Випуск 5

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Політичний символізм топонімних практик міста
  (Дух і Літера, 2019) Демська, Орися
  У статті проаналізовано практики найменування і перейменування центральних площ Києва від 1869 і до 1991 року як частину складної політичної історії української столиці після втрати Магдебурзького права і до відновлення незалежності. Підтверджено тезу, що такі практики за відповідних умов є політичною процедурою, детермінованою ідеологічними потребами; самі назви - політичними символами,що маніфестують певну політичну ідентичність і водночас є конструктором і частиною цієї ідентичності; а політично мотивоване переназивання вулиць - спільна риса усіх періодів революційних змін.
 • Item
  Мовний конфлікт та мовна дискримінація у сфері торгівлі й послуг
  (Дух і Літера, 2019) Гонтар, Марина
  У статті досліджено мовні конфлікти та явище дискримінації на мовному ґрунті у закладах торгівлі в Україні. Матеріалом слугували результати масового опитування та опитування у фокус-групах, проведені 2017 року за сприяння Фонду Фольксваген, публікації електронних ЗМІ, дописи на форумах та в соціальних мережах, у яких описано факти дискримінації за мовною ознакою та мовні конфлікти, що виникали через вживання/ невживання української й російської мов у закладах торгівлі й послуг.
 • Item
  Мовна поведінка столичних держслужбовців
  (Дух і Літера, 2019) Матвеєва, Наталія
  Статтю присвячено проблемі аналізу мовної поведінки столичних державних працівників. Матеріалом дослідження стали відеозаписи гарячих ліній за участю представників Київської міської ради. Під час аналізу визначено тенденції використання української й російської мов держслужбовцями у процесі виконання посадових обов'язків, а також виявлено причини, що найчастіше зумовлюють перемикання мовних кодів. На основі проведеного дослідження виокремлено три найпоширеніші типи мовної поведінки державних службовців.
 • Item
  Проблема офіційної двомовності очима молодих російськомовних вихідців із Криму та Донбасу
  (Дух і Літера, 2019) Цар, Іванна
  У статті на матеріалі інтерв'ю проаналізовано погляди молодих вихідців із Луганської, Донецької областей та Криму на проблему офіційної двомовності. З'ясовано, що російськомовна молодь переважно заперечує потребу надання російській мові статусу офіційної. Головним аргументом молодих людей є їхня належність до Української держави. Виявлено, що молодь здебільшого не ознайомлена з українським мовним законодавством і легко піддається впливу ЗМІ.
 • Item
  Фоностилістичний ефект оказіонального гендіадісу в українському поетичному дискурсі ХХ–ХХI століть
  (Дух і Літера, 2019) Гришко, Юлія
  У статті наведено результати лінгвістичного аналізу сучасного українського поетичного дискурсу О. Ірванця, В. Неборака, Ю. Андруховича, В. Терена, В. Цибулька, І. Низового, О. Левченка, Ю. Іздрика та ін. Виокремлено основні стилістичні функції гендіадісу: звукове обігравання географічних назв та власних імен осіб; моделювання ономатопеї; власне фонетична гра; функція семантико-стилістичного синоніма. Установлено, гцо найпродуктивнішим типом гендіадісу є асемантична фонетична гра. Підкреслено, що поети часто підсилюють фоностилістичний ефект гендіадісу алітераціями та асонансами, які дублюють загальне акустичне тло вірша.
 • Item
  Ю. Шевельов про втрату Я-унікальності в радянській українській рекламі
  (Дух і Літера, 2019) Іванова, Ірина
  У статті розглянуто основні характеристики радянської реклами як пропагандистської технології, що також описано в публіцистиці Ю. Шевельова. Визначено, що одним із дієвих інструментів радянської агітації є відмова від Я-унікальності, репресивна мовна політика. Це вплинуло на рекламний текст, створений за часів культу особи.
