Кафедра української мови

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 399
 • Item
  Interventional Strategies in the Ukrainian Dubbing of The Simpsons Movie (2007)
  (2022) Weston, Olena
  This article analyses the interventional translation strategies employed in the Ukrainian dubbing of The Simpsons Movie (2007). Based on a parallel corpus of the English original and the Ukrainian dubbing, this paper argues that film translation frequently requires lexical adjustments by the translator in order to maintain the original context or to establish the desired emotional connection with the audience. The interventional strategies chosen for this paper and applied to detected Ukrainian fragments are generalisation, substitution and omission, which are elements of domestication strategies; and specification, which is an element of foreignization strategies. In the process of analysing the parallel corpus for The Simpsons Movie, an additional type of interventional strategy was detected and added as a fifth category: lexical domestication. This strategy relates to elements that have been deliberately created with the aim of introducing foreign replicas closer to the target language.
 • Item
  Dialects in the Current Sociolinguistic Situation in Ukraine
  (2022) Bidnoshyia, Yuri; Dyka, Liudmyla
  The article attempts to consider Ukrainian dialects from a sociolinguistic perspective. In particular, the article describes the factors which influence attitudes to dialects and determine its level of prestige. The main factors described are Ukraine’s language policy and teachers’ approaches to students’ language competence. The article gives examples of statements by scholars, writers, and dialect speakers about the place of dialect in literary language and in everyday communication, as well as the phenomenon of switching codes from dialect to literary language or from dialect to another language, which often causes discomfort for dialect speakers and provokes intolerance in their peers. Ways to form a positive image of dialects are proposed, which could help improve the image of the Ukrainian language. Important measures which could be taken to achieve this aim are an increase interest in the publication of dialect texts and the creation of literary works in dialect.
 • Item
  Лексема український у дискурсі Російської імперії початку ХХ століття (на матеріалі "Щоденника" Євгена Чикаленка)
  (2021) Ясакова, Наталія
  Мета статті – на основі аналізу функціювання прикметника український у тексті щоденника, що описує суспільне життя Російської імперії початку ХХ століття, встановити актуальні для цього періоду особливості сприйняття відповідної ознаки. Джерельною базою дослідження стали контексти вживання лексеми український, що дібрані зі "Щоденника" Євгена Чикаленка – знаного діяча українського руху. Аналіз засвідчив своєрідність представлення українців у суспільному житті Російської імперії початку ХХ століття. Сполучувальні можливості досліджуваної лексеми демонструють широке коло денотатів, які мають або можуть мати ознаку "український". Найчастіше згаданий прикметник ужито з іменниками газета, громада, громадянство, інтелігент, клуб, людність, мова, народ, пʼєса, преса, театр, товариство, сцена, школа. Водночас контекст уживання атрибутивних сполучень із прикметником український нерідко виявляє несприятливі умови для реалізації відповідної ознаки. Підлеглий статус українців та прагнення його змінити виразно репрезентують часто вживані словосполучення українське питання, український рух і українська справа. Колективні уявлення про українців у Російській імперії початку ХХ століття демонструють ужиті в тексті щоденника синоніми. У контекстах, що описують думки і прагнення української спільноти, прикметник український співвідноситься з лексемами свій, наш, рідний, національний. В імперському дискурсі він корелює з лексемами інородчеський, малоруський, малоросійський, мазепинський, хохлацький (хахлацький), що актуалізують ставлення до українців як периферійного етносу, підлеглого російському народові, невіддільного від нього, а також небезпечного для імперії. Перспективним є ґрунтовне вивчення сполучувальних і парадигматичних характеристик прикметника український на матеріалі щоденникових записів, спогадів, а також публіцистичних текстів різних періодів.
 • Item
  Формальні параметри сучасного українського вокатива: процеси уніфікації іменникової парадигми
  (2022) Кобченко, Наталя
  У статті порушено проблему впливу соціально-політичних умов розвитку мови на її граматичну систему, на прикладі формальних виявів кличного відмінка оцінено деякі наслідки колоніального статусу України, позначені на граматичній системі української мови. Показано, як граматична адаптація засвоєних з мови колишньої метрополії неофіційних форм імен з суфіксами -ш-, -уш- активізувала уніфікаційні процеси відмінкової парадигми іменника, зокрема, вирівнювання вокативних флексій іменників І відміни мішаної групи до флексій твердої групи.
 • Item
  Література як мистецтво пам'ятати
  (2022) Петренко-Цеунова, Ольга
  Писемність виникла, коли обсяги інформації, яку необхідно було передати майбутнім поколінням, перевищили можливості людського запам’ятовування. Ми нотуємо списки в магазин і лишаємо записки на холодильнику, щоб не забути важливого. Ми пишемо щоденники, спогади і книжки, щоб зафіксувати знакові думки й події — для себе самих і для нащадків.