044: Економічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Оцінка наслідків вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ)
  (2005) Клименко, Анатолій
  Статтю присвячено вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ), а саме - наслідкам цього процесу для національної економіки. Автор висвітлює та дає оцінку потенційним перевагам та втратам від вступу України до цієї міжнародної організації.
 • Item
  Моделювання залежності між рівнем знання торгової марки та інвестиціями в телевізійну рекламу
  (2005) Макова, А.
  Статтю присвячено розробці альтернативного шляху вимірювання ефективності телевізійної реклами шляхом побудови економетричної моделі. Для аналізу використано окремий клас моделей, які ґрунтуються на використанні кумулятивних функцій розподілу.
 • Item
  Особливості класифікації і групувань готельних підприємств в Україні та інших країнах світу
  (2005) Сєміколенова, Світлана
  У статті досліджено основні підходи до побудови класифікації групувань готельних підприємств за різними ознаками в Україні та інших країнах світу.
 • Item
  Транзитна реклама як ефективний інструмент формування обізнаності споживачів
  (2005) Пан, Лілія
  Стаття присвячена обгрунтуванню доцільності використання такого виду реклами, як транспортна (транзитна), та визначенню методики оцінки її ефективності. З'ясовуються рекламні можливості різних транспортних засобів, виявляються переваги та відмінні ознаки транзитної реклами, особливості її розвитку в Україні, розглядається методика, що дає змогу оцінити ефективну аудиторію реклами на транспорті й розрахувати ряд прийнятих у рекламі оціночних коефіцієнтів, обґрунтовуються перспективи розвитку транзитної реклами.
 • Item
  Методологічні підходи до оцінки персоналу
  (2005) Близнюк, Вікторія
  Визначено концептуальні засади формування системи комплексної оцінки управлінського персоналу та робітничих кадрів. Запропоновано методику оцінки персоналу, яка дає змогу враховувати як кількісні показники, так і якісні характеристики діяльності персоналу.
 • Item
  Концептуальний підхід до проведення антикризового моніторингу підприємства
  (2005) Іванова, Н. Ю.; Соколова, Н.
  Статтю присвячено проблемам антикризового управління. Запропоновано концептуальний підхід до проведення антикризового моніторингу фінансового стану підприємства. Підхід закладає теоретико-методичні основи моніторингу й обґрунтовує його інструментарій.
 • Item
  Інвестиційна політика в галузі регіонального транспорту
  (2005) Базілінська, Олена
  Розглядаються питання інвестиційної політики в галузі регіонального транспорту. Проводиться аналіз стану та рівня розвитку інвестицій транспорту регіону. Визначається роль інвестування транспорту як складової стабілізації регіональної економіки. Виявляються особливості та специфіка інвестування регіонального транспорту. Досліджуються шляхи удосконалення інвестування транспортної системи регіону.
 • Item
  Муніципальні позики як інструмент фінансування розвитку міст і регіонів
  (2005) Глущенко, Світлана
  Статтю присвячено дослідженню ринку муніципальних облігацій. Здійснено порівняльний аналіз ринків облігаційних позику різних країнах та напрямів використання коштів, отриманих від емісій муніципальних облігацій. Обґрунтовано доцільність використання такого кредитного інструменту, як місцеві позики, для фінансування розвитку міст і регіонів.
 • Item
  Місцевий економічний розвиток : фінансовий аспект
  (2005) Сунцова, Олеся
  У статті окреслено проблеми фінансового аспекту місцевого економічного розвитку за умов здійснення політики фіскальної децентралізації. Описано проблемні питання щодо цієї тематики та запропоновано ймовірні шляхи пожвавлення регіонального економічного розвитку в Україні.
 • Item
  Феномен економічного зростання в США : чи відбулося прискорення завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям?
  (2005) Дзвінка, Роман.
  В економічній літературі відбувається жвава дискусія з приводу того, чи стали ІКТ знаряддям переходу економіки США на якісно новий рівень продуктивності та тривалого зростання. Більшість дослідників погоджуються з парадигмою інформаційної революції, але деякі авторитетні економісти заперечують це явище. У статті аналізуються основні аналітичні підходи та результати, аргументи «за» й «проти», а також: подається низка висновків щодо України.
