099: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Shape-based Classification of Radiological Images
  (2009) Buchko, O.
  The paper presents the results of an investigation of methods for providing categorization between normal and pathological brain structures from magnetic-resonance (MR) images based on a shape description. The shape description techniques have been applied to two groups: one group of 30 healthy controls and second group of 17 patients with brain pathology.
 • Item
  Використання метаданих в інфраструктурах представлення знань
  (2009) Вовк, Наталя
  У сучасних організаціях все більшого розвитку набувають наукомісткі бізнес-процеси, які вимагають величезної кількості електронних ресурсів, що можуть розміщатися на кількох платформах, але безумовно пов’язані між собою. Посилання метаданих на ці електронні ресурси можуть допомогти користувачам у доступі до зв’язаних документів, що є ключовим моментом у впровадженні сучасних сервісів в інфраструктурах знань. Покращення доступу до документів сприяє підвищенню продуктивності роботи зі знаннями. В статті розглянуто необхідні стандарти, мови та засоби для створення, збереження та доступу до метаданих задля їх впровадження в інфраструктурах представлення знань.
 • Item
  Особливості електронної освіти в контексті навчання методам групової роботи
  (2009) Бублик, Володимир; Борозенний, Сергій
  В роботі викладено основні методики щодо впровадження до навчального процесу групових методів роботи під час виконання контрольних проектів в умовах застосування середовищ електронної освіти. Наведено метод індивідуального оцінювання результатів групової роботи, крім того, розглянуто проблеми, що виникають під час оцінювання результатів колективної роботи.
 • Item
  Моделювання та оцінка сценаріїв загроз для об'єктів критичної інфраструктури
  (2009) Бірюков, Дмитро; Заславський, Володимир; Євгієнко, Всеволод; Франчук, Олег
  В роботі запропоновано математичну модель сценаріїв загроз для об’єктів критичної інфраструктури та алгоритми оцінки імовірності здійснення загроз.
 • Item
  Координація взаємодії користувачів у колаборативній системі дистанційної освіти ВНЗ
  (2009) Гломозда, Дмитро
  В роботі описано прототип системи, яка пов’язує автоматизовану систему управління навчальним закладом (АСУНЗ) з системою керування навчанням (СКН). Демонструються принципи практичного застосування технології рівневого контролю (fl oor control) для координації дій користувачів двох систем.
 • Item
  Побудова кривої дохідності
  (2009) Дегтярьова, Катерина; Попов, Валерій; Тригуб, Олександр
  Розглянуто сучасні методи наближень одного з показників банківської діяльності – кривої дохідності. Обґрунтовано використання кубічних сплайн-функцій у задачі наближення цих кривих. Представлено чисельні розрахунки та аналіз отриманих результатів.
 • Item
  Моделювання біржових процесів за допомогою агентного підходу
  (2009) Анісімова, Людмила
  Розглянуто базові підходи до розв’язання задачі дослідження біржової діяльності маркет- мейкера на основі побудови агентної моделі.
 • Item
  Чисельне розв'язування задачі Гільберта для обмеженої області з негладкою межею
  (2009) Попов, Валерій; Вакал, Євген; Шитіков, Максим
  Побудовано алгоритм чисельного розв’язування задачі Гільберта про знаходження аналітичної функції в обмеженій області з негладкою межею. Алгоритм ґрунтується на використанні методу граничних інтегральних рівнянь. Здійснено чисельний експеримент з розв’язання тестової задачі Гільберта. Проаналізовано отримані результати та зроблено висновки щодо застосування методу граничних інтегральних рівнянь.
 • Item
  Граничні характеристики моделі комп'ютерної мережі типу Джексона
  (2009) Чечельницький, Олександр; Франчук, Олег; Кирієнко, Оксана
  В роботі досліджено граничні характеристики математичної моделі комп’ютерної мережі типу Джексона з двовимірним пуассонівським потоком вимог.
 • Item
  Комплекти підписів для інтероперабельності національної системи електронних цифрових підписів
  (2009) Мелащенко, Андрій; Перевозчикова, О.; Криворучко, К.; Скарлат, О.; Мелешевич, Андрій
  Проаналізовано можливості зворотної підтримки нині чинних і застосовних криптографічних алгоритмів і геш-функцій в модифікованій інтероперабельній, з можливістю кроссертификації Національній системі електронного цифрового підпису України. Також наведено відповідність перелічених в ДСТУ ETSI TS 102 176-1 стандартів з гармонізованими ДСТУ.
 • Item
  Організація онтологічно-орієнтованих засобів автоматизованого експертного добору інформаційних ресурсів на тематичному порталі
  (2009) Олецький, Олексій
  Проблему експертного добору інформаційних ресурсів розглянуто в аспекті онтологічно-орієнтованого пошуку на базі системи математичних співвідношень над вузлами онтології в рамках моделі «онтологія–артефакт–користувач–проект». Висвітлено основні компоненти системи, що реалізують такий пошук.
