005: Природничі науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Вплив екстрактів Echinacea purpurea L. на опромінене насіння гороху
  (1998) Вишенська, Ірина; Хомляк, М.; Гродзінський, Д.
  Проведено дослідження впливу водних екстрактів суцвіть та коренів ехінацеї пурпурної на проростання та ріст опроміненого насіння гороху. Порівнюється дія екстрактів на ростову реакцію рослин за умов гострого та хронічного опромінення насіння. Обговорюються радіозахисні властивості екстрактів ехінацеї та можливі механізми розвитку пошкодження рослин γ-опроміненням.
 • Item
  Пострадіаційні пульсації проникності мітохондрій у нервових клітинах кори головного мозку (експериментальні, електронно-мікроскопічні, стереологічні докази)
  (1998) Малюк, В.; Замостян, В.; Куфтирєва, Т.; Стеченко, Л.
  Ювенільні миші опромінювались Со60 в дозі 7.5 рад. Ультраструктурні ефекти досліджували стереологічно впродовж 6-24 годин та 2-10 днів після опромінення. Результати засвідчили, що в пострадіаційних змінах проникності мембран метахондрій у кортикальних нейронах провідним є феномен нетривіальних пульсацій із періодичними змінами напрямків трансмембранних потоків.
 • Item
  Перколяційний перехід для моделі скорельованого росту
  (1998) Лебовка, М.; Мельник, Р.; Купчик, М.
  Проведено вивчення процесів росту і перколяції для сітки скорельованих зв’язків. Дослідження виконані для квадратної ґратки розміром L X L, де L змінюється в інтервалі від L=20 до 100 з періодичними граничними умовами вздовж напрямків x і y. Ступінь асоціації зв’язків контролюється параметром f. При f=1 (випадок притягання зв’язків) спостерігається ріст одного кластеру зв’язків, і ця модель тотожна з моделлю Едена. При f =– 1 (випадок відштовхування зв’язків), cпостерігається утворення дуже подрібненої сітки зв’язків і модель тотожна з моделлю випадкової послідовної адсорбції (RSA) з вилученням найближчих сусідів. Ступінь анізотроп ії вводиться як ∆=(θy – θx)/(θy+θx), де θy і θx є відповідно долі вертикальних і горизонтальних зв’язків у системі. Вивчена скейлінгова поведінка порога перколяції θc при різних значеннях f і ∆. Обговорюються кореляції між порогом перколяції θc та середнім координаційним числом зв’язків у кластерах, Zc в точці перколяції для нескінченно великих систем L→∞.
 • Item
  Проблеми сонячного турбулентного динамо
  (1998) Криводубський, В.; Полудненко, О.
  Подано огляд теорії турбулентного динамо, яка базується на магнітогідродинаміці усередненого поля. Висвітлено особливу роль спіральної турбулентності, яка приводить до збудження електрорушійної сили, паралельної усередненому магнітному полю (α-ефект). Описано механізм генерації глобального магнітного поля Сонця в результаті сумісної дії спіральної турбулентності та радіального диференціального обертання (αΩ-динамо). Розрахований період динамо-хвиль Паркера складає близько 9 років, що задовільно узгоджується зі спостережною тривалістю сонячного циклу. Розглянуто основні проблеми, що стоять перед динамо-теорією, та вказано можливі шляхи їх розв’язання.
 • Item
  Розробка агротехнічних вимог до використання трихограми при захисті рослин від шкідників
  (1998) Боголюбов, Володимир; Матійчик, М.
  Наведено агротехнічні вимоги до пристроїв механізованого розселення трихограми при застосуванні технології біологічного захисту рослин з використанням малогабаритних радіокерованих літальних апаратів.
 • Item
  Азот як індикатор стійкості та функціонування екосистем
  (1998) Дідух, Яків
  Більшість сполук азоту недоступні для рослин, і він завжди є дефіцитним ресурсом. Азот виступає індикатором передачі енергії, стійкості та функціонування екосистем. На основі перетворення сполук азоту можна пояснити багато проблемних питань екології.
