Вип. 06. Археологічні студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Замість передмови: археологія в НаУКМА
  (2001) Залізняк, Леонід
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 6, тематична серія - "Археологічні студії".
 • Item
  Актуальні питання зародження та формування раннього Києва
  (2001) Сагайдак, Михайло
  Ha підставі комплексного дослідження історичної стратиграфії Нижнього міста у зіставленні з побутуванням поселень у Верхньому місті автором запропоновано новий погляд на зародження Києва.
 • Item
  Нове в історії "Міста Ізяслава" в Києві
  (2001) Івакін, Гліб
  У статті наводяться деякі результати археологічних досліджень території Михайлівського Золотоверхого монастиря 1996-1999 pp. Розглядається питання про наявність оборонних валів XI cт. "міста Ізяслава", подаються нові дані про архітектуру Михайлівського Золотоверхого собору та невідомої досі надбрамної церкви XII cт.
 • Item
  Дунайський регіон в історії східних і західних слов'ян (друга половина І тис. н. е.)
  (2001) Приходнюк, Олег
  Стаття присвячена історичній інтерпретації згадок середньовічних авторів про прихід слов'ян з Подунав'я. Аналізуються археологічні матеріали, що певною мірою узгоджуються з твердженнями середньовічних хронік про переселення слов'янського населення з Подунав'я на територію України.
 • Item
  Антропологічний склад населення черняхівської культури: одонтологічний аспект
  (2001) Сегеда, Сергій
  Стаття присвячена питанням антропологічного складу та етнічної історії населення черняхівської культури. Ha підставі антрополого-одонтологічних даних виділено три регіональних комплекси, що склались на різній етнічній основі.
 • Item
  Проблема карбування власної монети в Україні в XVII ст.
  (2001) Козубовський, Георгій
  У статті розглядається дискусійна проблема карбування власних монет в Україні за Богдана Хмельницького (1648-1657), Івана Виговського (1657-1659) і Петра Дорошенка (1665-1676). Аналізується джерельна база, можливі варіанти пошуків українських монет XVII cт. Дослідження нумізматичних пам'яток і археологічні розкопки в Чигирині, Торговиці і Лисянці допоможуть віднайти нумізматичне потвердження випуску гетьманами власних грошей.
 • Item
  Етнічні процеси на Русі в часи ранньофеодальної монархії
  (2001) Моця, Олександр
  Письмові та археологічні джерела дають підстави для реконструкції міжнародних зв'язків Південної Русі за часів ранньофеодальної монархії (кінець ІХ-початок XII cт.), коли Київ був столицею держави, а Середнє Подніпров'я вважалося "Внутрішньою Руссю". Серед автохтонів мешкали мігранти з інших слов'янських земель, а також представники кочових етносів Північного Надчорномор'я, вихідці зі Скандинавії. Міжнаціональні контакти були особливо інтенсивні у верхніх прошарках тогочасного суспільства, головною інтегруючою верствою якого була феодальна еліта.
 • Item
  Проблеми етногенезу українців з позиції сучасної європейської етнології
  (2001) Залізняк, Леонід
  У статті аналізується стан проблеми походження українців з позицій сучасної європейської етнології. Сформована в радянські часи пізньосередньовічна версія походження українців суперечить загальноприйнятим нормам етнічного розвитку європейських народів.
 • Item
  Диференціація індоєвропейської спільноти
  (2001) Конча, Сергій
  У статті розглядаються доісторичні взаємовідносини мовних груп індоєвропейської сім'ї. Пропонується модифікована дериваційна схема еволюції індоєвропейської сім'ї від початку розпаду мовної єдності до початку історичних часів.
 • Item
  Катакомбна спільність та індоєвропейська проблема
  (2001) Пустовалов, Сергій
  Стаття присвячена визначенню лінгвістичної належності окремих етнічних груп пізньоямної та катакомбної спільнот. Носії інгульської культури ідентифікуються з північно-кавказькою мовною сім'єю, східні катакомбники та населення новотиторовської культури - окремі гілки праарійців. Носії традицій буджацької культури - прагреки. Місцеве населення, що ховало померлих за ритуалом інгульської культури, очевидно, стало однією зі складових іранців.
