200: Юридичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  Алгебра верховенства права, або Буттєвий устрій людського світу
  (2017) Пацурківський, Петро; Гаврилюк, Руслана
  У статті піддано критиці поширений у вітчизняному правознавстві поелементний підхід до розу- міння верховенства права та на основі аналізу широкого кола філософської і філософсько-правової літератури, зокрема зарубіжної, обґрунтовано нерозривний онтологічний та аксіологічний зв’язок верховенства права з людським буттям та невідчужуваними правами людини.
 • Item
  Принцип верховенства права в дихотомії належного та сущого: у пошуках розуміння
  (2017) Лихолат, Ірина
  Статтю присвячено дослідженню складності розуміння принципу верховенства права та відсут- ності його універсальної дефініції. Висунуто припущення, що причини цього криються у складності розуміння та визначення самого права. Запропоновано шлях подальшого дослідження принципу верхо- венства права з погляду його онтологічної структури, а саме, дихотомії належного та сущого. Нада- но визначення належного та сущого принципу верховенства права.
 • Item
  Ідеї природного права у творчості Гуго Гроція
  (2017) Заєць, Анатолій
  Стаття присвячена аналізу правової спадщини видатного мислителя Середньовіччя Гуго Гроція, який був одним з фундаторів природного права і основоположником сучасного міжнародного права. Підкреслено, що основна заслуга Гроція в царині теорії природного права полягає в тому, що він сформулював її в термінах сучасного на той час гуманітарного знання, знання Нового часу. Гроцій належить до представників раціоналістичної школи мислення з яскраво вираженим антропологічним забарвленням. Зазначено, що використання такої методології дослідження природного права не було його винаходом, оскільки інші вчені Середньовіччя також використовували таку методологію. Одначе використання цієї методології Гроцій довів до високого рівня досконалості, що дало йому можливість сформулювати поняття, розкрити сутність та описати прояви природного права в точних, вивірених виразах. Це надало знанню про природне право значно вищий, у порівнянні з його попередниками, рівень достовірності. Крім того, Гроцій суттєво модифікував вчення про природне право та обґрунтував його співвідношення з внутрішньодержавним правом на етапі переходу суспільства від феодального до буржуазного, поклав початок відокремленню природного права від богослов’я, розкрив джерела природного і внутрішньодержавного права, зв’язок справедливості з правом, обґрунтував поділ міжнародного права і внутрішньодержавного права. Одним із головних здобутків Гроція є обґрунтування права на опір владі. Нарешті, Гроцій став по праву фундатором систематичного вчення про тлумачення права – герменевтики.
 • Item
  Люстрація і права людини
  (2017) Шишкіна, Еліна
  Статтю присвячено аналізу природи і мети люстрації як процесу очищення влади, що відбувала- ся у посткомуністичних країнах Центральної та Східної Європи, та її зв’язку з принципом поваги до прав людини. Розглянуто деякі рішення Європейського суду з прав людини щодо люстраційних заходів та їхніх наслідків.
 • Item
  Право людства на мир як умова дотримання прав людини
  (2017) Іванків, Ірина
  У статті йдеться про право людства на мир, забезпечення котрого є основною умовою дотримання прав людини. Звернуто увагу на взаємозалежність між миром та дотриманням прав людини. Розуміння права людства на мир вимагає нових підходів до механізмів його забезпечення, що можуть передбачати також міжнародні миротворчі місії та операції. Запропоновано визнати право людства на мир у міжнародній декларації, котра стане першим кроком до його визнання на міжнародній арені саме як права людства, що призведе до викорінення практики обґрунтування порушення миру необхідністю захисту прав людини.
 • Item
  Принцип таємного голосування
  (2017) Ключковський, Юрій
  Розглянуто місце принципу таємних виборів у системі принципів виборчого права як інституційного принципу, пов'язаного з принципом вільних виборів. Суть принципу розкрито як заборону розголошення чи повідомлення іншим особам змісту волевиявлення виборця. Принцип таємного голосування існує у двох формах. Слабка форма, прийнята в Україні, розглядає таємність змісту волевиявлення як право виборця, тоді як сильна форма вимагає від виборця збереження таємниці власного голосу. Показано, що альтернативні форми голосування допускають послаблення гарантій таємного голосування на користь принципу загального виборчого права.
 • Item
  Elimination of Employment Discrimination of the Persons with Disabilities: International Standards and Ukrainian Legislation
  (2017) Yatskevich, Ivan
  Employment discrimination is one of the factors resulting in a high rate of the unemployed the the persons with disabilities who would like to get a job. This is not only a social problem but economic as well. The paper aims to analyze the existing international and Ukrainian legal regulations for the persons’ with disabilities employment, particularly the issues of discrimination in employment, possible positive discrimination, and the economic and social effect of an increasing number of the employed persons with disabilities.
 • Item
  Людська гідність у праві
  (2017) Дучак, Богдан
  У статті розглянуто концепцію людської гідності в історичному та філософському аспектах, проведено причинно-наслідковий зв’язок між розумінням людської гідності в різні епохи та її місцем у праві. Феномену людської гідності надано статус найвищої соціальної цінності, яка, своєю чергою, свідчить про значущість людини для суспільства як такої. Основний акцент у статті зроблено на природно-правовому підході до феномену людської гідності, який закріплено в основних міжнародних актах з прав людини.
 • Item
  Класифікація правових цінностей та її значення для правової теорії і практики
  (2017) Кравцов, Ігор
  У статті проаналізовано проблеми класифікації правових цінностей у філософії та теорії пра- ва. Актуальність цієї теми зумовлено тим, що у правовій науці на сьогодні не вироблено єдиної по- зиції щодо цінностей права, їхньої природи, ієрархії, співвідношення меж. Проблеми є надзвичайно важливими в теперішній час, оскільки Україна переживає період поступового переходу від одних ідеологічних та наукових засад до інших, тому необхідно досліджувати вихідні теоретико-філо- софські категорії, однією з яких є правові цінності, для розуміння права, його творення та реаліза- ції в житті суспільства.
