026: Юридичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Покарання як засіб охорони правопорядку
  (2004) Шолудько, Б.
  Існуючі форма і зміст системи кримінальних покарань показали свою неефективність у протидії злочинності. Заходи з гуманізації карного впливу не привели до зниження злочинності. Система обмежень прав і свобод, яка є сутністю покарання, не сприяє поновленню соціальних зв 'язків засуджених. Необхідно переосмислити можливості кримінально-правового впливу на поведінку засуджених і змінити форми та спрямованість такого впливу.
 • Item
  Інформаційний імунітет: законодавче врегулювання і практика
  (2004) Шмарьова, Тетяна
  Інформаційний імунітет - це передбачені законом випадки обмеження інформаційного права. Зокрема, імунітетними законодавство України визначає права особи на розповсюдження про неї виключно правдивої інформації та нерозголошення інформації, яка може розглядатись як втручання в її приватне та/або сімейне життя. Вирішення питання пріоритетності захисту інформаційного права або, навпаки, імунітету віднесено до компетенції судів, які задля уникнення помилок у таких делікатних справах у кож­ному конкретному випадку мають з'ясовувати необхідність і доцільність державного втру­чання, тобто з'ясовувати, чи обмеження інформаційного права з метою захисту імунітетних прав передбачено законом, чи має воно законну мету та чи є воно необхідним у демократичному суспільстві.
 • Item
  Формування права в Західній і Східній Європі: загальне і відмінне
  (2004) Цельєв, О.
  Статтю присвячено аналізу чинників, які вплинули на формування правових інститутів Київської Русі у часи християнізації. Дослідження проводиться у порівняльному аспекті з ана­логічними факторами, які сформували традицію права в Західній Європі, враховуючи вплив на цей процес Риму та Візантії.
 • Item
  Роль судової практики в системі джерел права України
  (2004) Хорошковська, Д.
  Стаття присвячена актуальній на сьогодні проблемі - визначення місця і ролі судової практики в правовій системі України взагалі і в системі джерел права зокрема.
 • Item
  Правове регулювання захисту прав споживачів в Україні та ЄС: порівняльний аспект
  (2004) Ханик-Посполітак, Роксолана
  Статтю присвячено порівняльному аналізу правового регулювання захисту прав споживачів в Україні та ЄС. У статті описана система нормативно-правових актів в Україні та ЄС, які стосуються захисту прав споживачів, у першу чергу, за своєю ієрархією.
 • Item
  Держава як гарант свободи людини (з історії політичної і правової думки)
  (2004) Тимошенко, Віра
  У статті аналізуються різні варіанти визначення поняття "свобода", форми і способи її забезпечення в історії політико-правової думки, обґрунтовується роль держави як гаранта свободи, досліджується структура свободи.
 • Item
  Ефективність правового регулювання
  (2004) Тарахонич, Т.
  У статті аналізуються поняття, сутність та критерії ефективності правового регу­лювання. Пропонуються шляхи підвищення ефективності правового регулювання.
 • Item
  Вдосконалення механізму забезпечення громадян житлом у сучасних умовах
  (2004) Солом’яний, Віктор
  Статтю присвячено проблемі вдосконалення житлового законодавства, зокрема питання порядку розподілу та надання житла в Україні. Наголошується на необхідності якнайшвидшого реформування житлового законодавства та відмові від безоплатного надання житла всім громадянам і формуванні ринкових засад у житловій сфері. Безоплатно житло має надаватися виключно громадянам, які потребують соціального захисту.
 • Item
  Суддівський розсуд у цивільному процесі
  (2004) Савенко, Микола
  Статтю присвячено дослідженню поняття «судовий розсуд», проблемам його здійснення при вчиненні окремих процесуальних дій у цивільному судочинстві.
