Вип. 63. Хімічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Adsorption of methylene blue onto CoFe2O4 spinel ferrite nanoparticles
  (2016) Tatarchuk, T.; Paliychuk, N.
  The influence of the synthesis method (chemical co-precipitation, sol-gel method) on the structure and morphology of the CoFe2O4 nanoparticles was considered and characterized by X-ray powder diffraction (XRD), Fourier infrared spectroscopy (FT-IR), and scanning electron microscopy (SEM). Crystallite sizes of CoFe2O4 synthesized by zol-gel and co-precipitation methods range from 9 to 42 nm. The adsorption property of spinel ferrites in relation to organic dye methylene blue was described. The influence of initial dye concentration at the adsorption capacity of magnetic spinel nanosorbents was considered. The adsorption of these dyes is well described by kinetic models of Langmuir. The adsorption isotherms show that the adsorption efficiency of CoFe2O4 nanoparticles, synthesized by co-precipitation method at 800 °C, is the highest because it has a larger degree of structure inversion.
 • Item
  Математичний опис процесу адсорбційного вилучення антоціанів з екстрактів червонокачанної капусти
  (2016) Солдаткіна, Людмила
  Досліджено кінетику адсорбції антоціанів з підкислених хлоридною кислотою водних екстрактів червонокачанної капусти на бентоніті за різних умов проведення експерименту (зміни концентрації антоціанів, витрати бентоніту, рН i температури екстрактів антоціанів) та проведено математичне моделювання процесу адсорбції антоціанів за допомогою кінетичних рівнянь формальної кінетики, а також псевдопершого і псевдодругого порядку. Встановлено, що експериментальні кінетичні криві адсорбції антоціанів найкраще описуються кінетичною моделлю псевдодругого порядку.
 • Item
  Мезопоруваті нанокомпозити на основі діоксиду титану як перспективні матеріали для очищення води
  (2016) Халявка, Т.; Камишан, С.
  Статтю присвячено вивченню процесу самоорганізації шару поліанілінових наночастинок при гетерокоагуляції на поліамідних волокнах. Показано, що розподіл за розмірами дисперсії поліаніліну, одержаної окиснювальною конденсацією аніліну, є нормальним з максимумом при 150 нм. Встановлено, що опір багатошарових волоконних матеріалів з поліаніліновим покриттям, одержаним методом layer-by-layer, залежить від кількості шарів і типу ПАР. Процес гетерокоагуляції поліанілінових частинок на поліамідних волокнах описано за допомогою квазіхімічної моделі реакції. Показано, що в цих умовах виникають структури з обмеженою тривалістю існування і з подальшою самоорганізацією.
 • Item
  Sorption of nanoparticles at a layer deposition
  (2016) Romankevich, O.; Redko, Ya.
  The article is dedicated to the study of self-organization processes of conductive layer of polyaniline nanoparticles in heterocoagulation on polyamide fiber. It is shown that the particle size distribution of polyaniline dispersion obtained by the oxidative condensation of aniline is normal with a maximum of 150 nm. It is found out that the resistance of the multilayer fibrous material with a polyaniline coating obtained layer-by-layer depends on the number of layers and the type of the surfactants. The process of heterocoagulation of polyaniline particles on the polyamide fiber is described by the quasi-chemical reaction model. It has been shown that in these conditions, the structures with a limited lifetime and with following self-organization emerge.
 • Item
  Використання реакції азодеривації для визначення 2-хлорофенолу методом високоефективної рідинної хроматографії
  (2016) Мага, Іван
  Досліджено умови азодеривації 2-хлорофенолу з 4-нітрофенілдіазоній катіоном. Встановлено оптимальні умови проведення реакції: рН 9–11,5; 20-кратний надлишок реагенту, 60-хвилинна експозиція реагуючих речовин. Лінійна залежність площі хроматографічного піка від концентрації 2-хлорофенолу спостерігається в межах 25–5000 мкг/л. Розроблено методику визначення 2-хлорофенолу в ґрунтах методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ). Методику апробовано на модельних розчинах та на реальному об’єкті. Проведено метрологічну обробку результатів.