 • Item
  До етнічної належності носіїв культур зрубної спільноти
  (2001) Отрощенко, Віталій; Вовк, Т.
  Стаття присвячена перевірці засад щодо належності населення зрубної спільноти XVII-XIII cт. до н. e. до однієї з гілок північноіранського етносу.
 • Item
  Соціальна стратифікація Скіфії періоду "золотої осені"
  (2001) Болтрик, Юрій
  Ha підставі аналізу різних за розміром насипів курганів скіфської еліти пропонується версія соціальної піраміди Європейської Скіфії другої половини IV cт. до н.е.
 • Item
  Римські терми на території цитаделі Херсонеса Таврійського
  (2001) Зубар, Віталій; Антонова, І.
  Статтю присвячено огляду результатів археологічного дослідження комплексу терм римської залоги, яка дислокувалася на території так званої цитаделі Херсонеса протягом другої половини II - першої половини III cт.
 • Item
  Основні тенденції розвитку інтерпретацій у скіфології
  (2001) Сорокіна, Світлана
  Виділено основні напрями реконструктивних досліджень на прикладі вивчення та інтерпретацій пам'яток скіфської культури.
 • Item
  Прояви кавказької традиції в Кизил-Кобинській культурі VI-V ст. до н. е.
  (2001) Кравченко, Евеліна
  Статтю присвячено одній з найзагадковіших культур кінця бронзового - початку залізного віку на території України - кизил-кобинській культурі Гірського Криму. Розглядаються найбільш яскраві прояви матеріальної культури VI-V cт. до н.е. на тлі етнічних, ідеологічних і соціальних процесів, що проходили в гірськокримській, передкавказькій і степовій кримській екокультурних зонах.
 • Item
  Долучання до смерті. Поховальні стели античного Надчорномор'я та Скандинавії: світоглядна паралель
  (2001) Король, Денис
  Стаття присвячена розгляду культово-міфологічних паралелей давньоіранського та північногерманського світоглядів на прикладі сюжетики поховальних стел. Підтверджується належність сюжетів із вершником та жінкою на стелах Надчорноморської людності I-III cт. н. е. до іранського світогляду степовиків (матеріали V-I cт. до н.е.). Робляться порівняння зі схожою традицією в орнаментиці поховальних стел о. Готланд і спроба інтерпретації цього моменту.
 • Item
  Генеза кочового скотарства у Північному Надчорномор'ї
  (2001) Бунятян, Катерина
  Аналіз археологічних матеріалів дозволяє висунути тезу, що трансформація комплексного господарства у спеціалізоване скотарське з кочовим способом життя сталася через структурні зміни у господарстві носіїв білозерської культури, які призвели до заміни традиційної для степу господарчої моделі з розподілом праці в общині на нову - з міжобщинним розподілом праці.
 • Item
  Ключові проблеми трипільської протоцивілізації
  (2001) Відейко, Михайло
  Bдоісторичному минулому України можна знайти чимало яскравих подій та явищ, які визначили подальшу історію краю. Одним з таких епізодів стала поява Трипільської протоцивілізацїі (VI-III тис. до P.X.), яка залишила нам у спадок численні сліди однієї з найдавніших і найяскравіших землеробських культур доісторичної Європи.
 • Item
  Житлові комплекси трипільського поселення Василівка та його місце серед пам'яток Середнього Подністров'я
  (2001) Шумова, Валентина
  У авторському дослідженні матеріалів середньотрипільського поселення Василівка на Дністрі (Буковина) етапу BI (Кукутені A 4) розглядаються особливості домобудування. Пропонується можлива реконструкція житлово-господарських комплексів. Аналізуються окремі категорії знахідок. Звертається увага на питання генезу та історичної долі пам'яток типу Василівки.
 • Item
  Становлення скотарських культів у неоліті степової України
  (2001) Панченко, Юрій
  У статті подано аналіз зображень-букраній степової України, що датуються неолітичним часом. Ha їх підставі робиться висновок про початок процесу виникнення в цей час на степовій території скотарських культів. Виділяються два типи цих зображень, що пов'язується із різними господарськими моделями.