031: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Відповідальність як категорія політичної науки
  (2004) Горчаков, Димитрій.
  Розглянуто відповідальність як категорію суспільних наук і політичної науки зокрема. Звернено увагу на два головних значення відповідальності: ретроспективне (вина, покарання) та перспективне (почуття обоє 'язку). Відповідальність запропоновано розуміти як невід 'ємний атрибут влади й обоє 'язок тих, хто її здійснює, як один із чинників суспільної солідарності.
 • Item
  Концепція свободи у політичній філософії Реймона Арона
  (2004) Новічкова, Олександра
  У статті розглянуто розуміння Реймоном Ароном поняття свободи, що є однією з істотних компо- нент європейського світобачення. Виявлено, що поряд із «свободою для» та «свободою від» Арон виділяє ще й «свободу-здатність» та «свободу-спроможність».
 • Item
  Особливості громадянської освіти у формуванні політичної культури перехідного суспільства
  (2004) Рябов, Сергій
  У статті наведено розгорнуте визначення поняття громадянської освіти, проаналізовано особливості й перешкоди її здійснення у суспільствах перехідного типу, розглянуто проблеми демократичної громадянської освіти в Україні.
 • Item
  Євразійська доктрина та сучасна російська політика
  (2004) Рукомеда, Роман
  Розглянуто прояви елементів євразійської доктрини у її новоявленій формі неоєвразійства в російській внутрішній і зовнішній політиці, зроблено огляд партійних перспектив та можливостей майбутньої участі партії «Євразія» на чолі з О. Дугіним у російському політичному житті. Стаття є продовженням серії публікацій автора на тему сутності євразійської доктрини та її проявів у політичному житті сьогодення.
 • Item
  Легітимність влади та довіра в суспільстві, що трансформується: теоретико-методологічні проблеми
  (2004) Кокорська, Ольга
  У статті розглянуто взаємозв 'язок між довірою до політичних лідерів й інститутів та легітимністю влади в суспільстві, що трансформується. Аналізуючи запропоновані західними дослідниками моделі легітимації для періоду демократичного транзиту на посткомуністичному просторі, автор робить висновок про необхідність доопрацювати теорію легітимності з точки зору вивчення особливостей соціальних і політичних змін на пострадянському просторі, більш повної оцінки факторів, що впливають на процес легітимації, беручи до уваги такий індикатор легітимаційного процесу, як динаміка рівня довіри до політичних лідерів й інститутів.
 • Item
  Проблеми соціально-політичного представництва
  (2004) Дешко, Тетяна
  У статті запропоновано класифікацію проблем соціально-політичного представництва шляхом виділення концептуальних, технічних та морально-психологічних їх аспектів. Розглянуто індикатори таких проблем та запропоновано шляхи їх розв'язання з використанням запропонованої класифікації.
 • Item
  Національно-культурна корпоративність у громадянському суспільстві
  (2004) Лойко, Лариса
  У статті розглянуто сучасні методологічні підходи до проблеми національно-етнічної корпо- ративності громадянського суспільства в контексті з 'ясування місця й ролі етнічних меншин та їх громадсько-політичних організацій у розбудові української політичної нації. Проаналізовано політико- філософські концепції громадянського суспільства, співвідношення громадянського та етнічного різновидів націоналізму Н. Розенблюма, Е. Сміта, Ю. Габермаса, Е. Шилза. Пропонується висновок, що ідея групових (колективних) прав має бути інтегрована в концепцію соціальної справедливості з огляду на ситуацію поліетнічності та мультикультуралізму, а збереженню міжнаціонального миру в Україні сприятиме поміркована концепція політичної нації.
 • Item
  Участь громадськості в організації й управлінні національною освітою в Україні та Польщі
  (2004) Гречка, Яна
  У статті здійснено порівняння нормативно-правовых передумов залучення громадськості до організації й управління освітою в Польщі та Україні. З 'ясовуються першопричини низької активності, незацікавленості українців у змінах, що відбуваються в системі освіти, зокрема і в управлінні нею.
 • Item
  Взаємодія між об'єднаннями громадян та інститутами держави: концепція й можливі моделі
  (2004) Леухіна, Анастасія
  Автор досліджує множину форм взаємодії між об'єднаннями громадян як організаціями громадянського суспільства та інститутами держави, показує зв'язок політико-правового контексту певної держави з динамікою відносин між об'єднаннями громадян та інститутами держави, а також типологізує взаємодію і дає характеристику коленому типу взаємодії. Розглянуто чинники взаємодії між об'єднаннями громадян та інститутами держави, які впливають на цю взаємодію.
 • Item
  Гносеологічні особливості здобуття соціополітичного знання: до питання про специфіку суб'єкта пізнання політичних відносин
  (2004) Раздіна, Олена
  Соціополітичне знання як важлива складова людського пізнання розглянуте в категоріях, адекватного відображення суб 'єктом політичних процесів і явищ. Доведено, що результативність і якість соціополітичного пізнання можуть бути обумовлені характером суспільних відносин, статусом суб'єкта пізнання, мірою його відповідності суб'єкту політичної дії.
 • Item
  До проблеми тривалості циклу життєздатності політико-економічної системи
  (2004) Венгерська, Вікторія; Возна, Людмила
  Розглянуто зв 'язок між стійкістю політико-економічної системи та суспільно-політичною стратифікацією. Доведено, що система, яка характеризується ідеологічною однорідністю, є нежиттєздатною. Пропонується модель життєвого циклу політико-економічної системи, що базується на ідеї зміни пам'яті поколінь та суспільно-політичної стратифікації.
 • Item
  Критика масового суспільства у західноєвропейській політичній думці.
  (2004) Чабанна, Маргарита
  У статті розглянуто головні етапи розвитку теорії масового суспільства, виникнення якої пов 'язане з революційними перетвореннями в Європі й Америці, підходи до розуміння поняття «маси», транс- формацію відповідних поглядів, а також риси масового суспільства, що визначають особливості його членів. Наведено засади й порівняльний аналіз аристократичної та демократичної критики масового суспільства.
 • Item
  Виборче право в Україні та проблеми його відповідності міжнародним стандартам
  (2004) Антонович, Мирослава
  У статті аналізується реальний стан справ у становленні виборчого права в Україні у світлі національного законодавства та міжнародно-правових актів у цій сфері. Розглянуто питання рівного доступу жінок та чоловіків до виборних посад, недоліки у виборчих процедурах, на які вказують національні та міжнародні моніторингові інституції. Зроблено висновок про доцільність переходу на пропорційну систему виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.