 • Item
  Розробка екологічно безпечної технології виробництва бутило-полімерної композиції
  (1998) Нарбут, А.; Ісаєв, Сергій; Чернишов, В.; Гутниченко, Т.; Шатурський, Я.
  На основі бутилкаучуку розроблено екологічно безпечний герметик, що містить низькомолекулярний поліізобутилен як розчинник. Герметик за своїми фізико-механічними властивостями та часом твердіння відповідає вимогам і може бути застосований у різних галузях промисловості. Відпрацьована технологія виготовлення герметика.
 • Item
  Актуопалінологічні аспекти палеоекології голоцену (на прикладі степової зони України)
  (1998) Безусько, Людмила; Безусько, Алла; Єсилевський, С.
  Стаття присвячена проблемі вдосконалення методики спорово-пилкового аналізу при інтерпретації його результатів з метою палеоботанічних та палеокліматичних реконструкцій голоцену (на прикладі степової зони України). Наводяться результати палінологічних досліджень 66 субфосильних проб степової зони України. Встановлено, що викопна палінофлора нараховує 207 таксонів різного рангу (2 порядки, 59 родин, 53 родини та 93 види). Наводяться результати еколого-ценотичного аналізу цієї флори. Визначено основні екологічні групи лободових у викопних палінофлорах голоцену степової зони України. Отримані палінологічні характеристики для 37 поверхневих проб були використані для знаходження зв’язків між складом субфосильних спорово-пилкових спектрів та сучасними кліматичними показниками (на прикладі лівобережної частини степової зони України).
 • Item
  Проблема реконструкції картини рослинного покриву України в плейстоцені у працях академіка Д. К. Зерова
  (1998) Безусько, Алла
  Стаття присвячена історії розвитку палеоботанічних досліджень в Україні. Розглядається питання висвітлення проблеми реконструкції картини основних змін рослинного покриву та клімату ріс-вюрмського між- льодовиків’я у працях засновника методу спорово-пилкового аналізу в Україні - академіка Д. К. Зерова. Наводяться відомості про сучасний стан палінологічної вивченості відкладів рі-вюрмського міжльодовикі- в’яв Україні.
 • Item
  Інтеґровна модель поширення нелінійних Альфенівських хвиль у плазмі
  (1998) Загородній, Анатолій; Голод, Петро
  Викладено алгебро-геометричну схему побудови розв’язків та досліджено гамільтонову структуру наближених рівнянь магнітної гідродинаміки, що описують поширення нелінійних хвиль Альфена у плазмі. Знайдено солітонні та однозонні періодичні розв’язки.
 • Item
  Критичні показники та рівняння кривої розшарування іонного розчину поблизу критичної точки
  (1998) Шиманський, Юрій; Шиманська, Олена; Олійникова, А.
  Комплексна статистична методика, раніше розроблена авторами для аналізу кривої співіснування (КС) індивідуальних рідин поблизу критичної точки, застосована для апроксимації кривої розшарування (КР) бінарного іонного розчину РеИБг — Н20 з метою вивчення поведінки електролітів при підході до критичного стану рідина — рідина. В процесі знаходження оптимальної апроксимації даних скейлінг-рівняннями були знайдені значення критичних показників в0 = 0300 ±0 та в1 = 067 ± 005 , які не узгоджуються ні з моделлю Ізінга, ні з класичною теорією. Відмінність одержаного значення Р0 від аналогічних значень для КС індивідуальних рідин та діелектричних рідких сумішей свідчить про істотний вплив деталей міжчастинкової взаємодії на критичну поведінку речовини. Некласична поведінка даного іонного розчину швидше за все обумовлена екрануванням дальнодіючої кулонівської взаємодії сольватованими оболонками.