187: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Основні підходи до вивчення структури дослідницької методології
  (2016) Малиш, Ліна
  У статті розглянуто еволюцію уявлень про специфіку методів наукового дослідження. Увагу приділено як класичним підходам до визначення їхніх сутнісних рис, що містяться в працях Аристотеля, Ф. Бекона, Р. Декарта, Е. Маха та К. Поппера, так і більш пізнім роботам Т. Куна, М. Фуко та І. Лакатоса, де визначено структурні елементи дослідницької методології. Обґрунто- вано доцільність використання ідей І. Лакатоса щодо наявності таких їхніх різновидів, як принципи та правила, останні з яких поділяються на позитивну та негативну евристику, для розгляду особливостей методологічних підходів різних учених, зокрема в галузі соціальних наук.
 • Item
  Трансформації соціології публічності на сучасному етапі розвитку соціологічної науки
  (2016) Сусська, Ольга
  На зміну тотальному інтересу до мас-медійного простору поступово приходить інтерес до про- явів публічності (персоніфікації особи) через соціальні мережі та інші інтернет-ресурси. Персоні- фікація інформаційного обміну набуває все більшого значення і стає новим об’єктом вивчення соціології. Паралельно з соціологією масових комунікацій розвивається і набуває зрілості соціологія публічності, яка ще не сформувалась як окрема галузь, але поступово посідає своє місце серед наукових напрямів, що вивчають соціокультурні та комунікативні трансформації сучасного світу
 • Item
  Побудова ієрархічної багатовимірної моделі соціального капіталу і її перевірка на даних щодо України та Польщі
  (2016) Новик, Т.; Винницький, Михайло
  Notwithstanding the frequency with which the concept of social capital is found in the social science literature, a consensual definition of this term – not to mention its operationalization – does not exist. This paper represents an attempt to conceptualize the social capital construct in a multi-factor model using data from several waves of ESS from Ukraine and Poland. Using multi-dimensional modelling, hierarchical models of social capital are presented for Ukraine and Poland in three dimensions: bridging social capital, bonding social capital, and a complex model for the construct. Although the components of social capital in these three dimensions for the two countries were found to be similar, the linkage between construct components was contingent. In the two researched country datasets, the weight of trust, social ties, civic activism, and religious activism factors were found to vary, and this suggests that social capital is not to be measured as an absolute quantity, but rather as a construct for which the relationship between components is important. In Ukraine, trust was found to be the central component of the model with the highest factor loading on the social capital construct, and correlated to the three others, but with minimal correlation between the three lower-level factors. In Poland, the dominant factor was informal social ties, and was strongly correlated to civic activity and trust, but surprisingly, no link was found between religious activism and the other components of social capital in the Polish 2012 data. Obtained results are applicable to longitudinal, cross-cultural, and interregional research, and also as a means of determining the dominant (bridging or bonding) social capital type.
 • Item
  Становлення, мотивації та особливості діяльності соціальних підприємців в Україні
  (2016) Куц, М.
  У статті проаналізовано результати якісного дослідження, метою якого було з’ясувати сутність явища соціального підприємництва на прикладі його представників – соціальних підприємців. Продемонстровано використання методу обґрунтованої теорії, що є важливим з огляду на існування дискурсу щодо особливостей соціальних підприємців як агентів змін у соціальній сфері серед практиків впровадження цього феномену, а також дає змогу визначити якісні характеристики соціальних підприємців України в процесі становлення сектору соціального підприємництва за підтримки міжнародних донорів через призму їх становлення, мотивації та особливостей діяльності. Ці характеристики є основою вивчення соціального підприємництва кількісними методами та визначення методів консультаційної підтримки для поліпшення процесу розбудови громадянського суспільства як чинника демократії в Україні.
 • Item
  Гендерне квотування в Україні: громадська думка та досвід застосування
  (2016) Карась, Т.; Оксамитна, Світлана
  Гендерні відносини в політиці в Україні поступово змінюються. Зважаючи на прийняття законодавчої норми на місцевих виборах 2015 року про наявність у списках політичних партій не менше 30 % осіб однієї статі, у статті здійснено аналіз практики дотримання цієї норми політичними партіями та її впливу на збільшення представництва жінок в органах місцевого самоврядування. Для виявлення стану та динаміки громадської думки щодо різних аспектів гендерних відносин про- аналізовано результати низки загальнонаціональних опитувань та виявлено переважно позитивне ставлення до гендерного квотування та збільшення кількості жінок у політичній сфері.
