Akademia Kijowsko-Mohylanska w polskiej literaturze historycznej

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Chynczewska-Hennel, Teresa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Artykui poswiqcony oglqdu prac historycznych, dotyczqcych Akademii Kijowsko-Mohylahskiej rowniez postaci Piotra Mohyly, publikowanych w jZZyku polskim. Poczqtek tych zainteresowah badaczamy polskimi odnosi sie do konca XIX - poczqtku XX wieku, czyli publikacji ksiqgi Aleksandra Waleriana Jablonowskiego. Podkreslono ze interes do Akademii, nie zawsze rowny, nasilil siq w latach 90-ch w zwiqzku z problematykq ukraihskq w cza- sach nowozytnych.
The article is dedicated to the observation of historical projects written in Polish that delt with Kyiv-Mohyla Academy as well as the figure of Peter Mohyla. The beginning of the interest of the Polish researchers towards the subject is refered to the end of the 19th and entry of the 20th centuries, i. e. to the time of publication of the Alexander Walerian Jablonowski's book. It is stressed that interst to the Academy, not always equal, has increased in 1990s in connection with the Ukrainian problematics of the Modem Time.
Description
Keywords
Piotr Mohyla
Citation
Chynczewska-Hennel Teresa. Akademia Kijowsko-Mohylanska w polskiej literaturze historycznej / Teresa Chynczewska-Hennel // Київська Академія. - 2006. - Вип. 2-3. - С. 197-207.