 • Item
  Основні вимоги до закону відповідно до концепції верховенства права
  (2017) Кушик, Віктор
  У статті розглянуто основні вимоги до закону, які мають бути визначені в законодавстві держави, яка керується принципом верховенства права. Особливу увагу приділено формальним вимо- гам до закону.
 • Item
  Прояв "духу" права у дискреційних повноваженнях суду
  (2017) Уласевич, Анастасія
  У цій науковій статті проаналізовано дискреційні повноваження суду, межі дискреції судового розгляду та реалізацію застосування «духу» права саме через дискреційні повноваження.
 • Item
  Деякі аспекти судової аргументації у публічному праві
  (2017) Кістяник, Володимир
  У статті проведено аналіз найпоширеніших моделей аргументації в судових процесах у межах пу- блічного права. Зокрема через характеристику властивих ознак проаналізовано судову аргументацію в конституційному та адміністративному судочинстві.
 • Item
  Верховенство права, права людини і місцеве самоврядування: проблеми взаємозв'язків
  (2017) Козюбра, Микола
  У статті простежено еволюцію у розумінні верховенства права у вітчизняному правознавстві та юридичній практиці, розкрито взаємозв’язки між верховенством права, правами людини і місцевим самоврядуванням, а також окреслено коло проблем, пов’язаних із захистом прав людини, що поста- ють перед органами державної влади і місцевого самоврядування у нинішніх українських умовах.
 • Item
  Право на оскарження рішень органів публічної влади та їхніх посадових осіб як складова верховенства права
  (2017) Цельєв, Олексій
  Статтю присвячено деяким аспектам теоретичної розробки та практичної реалізації однієї зі складових верховенства права, а саме праву на оскарження, зокрема у судовому та позасудовому по- рядку, рішень органів публічної влади, їхніх посадових осіб. Розглянуто адміністративну юстицію як провідний засіб захисту прав людини від неправомірних дій і рішень органів влади. Визначено особливості адміністративного судочинства та правову природу рішень адміністративних судів. Приділено увагу конституційному судочинству як засобу захисту прав людини у сфері місцевого само- врядування та правозахисній ролі практики Європейського суду з прав людини.
 • Item
  Прозорість як принцип діяльності органів публічної влади
  (2017) Венгер, Володимир
  У статті здійснено загальний аналіз дотримання принципу прозорості й відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Подано характеристику основних підходів та вразливих сфер дотримання органами публічної влади законодавчих положень щодо оприлюднення інформації про їхню роботу. Проаналізовано засади організації функціонування офіційних веб-сайтів органів публічної влади, акцентовано увагу на особливостях діяльності органів місцевого самоврядування у цьому напрямі забезпечення дотримання принципу прозорості.
 • Item
  Верховенство права та забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях України
  (2017) Нестерович, Володимир
  У статті розкрито питання верховенства права та забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях України. Висвітлено нормативно-правові, внутрішньо-організаційні та процесуально-правові засади та заходи щодо забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях України. Звернуто увагу, що суди України стосовно тимчасово окупованих територій активно використовують практику Міжнародного суду ООН, зокрема його Консультативний висно- вок від 21 червня 1971 р., у якому сформульовані т. зв. «Намібійські винятки». Документи, видані окупаційною владою, суди повинні брати до уваги, якщо їх нехтування веде за собою серйозні пору- шення або обмеження прав громадян.
 • Item
  Поняття та розуміння принципу правової визначеності
  (2017) Матвєєва, Юлія
  У роботі здійснено аналіз поняття принципу правової визначеності у роботах різних науковців. Розкрито основні складові правової визначеності: вимоги до стабільного нормативного регулювання, вимоги ясності, доступності та зрозумілості тексту закону, вимоги легітимності законних очікувань, незворотності дії актів у часі та остаточності судових рішень.
 • Item
  Реформа адміністративно-територіального устрою України в аспекті децентралізації влади
  (2017) Дем’янченко, Анастасія
  У статті розглянуто адміністративно-територіальну реформу в аспекті децентралізації влади в Україні. Проведено теоретичний аналіз термінологічного апарату. Автор визначив ключові засади успішного втілення адміністративно-територіальних перетворень. Особливу увагу приділено досвіду Польщі у сфері реалізації адміністративно-територіальної реформи.
 • Item
  Децентралізація (утворення об'єднаних територіальних громад) як альтернатива автономізації та форма внутрішнього самовизначення корінних народів і національних меншин в Україні
  (2017) Курінний, Олексій
  У статті проаналізовано правові засади створення етнічно однорідних об’єднаних територіальних громад у рамках територіальної реформи й децентралізації в Україні – крізь призму фактичної реалізації компактними корінними народами і національними меншинами України права на внутрішнє політичне самовизначення.
 • Item
  Місцевий цивільний контроль за використанням публічного ресурсу поліції
  (2017) Іщенко, Юрій
  У статті досліджено механізм цивільного контролю за діяльністю Національної поліції на місцевому рівні організації публічної влади. Проаналізовано види та обсяг публічного ресурсу, який використовує Національна поліція. Розглянуто особливості взаємодії територіальних органів Національної поліції з органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. Визначено проблемні аспекти організації демократичного цивільного контролю за діяльністю Національної поліції. Надано пропозиції щодо удосконалення організації цивільного контролю органів місцевого самоврядування за ефективністю використання публічного ресурсу органами Національної поліції.