 • Item
  Міжгенераційні зміни релігійної ідентичності у Східній та Центральній Європі
  (2016) Бовгиря, І.
  У статті проаналізовано міжгенераційні зміни в релігійній ідентичності населення країн Східної та Центральної Європи на основі даних Міжнародної програми соціальних досліджень (ISSP 2008). На підставі порівняння рівнів релігійної афіліації та деяких інших показників релігійності між різними віковими когортами запропоновано оцінку наслідків секуляризаційної політики, здійсненої за часів панування комуністичних режимів у досліджуваному регіоні.
 • Item
  Патерни споживання музики в Україні
  (2016) Домащенко, М.
  У статті описано патерни споживання музики у 2008–2010 рр. мешканцями міст України. Під патерном споживання музики мається на увазі поєднання різних стилів музики, яке змістовно є певним музичним смаком. Вивчення патернів є лише першим кроком у виявленні латентних класів за допомогою методу латентного класового аналізу, який застосовують у дослідженнях зв’язку культурних феноменів із соціальною структурою. Утім, навіть на першому кроці, яким є детальний опис патернів, було знайдено сталі в часі за своєю популярністю патерни споживання музики.
 • Item
  Сучасна українська культурна модель романтичних стосунків серед київської молоді
  (2016) Бучельнікова, М.; Оленченко, С.; Мальцева, Катерина
  У статті розглянуто елементи культурного світогляду, що впливають на входження української молоді в романтичні стосунки, їх підтримання та розірвання. Праця базується на емпіричному дослідженні, що проводилося навесні 2015 р. серед молодих мешканців м. Києва обох статей (N = 162). Дослідження, побудоване за послідовним двофазовим дизайном, інтегрувало дані, зібрані якісними та кількісними методами, щоб дізнатися про превалентні уявлення київської молоді, котра виходить на шлюбний ринок, про романтичні стосунки. Результати вказують, що респонденти чоловічої та жіночої статей першопочатково мають не тільки різні уявлення та критерії стосовно ідеальних партнерів/партнерок, а й розбіжні очікування щодо романтичних стосунків, наголошуючи на різних їх вимірах.
 • Item
  Чинники залучення батьків гомосексуальних дітей до ЛГБТ-руху в Україні
  (2016) Марценюк, Тамара; Колеснік, В.
  У статті розглянуто передумови створення руху батьків ЛГБТ-дітей як у деяких західних, так і пострадянських країнах, охарактеризовано організації батьків ЛГБТ-дітей. Виявлено такі основ- ні чинники залучення матерів і тат до ЛГБТ-активізму: пов’язані із задоволенням власних потреб та зумовлені бажанням допомогти іншим. Емпіричним матеріалом статті виступили інтерв’ю з активістками батьківської ЛГБТ-організації в Україні.
 • Item
  Чинники мотивації наукової діяльності у студентів 4 року навчання НаУКМА
  (2016) Поліщук, Ольга; Баталова, Дар`я
  У статті розглянуто 8 чинників мотивації, які можуть впливати на студентів 4 року навчання НаУКМА при роздумах про майбутній науковий шлях. Зокрема, виявлено ті чинники, які не мотивують найбільше, досліджено зв’язок зацікавленості студентів щодо вступу до аспірантури та здобуття наукового ступеня, щоб створити підґрунтя для ефективної популяризації наукової діяльності серед студентів та майбутніх випускників. Обсяг вибірки – 91 студент 4 року навчання НаУКМА, представлено всі факультети університету.
 • Item
  Задоволеність доступністю та якістю медичної допомоги в Україні, Польщі та Угорщині
  (2016) Степурко, Тетяна
  У статті здійснено порівняння задоволеності пацієнтів доступністю та якістю отриманої медичної допомоги, а також проаналізовано зв’язок задоволеності з одним з найбільших бар’єрів до медичної допомоги в регіоні – високими фінансовими витратами з кишені пацієнта. Результати порівняльного емпіричного дослідження, проведеного у 2010 р. в Польщі, Угорщині та Україні, засвідчують співмірні рівні задоволення доступністю та якістю медичної допомоги в Україні та Польщі, однак значно більша частка пацієнтів в Угорщині демонструють задоволеність доступністю та якістю медицини.