116: Юридичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Вплив Бюджетного кодексу України на формування податкової політики держави
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Якимчук, Наталія
  У статті висвітлено питання взаємного впливу положень Бюджетного та Податкового кодексів України на формування податкової політики та необхідність вироблення цілісної бюджетно-податкової політики держави. Зазначено суперечності між Податковим та Бюджетним кодексами України, а також недосконалість регулювання ними відносин у сфері бюджетного відшкодування.
 • Item
  Податкові пільги як засіб державного впливу на розвиток комерційних банків
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Молодико, Кирило
  У статті проаналізовано положення нового Податкового кодексу України щодо оподаткування діяльності комерційних банків, запропоновано зміни до цього Кодексу, необхідні для забезпечення розвитку комерційних банків у напрямку, що є корисним для суспільства.
 • Item
  Європейські принципи належної адміністрації як орієнтир кодифікації адміністративних процедур
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Пухтецька, Алла
  У статті розглянуто зміст концепції належної адміністрації, що сформувалася в європейській правовій доктрині з метою уніфікованого визначення вимог до діяльності публічних адміністрацій країн – членів Ради Європи, Європейського Союзу. Представлено перелік та визначено зміст основних процедурних та матеріальних принципів належної адміністрації, закріплених у проекті Модельного кодексу належної адміністрації, розробленого під егідою Ради Європи. Сформульовано пропозиції щодо врахування принципів належної адміністрації у вітчизняній правотворчій роботі, запропоновано прийняття Кодексу належної адміністрації, вимоги якого поширюватимуться на діяльність публічної адміністрації.
 • Item
  Принцип незворотності дії законів у часі в практиці Європейського суду з прав людини
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Ільченко, Станіслава
  У статті розкривається зміст принципу незворотності дії законів у часі через аналіз практики Європейського суду з прав людини стосовно спеціальної норми – статті 7 Європейської Конвенції; простежується тенденція до ширшого розуміння принципу незворотності як такого, що імпліцитно втілений в низці інших статей Конвенції.
 • Item
  Генезис принципу - "закон зворотної дії не має" як складової верховенства права
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Абрамович, Руслана
  У статті досліджено генезис принципу "закон зворотної дії не має". Наведено співвідношення між принципом про незворотність дії закону у часі та іншими складовими верховенства права.
 • Item
  Правове регулювання діяльності політичних партій у федеральному парламенті Канади
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Венгер, Володимир
  У статті зроблено загальний аналіз правового статусу та практичних основ функціонування політичних партій у федеральному парламенті Канади. Подано характеристику правового регулювання діяльності парламентських фракцій, їх внутрішньої структури, правових обмежень та партійної дисципліни. Визначено основні риси, характерні для Вестмінстерської парламентської моделі, та окремі особливості фракцій, як політичних парламентських об’єднань в Палаті Громад та Сенаті Канади.
 • Item
  Види судового розсуду (спроба класифікації)
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Мельник, Галина
  У статті запропоновано класифікацію видів судового розсуду за критеріями його суб’єкта та об’єкта, результату здійснення судового розсуду, групи галузей права, характеру дій суду при реалізації дискреційних повноважень та етапу розгляду справи, на якому застосовується судовий розсуд. Надано коротку характеристику кожного із виділених видів судового розсуду.
 • Item
  Тлумачення міжнародних договорів у національному праві. Сучасні теорії та підходи
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Звєрєв, Євген
  Статтю присвячено огляду та аналізу основних сучасних теорій тлумачення міжнародних договорів у зарубіжній науковій літературі: їхніх переваг, недоліків, а також імплементації в міжнародних документах.
 • Item
  Переживаюча дія нормативно-правового акта (правової норми): проблеми визначення
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Шуліма, Альона
  У статті розглянуто основні проблеми визначення поняття "переживаюча дія" нормативно-правового акта (норми), що мають місце в теорії та на практиці. Автором сформульовано власне визначення зазначеного поняття, запропоновано досліджувати порушене питання в теоретико-прикладному аспекті та окреслено напрями такого дослідження.
