200: Юридичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 24
 • Item
  Алгебра верховенства права, або Буттєвий устрій людського світу
  (2017) Пацурківський, Петро; Гаврилюк, Руслана
  У статті піддано критиці поширений у вітчизняному правознавстві поелементний підхід до розу- міння верховенства права та на основі аналізу широкого кола філософської і філософсько-правової літератури, зокрема зарубіжної, обґрунтовано нерозривний онтологічний та аксіологічний зв’язок верховенства права з людським буттям та невідчужуваними правами людини.
 • Item
  Принцип верховенства права в дихотомії належного та сущого: у пошуках розуміння
  (2017) Лихолат, Ірина
  Статтю присвячено дослідженню складності розуміння принципу верховенства права та відсут- ності його універсальної дефініції. Висунуто припущення, що причини цього криються у складності розуміння та визначення самого права. Запропоновано шлях подальшого дослідження принципу верхо- венства права з погляду його онтологічної структури, а саме, дихотомії належного та сущого. Нада- но визначення належного та сущого принципу верховенства права.
 • Item
  Ідеї природного права у творчості Гуго Гроція
  (2017) Заєць, Анатолій
  Стаття присвячена аналізу правової спадщини видатного мислителя Середньовіччя Гуго Гроція, який був одним з фундаторів природного права і основоположником сучасного міжнародного права. Підкреслено, що основна заслуга Гроція в царині теорії природного права полягає в тому, що він сформулював її в термінах сучасного на той час гуманітарного знання, знання Нового часу. Гроцій належить до представників раціоналістичної школи мислення з яскраво вираженим антропологічним забарвленням. Зазначено, що використання такої методології дослідження природного права не було його винаходом, оскільки інші вчені Середньовіччя також використовували таку методологію. Одначе використання цієї методології Гроцій довів до високого рівня досконалості, що дало йому можливість сформулювати поняття, розкрити сутність та описати прояви природного права в точних, вивірених виразах. Це надало знанню про природне право значно вищий, у порівнянні з його попередниками, рівень достовірності. Крім того, Гроцій суттєво модифікував вчення про природне право та обґрунтував його співвідношення з внутрішньодержавним правом на етапі переходу суспільства від феодального до буржуазного, поклав початок відокремленню природного права від богослов’я, розкрив джерела природного і внутрішньодержавного права, зв’язок справедливості з правом, обґрунтував поділ міжнародного права і внутрішньодержавного права. Одним із головних здобутків Гроція є обґрунтування права на опір владі. Нарешті, Гроцій став по праву фундатором систематичного вчення про тлумачення права – герменевтики.
 • Item
  Люстрація і права людини
  (2017) Шишкіна, Еліна
  Статтю присвячено аналізу природи і мети люстрації як процесу очищення влади, що відбувала- ся у посткомуністичних країнах Центральної та Східної Європи, та її зв’язку з принципом поваги до прав людини. Розглянуто деякі рішення Європейського суду з прав людини щодо люстраційних заходів та їхніх наслідків.
 • Item
  Право людства на мир як умова дотримання прав людини
  (2017) Іванків, Ірина
  У статті йдеться про право людства на мир, забезпечення котрого є основною умовою дотримання прав людини. Звернуто увагу на взаємозалежність між миром та дотриманням прав людини. Розуміння права людства на мир вимагає нових підходів до механізмів його забезпечення, що можуть передбачати також міжнародні миротворчі місії та операції. Запропоновано визнати право людства на мир у міжнародній декларації, котра стане першим кроком до його визнання на міжнародній арені саме як права людства, що призведе до викорінення практики обґрунтування порушення миру необхідністю захисту прав людини.