Київська академія. Випуск 002-003

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  "Учительне Євангеліє" 1616 р. у перекладі Мелетія Смотрицького в контексті української гомілетичної літератури
  (2006) Чуба, Галина
  У статті розглянуто особливості перекладу Мелетієм Смотрицьким «Учительного Євангелія». Різного типу зміни, впроваджені ним у текст оригіналу, засвідчили спробу сформувати на основі відомої пам’ятки новий жанровий зразок учительно-проповідницької літератури.
 • Item
  Киево-Могилянская академия и этницизация исторической памяти восточных славян (Иннокентий Гизель и Феодосий Софонович)
  (2006) Дмитриев, Михаил
  В статье изучен вклад «Синопсиса» Гизеля и «Хроники» Софоновича, двух произведений, созданных людьми, в чьем интеллектуальном формировании Киево-Могилянская академия сыграла большую роль, в трансформацию «этнической» и исторической памяти восточнославянских обществ во второй половине XVII в. Проблема в том, что в протона- циональных формах самосознания, которые превалировали в культуре Киевской Руси, Московкого государства и были очень весомы в культуре украинско-белорусских земель вплоть до середины XVII в., были очень слабо развиты представления, которые осмысливали бы «русскость» в этнических категориях. Грубо упрощая, можно сказать, что «русские» не понимались как gens или natio. Понятие «русскости» вырастало почти полностью из политических, конфессиональных и территориальных компонентов. Ситуация изменилась в эпоху сильных западных влияний на традиционную православно-византийскую культуру восточных славян. Два изученных с этой точки зрения исторических сочинения Гизеля и Софоновича отражают этницизацию исторической памяти русской и украинско-белорусской культур в XVII в.
 • Item
  Риторика й барокове проповідництво у шкільній культурі Києва XVII ст.
  (2006) Ісіченко, Ігор
  Шкільна педагогіка Києво-Могилянської колегії впроваджує риторичний курс у нову перспективу. Синтез середньовічної схоластичної та нової гуманістичної методик освіти, закріплений єзуїтським «Ratio Studiorum» (1586-1599), став доктринальною основою шкільної педагогіки. Запровадження в Київській православній митрополії нової культури проповідування пов’язане з діяльністю св. Петра Могили. Змагальний - діалогічний -характер культури Бароко викликав трансформацію стосунків латинської та візантійської традицій на різних рівнях релігійного життя. Дискурсивне оформлення конфесійної ідентичності відбувається в бароковому казнодійстві за посередництвом мови потридентської, контрреформаційної еклезіології.
 • Item
  Адлюстраванне жыцця і дзейнасці Сімяона Полацкага у экспазіцьіі музея-бібліятэкі Сімяона Полацкага
  (2006) Шумовіч, Алена
  У артикуле расказваецца пра гісторию стварэння і асаблівасцях экспазіциі музея-біліятжі Сімяона Полацкага, аб тим, як праз эспазіцийную простору раскриваецца шматгранная дзейнасць асветніка.
 • Item
  І "влада" може согрішити: візія "влади" у трактаті Інокентія Гізеля "Мир з Богом чоловіку"
  (2006) Довга, Лариса
  У середині XVII ст. у православному богослов'ї Київської митрополії знову стає актуальною проблема формування нової візи влади, уявлень про те, якою вона має бути, хто належить до владних структур та які функції вона повинна виконувати. У трактаті Інокентія Ґізеля «Мир з Богом чоловіку» знаходимо таке бачення функцій і «проступків» світської влади, яке значною мірою відбиває не стільки релігійні традиції, скільки реальні життєві практики. Дослідженню цієї проблеми присвячена дана стаття.
 • Item
  Значення поняття recta ratio у могилянських правових концепціях XVII-XVIII ст.
  (2006) Стратій, Ярослава
  Стаття присвячена аналізу наявного у могилянських філософських курсах XVII-XVIII ст. поняття recta ratio та його ролі у формуванні правосвідомості й тогочасних правових концепцій.
 • Item
  Зауваги до впливів на викладання філософії в Києво-Могилянській академії кінця XVII-XVIII ст.
  (2006) Симчич, Микола
  У статті автор намагається з’ясувати, які чинники впливали на викладання філософії в Києво-Могилянській академії в різні періоди її існування.
 • Item
  До питання про гомілетику Стефана Яворського
  (2006) Беркофф, Джованна Броджі
  Авторка аналізує зміст унікальної збірки, яка містить щонайменше 70 неопублікованих гомілій Стефана Яворського (рукопис № 1592 Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі), намагається пояснити деякі приховані значення його проповідей та наголошує на потребі сучасного видання праць Яворського, що дозволило б подати цілком відмінний образ цієї видатної особистості в українському літературному Бароко.
 • Item
  Етика як академічна дисципліна в Києво-Могилянській академії
  (2006) Кашуба, Марія
  Розглядаються курси етики професорів Києво-Могилянської академії. Їхня академічна природа вказує на наслідування морального вчення Арістотеля і методи викладання різними професорами.
 • Item
  Neo-Latin Poetry in the Kyivan Poetics: the Image of Rafajil Zabororovs’kyj
  (2006) Siedina, Giovanna
  The Neo-Latin poetry of the Kyivan poetics has been little studied hitherto. In the present article, the author examines some Neo-Latin poetical composition of the epideictic genre (that comprehended congratulations and panegyrics) dedicated to the figure of Rafajil Zaborovs’kyj. Poetical compositions in Latin were usually provided in the Kyivan poetics as models of a particular rule, poetic genre, rhetorical figure, or stylistic strategy that was being taught, and therefore they are also examined taking into account their didactic function. Through the analysis of such poetical compositions, the author shows the ways through which, by inscribing Greek-Latin mythology into their reality, Kyivan professors of poetics aimed to insert contemporary Ukraine into the European Latinitas.
