Вип. 63. Хімічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Adsorption of methylene blue onto CoFe2O4 spinel ferrite nanoparticles
  (2016) Tatarchuk, T.; Paliychuk, N.
  The influence of the synthesis method (chemical co-precipitation, sol-gel method) on the structure and morphology of the CoFe2O4 nanoparticles was considered and characterized by X-ray powder diffraction (XRD), Fourier infrared spectroscopy (FT-IR), and scanning electron microscopy (SEM). Crystallite sizes of CoFe2O4 synthesized by zol-gel and co-precipitation methods range from 9 to 42 nm. The adsorption property of spinel ferrites in relation to organic dye methylene blue was described. The influence of initial dye concentration at the adsorption capacity of magnetic spinel nanosorbents was considered. The adsorption of these dyes is well described by kinetic models of Langmuir. The adsorption isotherms show that the adsorption efficiency of CoFe2O4 nanoparticles, synthesized by co-precipitation method at 800 °C, is the highest because it has a larger degree of structure inversion.
 • Item
  Математичний опис процесу адсорбційного вилучення антоціанів з екстрактів червонокачанної капусти
  (2016) Солдаткіна, Людмила
  Досліджено кінетику адсорбції антоціанів з підкислених хлоридною кислотою водних екстрактів червонокачанної капусти на бентоніті за різних умов проведення експерименту (зміни концентрації антоціанів, витрати бентоніту, рН i температури екстрактів антоціанів) та проведено математичне моделювання процесу адсорбції антоціанів за допомогою кінетичних рівнянь формальної кінетики, а також псевдопершого і псевдодругого порядку. Встановлено, що експериментальні кінетичні криві адсорбції антоціанів найкраще описуються кінетичною моделлю псевдодругого порядку.
 • Item
  Мезопоруваті нанокомпозити на основі діоксиду титану як перспективні матеріали для очищення води
  (2016) Халявка, Т.; Камишан, С.
  Статтю присвячено вивченню процесу самоорганізації шару поліанілінових наночастинок при гетерокоагуляції на поліамідних волокнах. Показано, що розподіл за розмірами дисперсії поліаніліну, одержаної окиснювальною конденсацією аніліну, є нормальним з максимумом при 150 нм. Встановлено, що опір багатошарових волоконних матеріалів з поліаніліновим покриттям, одержаним методом layer-by-layer, залежить від кількості шарів і типу ПАР. Процес гетерокоагуляції поліанілінових частинок на поліамідних волокнах описано за допомогою квазіхімічної моделі реакції. Показано, що в цих умовах виникають структури з обмеженою тривалістю існування і з подальшою самоорганізацією.
 • Item
  Sorption of nanoparticles at a layer deposition
  (2016) Romankevich, O.; Redko, Ya.
  The article is dedicated to the study of self-organization processes of conductive layer of polyaniline nanoparticles in heterocoagulation on polyamide fiber. It is shown that the particle size distribution of polyaniline dispersion obtained by the oxidative condensation of aniline is normal with a maximum of 150 nm. It is found out that the resistance of the multilayer fibrous material with a polyaniline coating obtained layer-by-layer depends on the number of layers and the type of the surfactants. The process of heterocoagulation of polyaniline particles on the polyamide fiber is described by the quasi-chemical reaction model. It has been shown that in these conditions, the structures with a limited lifetime and with following self-organization emerge.
 • Item
  Використання реакції азодеривації для визначення 2-хлорофенолу методом високоефективної рідинної хроматографії
  (2016) Мага, Іван
  Досліджено умови азодеривації 2-хлорофенолу з 4-нітрофенілдіазоній катіоном. Встановлено оптимальні умови проведення реакції: рН 9–11,5; 20-кратний надлишок реагенту, 60-хвилинна експозиція реагуючих речовин. Лінійна залежність площі хроматографічного піка від концентрації 2-хлорофенолу спостерігається в межах 25–5000 мкг/л. Розроблено методику визначення 2-хлорофенолу в ґрунтах методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ). Методику апробовано на модельних розчинах та на реальному об’єкті. Проведено метрологічну обробку результатів.
 • Item
  Вирішення проблеми утилізації відходів від очищення дренажних стічних вод сміттєзвалищ
  (2016) Шкавро, З.; Мілюкін, М.; Антонюк, Наталя; Бадеха, А.
