190: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Модифікації алгоритму GLoSS для розв'язання FDCSP
  (2016) Гороховський, Семен; Галковська, Любов
  У цій роботі подано розроблені автором модифікації алгоритму GLoSS, що розв’язують розподілену задачу задоволення обмежень із гнучкими обмеженнями. Наведено доведення повноти та коректності алгоритмів, а також оцінки їх часової складності.
 • Item
  Рівні інтелекту в інтелектуальних системах
  (2016) Мейтус, Володимир
  Роботу присвячено дослідженню різних рівнів, у рамках яких можна подати поняття інтелекту. Для своєї діяльності система, наділена інтелектом, має моделювати своє навколишнє середовище, а потім використовувати цю модель для вирішення поставлених перед нею задач. При цьому рівень інтелекту визначається можливостями будувати модель, адекватну навколишньому середовищу, і засобами використання цієї моделі для вирішення в ній задач.
 • Item
  Першопорядкові логіки із квазіарними та n-арними предикатами
  (2016) Нікітченко, Микола; Шкільняк, Степан
  Запропоновано новий клас програмно-орієнтованих логічних формалізмів – чисті першопорядкові логіки із квазіарними та n-арними предикатами. Такі формалізми є синтезом класичних першопорядкових логік і композиційно-номінативних логік квазіарних предикатів. Розглянуто семантичні моделі та мови і досліджено семантичні властивості пропонованих логік. Встановлено зв’язок між n-арними та X-арними предикатами, описано нормальні форми. Досліджено відношення логічного наслідку, наведено властивості цих відношень для арних атомарних формул.
 • Item
  Cеквенційні числення композиційно-номінативних модальних логік немонотонних предикатів
  (2016) Касьянюк, Веда; Малютенко, Людмила; Шкільняк, Оксана
  У статті розглянуто програмно-орієнтовні логічні формалізми – чисті першопорядкові композиційно-номінативні транзиційні модальні логіки немонотонних часткових предикатів. На основі властивостей відношення логічного наслідку для множин специфікованих станами формул для цих логік побудовано числення секвенційного типу. Описано різновиди таких числень, для них доведено теореми коректності та повноти.
 • Item
  Підсистема пошуку зображень в Інтернет
  (2016) Глибовець, Андрій; Збунь, Віктор
  На сьогодні проблему індексації та пошуку текстової інформації майже вирішено, залишилися лише певні моменти покращення адаптованості алгоритмів до потреб користувача. Усі сучасні пошукові системи поставили собі за мету в найкоротші терміни розв’язати проблеми ефективного пошуку зображень та відеоматеріалів. Одній із цих проблем, а саме побудові підсистеми пошуку зображень, присв’ячено цю публікацію. У статті розглянуто основні алгоритми та наведено їх реалізацію.
 • Item
  Visual Evolutionary Search for the Pareto-Optimal Data
  (2016) Norkin, B.
  У статті описується інформаційна технологія (та програмне забезпечення) для інтерактивного візуального пошуку Парето-оптимальних даних у великому наборі даних (точок даних). Кожен елемент даних (точка) є вектором із набором компонентів зі значеннями в повністю впорядкованих, можливо різних, просторах або множинах. Ці компоненти розглядаються як критерії оптимізації, які можуть бути максимізовані або мінімізовані. Основна проблема полягає у визначенні недомінуємої підмножини даних щодо обраних критеріїв/компонентів з заданими напрямками оптимізації. Задача вирішується в інтерактивному режимі за допомогою графічного відображення даних у різних площинах (парах координат). Друга проблема полягає у впорядкуванні даних по відношенню до їх сили домінування. Остання задача вирішується шляхом розрахунку двох чисел, кількості елементів, які домінуються даним елементом, і кількості елементів, яких домінує даний елемент, обчислення їх різниці та відображенням різних розмірів точок даних на дисплеї.
 • Item
  Колаборативні методи в електронному навчанні програмування
  (2016) Бублик, Володимир; Давиденко, А.
  Стаття містить звіт про важливий напрям діяльності авторів, спрямований на створення та впровадження новітніх засобів розроблення програмних систем в університетські курси програмування на основі використання тісної співпраці учасників програмних проектів у рамках систем електронного навчання.
 • Item
  Маршрутизація в мережі сучасного підприємства
  (2016) Черкасов, Дмитро
  У статті розглянуто оптимальні підходи до організації маршрутизації в мережі сучасного підприємства, до складу якої входить низка територіально розмежованих відділень. Використано поняття транспортної інфраструктури локальної мережі відділення. Підходи базуються на особливостях сучасної компонентної бази. Увагу приділено використанню технології віртуалізації мереж- них функцій (NFV).
 • Item
  Сервіс автоматизованого запису на вибіркові навчальні дисципліни в НаУКМА та можливі напрями його інтелектуалізації
  (2016) Горборуков, Вячеслав; Олецький, Олексій
  Описано основні функціональні можливості автоматизованої системи запису студентів на вибіркові навчальні курси, що була розроблена в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Розглянуто можливості розвитку цієї системи в напрямі її інтеграції з іншими системами автоматизації бізнес-процесів університету, а також щодо набуття нею рис рекомендаційної системи. Для надання рекомендацій щодо вибору дисциплін запропоновано три підходи: на основі розв’язання оптимізаційних задач, на основі аналізу мір близькості між анотаціями та на основі використання методик Data Mining і Web Usage Mining. Показано, що в найпростішому випадку автоматичне формування рекомендацій зводиться до розв’язання задачі про рюкзак із булевими змінними. Але врахування додаткових факторів призводить до нечітких і багатокритеріальних оптимізаційних задач, а також до необхідності використання методів машинного навчання. Для вироблення рекомендацій на основі мір близькості запропоновано розвивати підхід на основі формалізації нечіткого поняття «середня відстань». Сформульовано основні напрями застосування методів Data Mining і Web Usage Mining.
 • Item
  The Importance of Computer Training Equipment
  (2016) Didmanidze, Ibraim; Didmanidze, Didari
  The paper deals with such an approach to the development of the computer training equipment which enables a university professor who teaches any subject to act in the role of a constructor and,if necessary, to change the already existing training model according to his/her own view without any specific computer programming knowledge. This work shows that the training model should be able to visualize the work of the manufacturing process or technical equipment in an interactive mode and dynamics; to reflect the changes of the ongoing process physical values on an object; to build appropriate diagrams, etc. During the training, a student (a teacher) should be able to switch the initial conditions and parameters of the process course to observe the changes occurring in the object behavior, and to make a rational decision for analysis and management. First of all, we have to note that the student’s learning quality, his/her constant readiness to work properly with the technical equipment and to effectively manage the technological process can be reached through problem-based learning with the help of dynamic training equipment. The situation in a computer training equipment market does not correspond to the current demands. Basically there is a multitude of testing, electronic networks switches, and such technical training equipment which has nothing to do with the dynamic technological processes and represents the static models. As for computer training equipment studying current technological processes of the technical objects, they appear in an insignificant form.