 • Item
  Універсалізм воєнної тематики? Проблеми перекладу ілюстрованої книжки (на прикладі проекту творчої майстерні "Аґрафка" "Війна, що змінила Рондо")
  (Дух і Літера, 2019) Якубовсъка-Кравчик, Катажина; Романюк, Світлана
  У статті розглянуто ілюстрований проект - дитячу книжку "Війна, що змінила Рондо" авторів Андрія Лесіва і Романи Романишин, а на основі зіставного аналізу вказано на особливості її перекладу польською мовою. У роботі використано мовознавчо-культурознавчий підхід, який дав змогу цілісно охопити й описати характерні риси видання, що типові для оригіналу й відображені в перекладі.
 • Item
  Мова тоталітаризму в дзеркалі одного тексту: стаття Андрія Хвилі "Від ухилу – у прірву"
  (Дух і Літера, 2019) Ясакова, Наталія
  Статтю Андрія Хвилі "Від ухилу-у прірву", в якій офіційно засуджено творчість Миколи Хвильового, проаналізовано як частину мовної практики радянського тоталітаризму. Описано лінгвістичні механізми, зокрема, особливості вживання ідеологічно маркованих лексем, займенникових одиниць, для насадження ідей, потрібних для зміцнення тоталітарного режиму.
 • Item
  Синтаксична відприслівникова ад'єктивація: семантико-синтаксичний і формально-синтаксичний аспекти
  (Дух і Літера, 2019) Костусяк, Наталія
  У статті на засадах функційно-категорійної лінгвістики досліджено синтаксичну відприслівникову ад’єктивацію, визначено семантико-синтаксичні (адвербіально-атрибутивну й локативно-атрибутивну) та формально-синтаксичні (приіменникове прислівне прилягання, роль неузгодженого означення) функції засобів її експлікації, наголошено на морфологічно не закріпленій прикметниковій категорійності спрямованих в ад’єктивну сферу прислівників.
 • Item
  Фразеологізовані власне-нечленовані речення: семантичний аспект
  (Дух і Літера, 2019) Личук, Марія
  У статті досліджено семантичний аспект фразеологізованих власне-нечленованих речень сучасної української мови. Проаналізовано семантичні зрушення в структурі фразеосхем цього типу синтаксично нечленованих речень. З'ясовано специфіку формування значення фразеологізованих власне-нечленованих речень. Схарактеризовано їхні два семантичні типи: 1) з категорійним значенням "ствердження", 2) з категорійним значенням "оцінка".
 • Item
  Асемантичні сполучники і (й), а в складно-сурядних та синкретичних сурядно-підрядних реченнях
  (Дух і Літера, 2019) Христіанінова, Раїса
  У статті розглянуто семантику складних речень, предикативні частини яких поєднані асемантичними сполучниками і (й), а. Обґрунтовано функційну подібність цих сполучників та їхній статус як асемантичних. Констатовано, що обидва сполучники реалізують лише формально-граматичну функцію виразника синтаксичного зв'язку між предикативними частинами. Виявлено значну збіжність семантико-синтаксичних різновидів складних речень, формованих розгляданими сполучниками.
 • Item
  Корпус текстів Юрія Шевельова: структура, функції, навігація
  (Дух і Літера, 2019) Данилюк, Ілля; Загнітко, Анатолій; Ситар, Ганна
  Статтю присвячено проблемі створення корпусу текстів Юрія Шевельова. Визначено основні структурні компоненти корпусу текстів, виділено функції, схарактеризовано особливості його наповнення, пояснено екстралінгвістичне й лінгвістичне розмічення.
 • Item
  Сучасні підходи до вивчення категорії звертання в курсі "Синтаксис української мови" для студентів-філологів
  (Дух і Літера, 2019) Межов, Олександр
  У статті окреслено можливі сучасні підходи до вивчення категорії звертання студентами філологічних спеціальностей у курсі "Синтаксис української мови", що передбачають комплексний граматичний, стилістичний, лінгвопрагматичний, соціолінгвістичний аналіз. Закцентовано увагу на необхідності розгляду чотирьох семантико-синтаксичних різновидів звертань, їхніх формально-граматичних позицій у структурі речення, комунікативно-прагматичного потенціалу та соціолінгвістичного маркування в мовленнєвих актах.