  У статті наведено експериментальні дані щодо отримання товарних продуктів з відходів очищення дренажних стічних вод звалищ сміття, а саме режимів технології переведення в газову фазу азоту; отримання оксиду кальцію з осадів. Проаналізовано результати впливу внесеного в ґрунт осаду на проростання насіння та приріст зеленої біомаси злакових та гарбузових культур.
 • Item
  Nanoporous polycyanurate filmsvia synthesis in situ with ionic liquids
  (2016) Fainleib, Alexander; Starostenko, O.; Vashchuk, A.; Grygoryeva, O.; Rogalsky, S.; Grande, D.
  Розроблено та охарактеризовано пористі плівкові матеріали на основі термостабільних поліціаноуретанів, одержаних поліциклотримеризацією диціанових естерів бісфенолу Е in situ з 1-гептилпіримідин тетрафлуороборатом, [HPyr][BF4], іонною рідиною (ІР) з подальшою простою екстракцією ІР. За допомогою сканувальної електронної мікроскопії та ДСК-термопорометрії підтверджено формування нанопористої структури в зразках ЦЕС. Встановлено, що розподіл пор за розмірами варіюється в діапазоні від ~20 до ~180 нм із середнім діаметром пор приблизно 45 і 60 нм, що залежить від початкового вмісту пороутворювача в досліджуваних зразках.
 • Item
  Електричні та механічні властивості поліуретанових композитів з вуглецевими нанотрубками різної будови
  (2016) Кух, О.; Лобко, Є.; Лемеш, Н.; Гаголкіна, З.; Яковлев, Ю.; Жалніна, Галина; Стрижак, П.; Клепко, В.
  Досліджено електропровідність, міцність на розрив та подовження при розриві композиційних матеріалів на основі сітчастих поліуретанів з багатошаровими вуглецевими нанотрубками різної будови та геометрії залежно від концентраційного вмісту наповнювача. Встановлено, що при зростанні вмісту наповнювача спостерігається зростання електропровідності, збільшення міцності на розрив та зменшення подовження при розриві наповнених поліуретанових композитів. При цьому найвищими значеннями електропровідності та міцності на розрив в усьому концентраційному діапазоні характеризуються системи з більшим зовнішнім діаметром вуглецевих нанотрубок. Наявність атомів нітрогену у вузлах нанотрубок погіршує електропровідність та незначно впливає на міцність поліуретанових композитів.
 • Item
  Lipase-mimetic activity of nanoporous carbon materials
  (2016) Dabizha, Aleksey; Voitko, K.; Bakalinska, O.; Kartel, M.
  Досліджено ліпазоподібну активність нанопоруватих вуглецевих матеріалів (активоване вугілля типу СКН та КАУ і їхні модифіковані форми) в реакції розкладання п-нітрофенілпальмітату за рН 6,0–8,0. Встановлено, що окиснені форми вугілля СКНок та КАУок виявляють власну каталітичну активність, яка становить, відповідно, 25 % та 12 % від активності нативного ферменту. Ліпаза Candida rugose, фізично іммобілізована на поверхні нанопоруватих вуглецевих матеріалів, зберігає 30–50 % активності. Як допування вуглецевої поверхні гетероатомами, так і структурні характеристики носія впливають на активність іммобілізованого ензиму.
 • Item
  Властивості кополімерів на основі олігооксипропіленфумарату, диметакрилат триетиленгліколю та n-вінілпіролідону/стиролу
  (2016) Руденчик, Т.; Рожнова, Р.; Галатенко, Н.; Кісельoва Т.
  Синтезовано кополімери на основі олігооксипропіленфумарату (ООПФ), диметакрилат триетиленгліколю (ТГМ-3) та N-вінілпіролідону (ВП) та кополімери на основі ООПФ, ТГМ-3 і стиролу (СТ) за різного вмісту ВП і СТ. Досліджено структуру синтезованих кополімерів та виявлено вплив ВП і СТ на їхні фізико-механічні та теплофізичні властивості. Встановлено, що потрійні кополімери зі стиролом мають більші показники модуля пружності при стисненні в порівнянні з кополімерами з ВП.