 • Item
  Ухвалення рішень конституційних судів у світлі доктрин конституційної легітимності та верховенства права
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Савчин, Михайло
  Конституційна легітимність рішень органів конституційної юстиції зумовлює додержання вимог верховенства права під час їх ухвалення. Цю проблему проаналізовано у контексті конституційної аксіології, онтології та праксеології, зважаючи на інституціональні гарантії незалежності конституційних судів.
 • Item
  Принцип верховенства права і судова влада
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Козюбра, Микола
  У статті в контексті вимог принципу верховенства права аналізуються основні положення судової реформи, що закріплені в Законі України "Про судоустрій і статус суддів", та окреслюються напрями її подальшого розвитку.
 • Item
  Тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України в контексті принципу верховенства права
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Савенко, Микола
  У статті розкрито теоретичні аспекти верховенства права, наукові погляди на його зміст, наведено окремі його визначення та перелік найважливіших складових, особливість принципу верховенства права в діяльності Конституційного Суду України, проаналізовано практику застосування цього принципу та використання його змістовних складових у конституційному правосудді.
 • Item
  Стаття 8 Конституції України (науковий коментар)
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Шевчук, Станіслав
  У статті подано науковий коментар до статті 8 Конституції України, яка закріплює фундаментальний принцип правової системи – верховенства права. Автор розкриває стислу формальну та матеріальну характеристику принципу верховенства права, його історичне походження, зміст. Крім того, висвітлено зміст положення про найвищу юридичну силу Конституції України, а також положення про те, що норми Конституції є нормами прямої дії.
 • Item
  Верховенство права та правозастосовна практика щодо виконання судових рішень в Україні
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Цельєв, Олексій
  Проведено аналіз умов та причин, за яких допускається систематичне невиконання рішень суду в Україні на прикладі рішень суду, які стосуються відновлення прав власника на нерухоме майно.
 • Item
  Принцип правової визначеності: історичні підходи та сучасне розуміння
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Матвєєва, Юлія
  У статті проаналізовано давньогрецьке та римське розуміння правової визначеності закону, а також розглянуто сучасні підходи до цього поняття.
 • Item
  Кваліфікація Голодомору 1932-1933 рр. в Україні у контексті Статуту Міжнародного карного суду
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Журбелюк, Галина
  У статті проаналізовано найбільш спірні проблеми кваліфікації Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, визначення наміру суб’єкта злочину у контексті Статуту Міжнародного карного суду.
 • Item
  Термінологічні аспекти першої кодифікації українського права
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Артикуца, Наталія
  Спостереження над юридичною лексикою першого кодексу українського права – "Права, за якими судиться малоросійський народ" – дозволяють виявити особливості логіко-поняттєвої системи українського права XVIIІ ст., склад і структуру термінологічного словника, процеси становлення галузевих терміносистем, тогочасні способи репрезентації, упорядкування та систематизації термінів у процесі кодифікації.
 • Item
  Публічний ресурс як об'єкт адміністративно-правової охорони
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Іщенко, Юрій
  У статті досліджено проблеми визначення публічного ресурсу. Розглянуто види публічного ресурсу, правові аспекти контролю за його використанням та способи попередження корупційних порушень в цій сфері.
 • Item
  Правова природа та типологія американських корпорацій
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Крахмальова, Катерина
  Цю статтю присвячено питанням еволюції теоретичних уявлень про правову природу та типи корпорацій в США, які були чи продовжують бути основою для їх успішного регулювання.
 • Item
  Реформування інституту перегляду судових рішень у цивільних справах
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2011) Карнаух, Тетяна
  У статті досліджено інститут перегляду судових рішень у цивільних справах у системі загальних судів, який зазнав істотних змін, запроваджених Законом України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 р. № 2453-VI, зокрема в частині регламентації строків, розподілу та застосування повноважень судових інстанцій щодо судових актів, які переглядаються, окремих елементів процедур перегляду.