 • Item
  "Честь і безчестя студентське" у сприйнятті студентів та професорів Києво-Могилянської академії (на матеріалі конфліктів 1730-1760-х рр.)
  (2006) Дзюба, Олена
  У статті проаналізовані документи з історії Києво-Могилянської академії середини XVIII ст., які розкривають формування і зміст поняття «честі і безчестя», трактування його студентами та професорами.
 • Item
  Вихованці Києво-Могилянської академії в канцелярії Київської духовної консисторії
  (2006) Прокоп’юк, Оксана
  Статтю присвячено проблемі вивчення подальшої долі вихованців Києво-Могилянської академії, з’ясовується їх кількість у канцелярському відділенні Київської духовної консисторії у 1721-1786 рр. Автор аналізує вплив статусу випускника Академії на швидкість кар’єрного росту канцелярського службовця та порушує питання почуття корпоративної солідарності у канцелярському середовищі.
 • Item
  Інтелектуальне середовище могилянців у Києво-Печерській лаврі
  (2006) Кагамлик, Світлана
  У статті досліджується формування у Києво-Печерській лаврі інтелектуального середовища із вихованців Києво-Могилянської академії та різновиди їх діяльності у монастирі. У цьому контексті простежується динаміка урядової політики щодо постригу могилянців, умови і особливості вступу вихованців Академії в Києво-Печерську лавру, а також моделюються їхні послушницькі обов’язки, ієрархічне зростання, інтелектуальний потенціал.
 • Item
  Akademia Kijowsko-Mohylanska w polskiej literaturze historycznej
  (2006) Chynczewska-Hennel, Teresa
  Artykui poswiqcony oglqdu prac historycznych, dotyczqcych Akademii Kijowsko-Mohylahskiej rowniez postaci Piotra Mohyly, publikowanych w jZZyku polskim. Poczqtek tych zainteresowah badaczamy polskimi odnosi sie do konca XIX - poczqtku XX wieku, czyli publikacji ksiqgi Aleksandra Waleriana Jablonowskiego. Podkreslono ze interes do Akademii, nie zawsze rowny, nasilil siq w latach 90-ch w zwiqzku z problematykq ukraihskq w cza- sach nowozytnych.
 • Item
  Духовно-академічна філософія як феномен
  (2006) Ткачук, Марина
  Статтю присвячено питанню сутності і специфіки того типу філософування, що постав і розвивався у стінах православних духовних академій Російської імперії у XIX - на початку XX ст.
 • Item
  Філософсько-педагогічна спадщина Київської духовної академії: стан і проблеми дослідження
  (2006) Кузьміна, Світлана
  У статті підводяться підсумки історико-філософських та істори- ко-педагогічних досліджень філософсько-педагогічної спадщини Київської духовної академії, а також визначаються джерелознавчі та методологічні проблеми її подальшого вивчення.
 • Item
  Два рукописи Російської національної бібліотеки з теологічними лекціями Йосифа Волчанського за 1721-1725 рр.
  (2006) Суторіус, Костянтин
  Стаття присвячена огляду рукописів теологічних лекцій Иосифа Волчанського, прочитаних у Києво-Могилянській академії у 1720-х рр. На підставі порівняння і текстуального аналізу записів, що зберігаються у фонді Новгородської семінарії Російської національної бібліотеки (Санкт-Петербург), в Інституті Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадского та в фонді Московської духовної академії Російської державної бібліотеки, з \ясовано, коли і за яких обставин, один із записів цього курсу потрапив до Новгорода, а також встановлено одне з його можливих джерел.
 • Item
  Глаголєвська подорож зі студентами Київської духовної академії до Єрусалима: топос єдності "двох завітів"
  (2006) Сігов, Костянтин
  Автор аналізує оповідь про подорож до Єрусалима видатного вченого Київської духовної академії, біблеїста о. Олександра Глаголєва (1872-1937), здійснену з групою студентів у 1911p.; книга, надруко­ вана у 1914 p., перевидана у 2005 p., є важливим документом періоду кризи між революціями 1905 та 1917pp. Інтерпретація роботи має бути зроблена в контексті Глаголєвських виступів проти ксенофобії та антисемітських спроб порушити неперервність між Старим та Новим Заповітом; Глаголєв трактував Єрусалим як monoc їхньої єдності у своїй енциклопедичній статі і своїй оповіді про мандрівку до Святої Землі.
 • Item
  Книжні джерела для вивчення Біблії в Київській академії: кілька міркувань щодо контекстуальної реконструкції
  (2006) Головащенко, Сергій
  У статті розглядаються основні європейські традиції бібліології та біблеїстики, через книжковий фонд відомі та доступні у Київській ака­демії кінця XVIII — початку XIX cm. Наголошено на суперечливості та обмеженому характері використання й засвоєння європейських книжко­вих джерел у цій галузі.
 • Item
  До питання про антропологічні засади морального богослов'я М. О. Олесницького
  (2006) Козловський, Віктор
  У статті розглядається антропологічний зміст курсу лекцій з мо­рального богослов'я M. О. Олесницького — професора Київської духовної академії. Показано зв'язок його антропологічних ідей з деякими впли­вовими європейськими філософськими та антропологічними вченнями XIX cm.