 • Item
  Catalase mimetic activity of kaoin clay decorated with nanosized cerium oxide
  (2016) Grinko, Alina; Brichka, A.; Bakalinska, O.; Brichka, S.; Kartel, Nikolay
  Ряд наноматеріалів на основі каоліну, декорованих CeO2, було синтезовано шляхом осадження нітрату церію у водному середовищі без стабілізаторів за кімнатної температури. Кількість депо- нованого оксиду церію в наноматеріалах становить 2,76–7,37 %. Було встановлено, що розмір CeO2 у нанокристалітах варіюється від 5,6 до 10,4 нм. Рентгеноструктурний аналіз зразків показав, що діоксид церію має кубічну структуру. Співвідношення Ce4+/Ce3+ в нанокомпозитах оцінювали за допомогою УФ-спектроскопії дифузного відбиття. Каталітичну активність синтезованих матері- алів, каоліну та чистого нанооксиду церію досліджували в модельній реакції розкладання пероксиду водню в інтервалі рН 8,5–10,5 і порівнювали з активністю ферменту каталаза. Було показано, що активність каталізаторів, декорованих оксидом церію, корелює з вмістом модифікатора. Залежність активності зразків Се-5K, Се-7К, Се-9K і нано-CeO2 від рН екстремальна з максимумом при рН 9,5–10. Каталазоподібна активність вивчених матеріалів у перерахунку на 100 % вміст оксиду церію корелює з дисперсністю часток нанооксиду та поверхневими дефектами, оціненими за відношенням IUVSCe 4+/IUVSCe 3+. Таким чином, синтезовані нанокомпозити є ефективними каталізато- рами і можуть бути використані в біотехнології та медицині для розкладання пероксидних сполук.
 • Item
  Гібридні рН- та термочутливі гідрогелі на основі полівінілового спирту та акрилових мономерів
  (2016) Крикля, С.; Самченко, Юрій; Коновалова, Вікторія; Полторацька, Т.; Пасмурцева, Н.; Ульберг, Зоя
  Синтезовано та досліджено фізико-хімічні властивості нових перспективних гібридних гідрогелевих матеріалів на основі ацеталів полівінілового спирту (АПВС) та гідрогелів акрилового ряду (акриламіду, акрилової кислоти та N-ізопропілакриламіду). Максимальна синергічність властивостей компонентів гібридного матеріалу досягається шляхом лише часткового (а не повного) заповнення транспортних пор АПВС гелеутворювальною композицією. Вказані гібридні композитні матеріали відрізняються від своїх компонентів значним підвищенням сорбційних та механічних властивостей, а також характеризуються різкими фазовими переходами між набухлим та сколапсованим станом при незначних змінах величини рН та температури, що надає додаткові важелі для спрямованого впливу на їхні фізико-хімічні властивості.
 • Item
  Модифікування сульфоланів для синтезу нових сульфоамінокислот
  (2016) Михальонок, Я.; Придьма, С.; Жалніна, Галина; Момот, Леся; Бурбан, Анатолій
  Розроблено методики синтезу нових сульфоамінокислот (3-аміно-1,1-діоксо-1λ6-тіолан-3-карбонової та 3-аміно-1,1-діоксо-1λ6-тіан-3-карбонової) на основі тіолану та тіану. Досліджено можливість синтезу сульфоамінокислот модифікуванням сульфоланів. Здійснено попереднє окиснення сульфуру при одержанні 1λ6-тіолан-1,1,3-триону з подальшим алкілюванням активного метиленового угрупування, що дозволить розширити синтетичні можливості та збільшити практичний вихід сульфоамінокислот. Структури та чистота нових проміжних та цільових сполук підтверджено даними ЯМР спектрів і хромато-мас-спектрометрії.
 • Item
  Методи одержання амфіфільних поліcахаридів як міцелярних систем доставки лікарських засобів (огляд)
  (2016) Колесник, Ірина; Харченко, К.; Коновалова, Вікторія; Жалніна, Галина; Царик, С.; Бурбан, Анатолій
  Розглянуто основні стратегії гідрофобізації полісахаридів для одержання полімерних міцел як систем доставки водонерозчинних лікарських засобів. Проаналізовано основні методи модифікування заряджених і нейтральних полісахаридів модифікаторами, які містять гідрофобні фрагменти. На прикладах природних полісахаридів (хітозан, натрій альгінат, гіалуронова кислота, целюлоза, декстран) охарактеризовано основні типи реакцій, які використовуються для їх гідрофобізації.