпимальних стратегій жертв для уникнення хижака і перевірити її виконувальність в складніших випадках наприклад декількох хижаків. Методом дослідження є комп`ютерна програма для моделювання задачі.