 • Item
  Шляхи реформування системи обліку прав за цінними паперами в Україні
  (2004) Посполітак, Володимир
  У статті розглядається можливий варіант реформування Національної депозитарної системи України як системи обліку права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні під впливом Модельного законодавства для країн СНД та законодавства ЄС з ура­ хуванням особливостей українського фондового ринку.
 • Item
  Проблеми повноти, всебічності й об'єктивності судового розгляду справ про злочини неповнолітніх
  (2004) Мокрицька, Ірина
  Статтю присвячено розглядові проблеми повноти, всебічності й об 'єктивності судового розгляду справ про злочини неповнолітніх з точки зору теорії і практики кримінального процесу України.
 • Item
  Міжнародно-правова природа одностороннього зобов'язання держави
  (2004) Лехник, Н.
  У статті висвітлюються загальні питання, пов'язані з міжнародно-правовою природою односторонніх актів держав як суб'єктів міжнародного права.
 • Item
  Страхові резерви в банківській діяльності: питання теорії та судової практики
  (2004) Кравченко, Наталія; Лобач, О.
  Статтю присвячено аналізу однієї із форм індикативного регулювання банківської діяль­ності - нормуванню відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних банківських операцій та порівняльній характеристиці законодавчого регулювання їх створення в фінансовому та податковому обліку і впливу їх формування на платоспроможність банків. Розглянуто практику застосування податкового та банківського законодавства при розгляді судових спорів та зазначено необхідність законодавчого вдосконалення норм, які регулюють правовідносини в сфері формування та використання страхових резервів.
 • Item
  Особливості вдосконалення джерел трудового права в сучасних умовах
  (2004) Костюк, Віктор
  Статтю присвячено питанню визначення особливостей удосконалення джерел трудового права у ринкових умовах. Обгрунтовано необхідність подальшого вдосконалення трудового законодавства і, зокрема, прийняття Трудового кодексу України, який має закласти правові підвалини для правового регулювання ринкових трудових відносин.
 • Item
  Оціночні ознаки в складі злочину хуліганство (ст. 296 Кримінального кодексу України)
  (2004) Заруцький, О.
  Статтю присвячено окремим проблемам оціночних ознак, за допомогою яких законодавчо описаний склад злочину хуліганство. Стаття відображає авторське розуміння проблеми і не претендує на загальновизнану позицію у науці.
 • Item
  Особливості спадкування в українській системі світобачення: історико-правові аспекти
  (2004) Журбелюк, Галина
  Статтю присвячено проблемам розвитку спадкового права в Україні. Досліджуються традиції спадкування, що трансформувались протягом ХІХ-ХХ cm. і стали відображенням не тільки соціально-економічного, а й духовного розвитку українства, вдосконалення його правової культури.
 • Item
  Нормотворча діяльність як форма реалізації державної політики: теоретичні та практичні проблеми
  (2004) Железняк, Н.
  Правова політика - це політика, яка проводиться за допомогою правових засобів. Тому дуже важливо вдосконалювати правові форми здійснення державної правової політики, підвищувати їх ефективність, надійність, чіткість і безвідмовність функціонування. Це стосується перш за все нормотворчої діяльності.
 • Item
  Юридичні професії - надійне кадрове забезпечення
  (2004) Гусарєв, С.
  У статті розкриваються окремі проблеми кадрового забезпечення органів суду, прокуратури, внутрішніх справ, які впливають на ефективніть роботи названих відомств. Автор вказує на безпосередність взаємозв'язку між рівнем професійності правника та ефективністю правничої роботи.
 • Item
  Теоретичні аспекти реалізації цілей норм права
  (2004) Гнатюк, М.
  У статті аналізуються теоретичні аспекти реалізації цілей різних видів норм права.
 • Item
  Проблемні питання відшкодування потерпілому від злочину завданих йому збитків
  (2004) Галаган, Володимир
  У статті розглядається правове врегулювання проблем відшкодування збитків потерпілому у міжнародно-правових документах, законодавчих і нормативно-правових актах України, дається аналіз пропозицій, висловлених з цих питань.