 • Item
  Системи оперативного аналізу даних
  (2009) Апостол, Андрій
  У цій статті розглянуто концепції технології OLAP та систем, що її застосовують. OLAP – технологія обробки інформації, яка передбачає складання і динамічну публікацію звітів і документів, її використовують аналітики для швидкої обробки складних запитів до бази даних. В роботі зроблено порівняння систем OLAP та OLTP, висвітлено методики, які пришвидшують роботу зі складними запитами. Детально проаналізовано технологію OLAP кубу як одну з таких методик.
 • Item
  Огляд нової концепції в розробці програмних систем на базі дизайн-орієнтованого підходу
  (2009) Буняк, Роман
  Одним з ключових показників конкурентної спроможності на ринку ІТ сьогодні є інноваційність, тобто здатність до постійного продукування нових проривних ідей, зокрема для цієї задачі такою ідеєю є дизайн-орієнтований підхід. Порівняно з більш класичним аналітичним способом, він оперує на міжгалузевому рівні, сприрається на вподобання споживачів продукту та характеризується креативним підходом до самоорганізації.
 • Item
  База знань компонентів репозитарія NRECO
  (2009) Федорченко, Віталій
  У роботі розглянуто основні аспекти побудови бази знань про програмні компоненти для репозиторія NReco. Визначено онтологію (RDFS/OWL) для опису компонентів різних рівнів абстракції з метою використання цих знань для організації ефективного пошуку в репозиторії. Особливу увагу зосереджено на видобуванні знань з XML-моделей та XSL-трансформацій; запропоновано евристичний механізм видобування знань про метамоделі XML-моделей в умовах відсутності повного формального визначення таких метамоделей.
 • Item
  Розробка методів автоматизованого розширення та добудови онтологічних баз знань
  (2009) Анісімов, Анатолій; Глибовець; Кулябко, Петро; Марченко, Олександр; Лиман, К.
  Досліджено методи автоматизованої добудови та розширення мереж онтологічних баз знань типу WordNet. Запропоновано метод додавання семантичних відношень-зв’язків між вузлами понять в онтології із використанням евристичних інструкцій, що генеруються системою в автома- тизованому режимі.
 • Item
  Порівняльний аналіз інструментальних засобів розв'язання комбінаторних задач на скінченних областях з обмеженнями
  (2009) Гороховський, Семен; Кульчицький, Юрій
  Ефективне розв’язання комбінаторних (NP-повних, перебірних) задач було, залишається, і, найімовірніше, залишиться дисципліною, що викликає постійний інтерес теоретиків і практиків комп’ютерних обчислень на наступні десятиліття. Віднедавна набір технік для розв’язання комбінаторних задач отримав значне підсилення – програмування з обмеженнями в скінченних областях.
 • Item
  Секвенційні числення композиційно-номінативних модальних і темпоральних логік
  (2009) Шкільняк, Оксана
  На основі інтегрованого інтенсіонально-екстенсіонального підходу до побудови логічних та програмних систем досліджено композиційно-номінативні модальні та темпоральні логіки номінативних рівнів. Для зазначених логік збудовано числення секвенційного типу. Для таких числень доведено теореми коректності та повноти.
 • Item
  Використання засобів автоматичного доведення теорем для дослідження моделей контролю доступу на базі ролей та генерації авторизаційних тверджень
  (2009) Коляденко, Андрій
  Розглянуто проблематику застосування засобів автоматичного доведення теорем для дослідження моделей контролю доступу на базі ролей. Запропоновано шляхи представлення моделей стандарту ANSI-INCITS 359-2004 Role Based Access Control як теорій першого порядку, дослідження їх властивостей та генерації авторизаційних рішень за допомогою ПЗ EProver.
 • Item
  Про машинно-орієнтовані числення секвенціального типу для класичної логіки першого порядку
  (2009) Афонін, Андрій
  Стаття присвячена розробці підходу до побудови машинно-орієнтованих числень секвенціального типу, які не потребують проведення попередньої сколемізації. Особливості цього підходу продемонстровано за допомогою побудови спеціального числення такого типу, яке досліджується на коректність і повноту.
 • Item
  Неокласичні алгебри та їх гомоморфізми
  (2009) Шкільняк, Степан
  Розглянуто узагальнені поняття алгебри, алгебраїчної системи, гомоморфізми алгебр та алгебраїчних систем. Досліджено неокласичні алгебри (алгебри з квазіарними функціями і предикатами) та їх гомоморфізми, доведено теореми про гомоморфізми та ізоморфізм.