 • Item
  Конкуренція чи інновації: "скільки" монополізму потрібно для технічного прогресу
  (2005) Сологуб, Ілона
  У праці побудовано модифіковану модель «сходинок якості», яка дає змогу проаналізувати, як різні типи ринків впливають на інноваційну діяльність підприємств. Отримані попередні результати показали, що (1) прибуток зворотно пов 'язаний із конкуренцією (як параметри конкуренції використовуються еластичність заміщення товарів та ринкові частки підприємств); (2) за наявності конкуренції фірми мають інвестувати весь свій прибуток в один із трьох видів діяльності - маркетинг, купівлю технологій або дослідження та розробки; (3) якщо рентабельність інвестицій менша за 100 %, що, як правило, спостерігаємо на практиці, інвестиції у дослідження та розробки додають до вартості фірми більше, ніж; інші види діяльності. Однак якщо конкуренція достатньо висока (а отже, прибуток, що залишається в розпорядженні фірми, невеликий), фірми зможуть інвестувати лише у маркетинг, допоки їх прибуток досягне мінімального рівня, необхідного для інвестицій у нові розробки або купівлю технологій.
 • Item
  Ідентифікація технологічного розриву в економічній теорії
  (2005) Лубчук, І.
  Статтю присвячено питанню розвитку підходів до визначення технологічного розриву. Розглянуто неокласичні та еволюційні підходи до моделювання технологічного розриву, теорії конвергенції та дивергенції. Окреслено основні напрями теорії технологічного розриву, які є невирішеними і потребують подальших досліджень.
 • Item
  Банківський кредит та проблеми підтримки інвестиційного процесу в економіці України
  (2005) Шумська, Світлана
  Статтю присвячено аналізу ролі банківського кредитування у реалізації інвестиційного процесу в Україні. Розглянуто основні чинники, що стримують кредитну активність банків.
 • Item
  Концентрація експорту та внутрішньогалузева торгівля України: кількісні оцінки
  (2005) Ваврищук, Віталій.
  У статті проведено розрахунок показників рівня концентрації експорту та частки внутрішньогалузевої торгівлі України. Проаналізовано динаміку цих показників за 2002-2004 pp.
 • Item
  Система валютного регулювання періоду економічного зростання України у 2000-2004 рр.
  (2005) Михайличенко, С.
  Проаналізовано основні причини існування обмежень у системі валютного регулювання України як країни з перехідною економікою. Розглянуто термінологічне питання щодо співвідношення понять валютно-курсової та монетарної політики з урахуванням особливостей перехідної економіки. Досліджено причини запровадження та основні елементи системи валютного регулювання України, яка була сформована після кризи 1998 р. і забезпечила стабільність курсу гривні протягом періоду економічного зростання 2000—2004 pp.
 • Item
  Імміграція до країн Європи: роль економічних факторів
  (2005) Ваврищук, Н.
  У статті визначено кількісний вплив економічних факторів на загальну кількість іммігрантів та кількість робітників-іммігрантів до країн, що входили до складу ЄС-15, та інших європейських країн, зокрема тих, що увійшли до ЄС з 1 травня 2004 р.
 • Item
  Трансформаційні процеси як фактор низького рівня добробуту населення України
  (2005) Гакаленко, Т.
  У статті проаналізовано взаємозв'язки трансформаційних процесів із рівнем добробуту населення України. Досліджено причини відставання темпів зміни добробуту від темпів економічного зростання, визначено сутність поняття добробуту, охарактеризовано процеси та явища, що зумовили зниження добробуту в трансформаційній економіці України у період економічної кризи, проаналізовано наслідки трансформаційних процесів та явищ, які є перешкодою для підвищення рівня добробуту в період економічного зростання.
 • Item
  Сучасні підходи до визначення рівня оподаткування фізичних осіб
  (2005) Скрипник, А. В.; Гендлер, Г.
  Статтю присвячено питанням трансформації прибуткового податку (податку з доходів фізичних осіб). Внесено пропозиції щодо змін чинного законодавства з метою зменшення недоліків закону про оподаткування доходів фізичних осіб, прийнятого 1 січня 2004 р.
 • Item
  Питання визначення оптимальних обсягів державного сектора в умовах транзитивної економіки
  (2005) Гончарова, Н.
  У статті проаналізовано існуючі методики оцінки обсягів державного сектора економіки. Автором запропоновано власний метод оцінки масштабів державного сектора економіки та розраховано його обсяги для України.
 • Item
  Актуальні питання бюджетного регулювання в Україні
  (2005) Чугунов, Ігор
  У статті досліджено актуальні питання бюджетного регулювання в Україні. Здійснено аналіз виконання дохідної та видаткової частин зведеного й державного бюджетів за 2004 р. Визначено основні напрями бюджетної політики на 2006 р. як складової системи перспективного бюджетного планування.