Catalase mimetic activity of kaoin clay decorated with nanosized cerium oxide

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Grinko, Alina
Brichka, A.
Bakalinska, O.
Brichka, S.
Kartel, Nikolay
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ряд наноматеріалів на основі каоліну, декорованих CeO2, було синтезовано шляхом осадження нітрату церію у водному середовищі без стабілізаторів за кімнатної температури. Кількість депо- нованого оксиду церію в наноматеріалах становить 2,76–7,37 %. Було встановлено, що розмір CeO2 у нанокристалітах варіюється від 5,6 до 10,4 нм. Рентгеноструктурний аналіз зразків показав, що діоксид церію має кубічну структуру. Співвідношення Ce4+/Ce3+ в нанокомпозитах оцінювали за допомогою УФ-спектроскопії дифузного відбиття. Каталітичну активність синтезованих матері- алів, каоліну та чистого нанооксиду церію досліджували в модельній реакції розкладання пероксиду водню в інтервалі рН 8,5–10,5 і порівнювали з активністю ферменту каталаза. Було показано, що активність каталізаторів, декорованих оксидом церію, корелює з вмістом модифікатора. Залежність активності зразків Се-5K, Се-7К, Се-9K і нано-CeO2 від рН екстремальна з максимумом при рН 9,5–10. Каталазоподібна активність вивчених матеріалів у перерахунку на 100 % вміст оксиду церію корелює з дисперсністю часток нанооксиду та поверхневими дефектами, оціненими за відношенням IUVSCe 4+/IUVSCe 3+. Таким чином, синтезовані нанокомпозити є ефективними каталізато- рами і можуть бути використані в біотехнології та медицині для розкладання пероксидних сполук.
A series of kaolin nanomaterials decorated with CeO2 was synthesized by reaction of cerium nitrate deposition in an aqueous medium without stabilizers at room temperature. Amount of deposited cerium oxide in nanomaterial vary from 2.76 % to 7.37 %. The size of CeO2 nanocrystalls was established and vary from 5.6 till 10.4 nm. X-ray analysis of samples shown that deposited cerium dioxide has a cubic structure. IUVSCe4+/IUVSCe3+ ratio in nanocomposites were evaluated by UV diffuse reflection spectroscopy. The catalytic activity of the synthesized materials, kaolin, pure cerium nanoxide was investigated in a model reaction of hydrogen peroxide decomposition in pH range 8.5–0.5 and compared with the enzyme catalase activity. It was proven that the activity of ceria oxide decorated catalysts correlates with modifier content. The dependence of the samples Ce-5K, Ce-7K, Ce-9K and CeO2 nano activity on pH is extreme with maximum at pH 9.5–10. Catalase mimetic activity of the studied materials in terms of 100 % content of cerium oxide CeO2 correlates with nanooxide particle dispersion and ceria surface defects evaluated as IUVSCe4+/IUVSCe3+ ratio.
Description
Keywords
kaolin clay, catalase mimetic activity, nanosized cerium oxide, hydrogen peroxide decomposition., каолін, нанорозмірний оксид церію, каталазоподібна активність, пероксиду водню розкладання.
Citation
Catalase mimetic activity of kaoin clay decorated with nanosized cerium oxide / A. Grinko, A. Brichka, O. Bakalinska, S. Brichka, M. Kartel. // Магістеріум. - 2016. - Вип. 63 : Хімічні науки. - С. 29-35.