051: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Флуктуації складу у твердих розчинах Si(1-x)Ge(x) та вплив на рухливість носіїв струму
  (2006) Коровицький, Андрій; Хвищун, Микола; Семенченко, Руслан
  A research of composition fluctuations in the solid solutions is conducted in work silicon-germanium with concentration ofunbasic components < 1% and their influence on mobility of current earners. It is shown that effective values of geometrical size of the heterogeneous distributing ofunbasic components are in interval from 20 about 300 Â; temperature dependence of mobility of electrons are well described within the framework of the diffusive approaching in the temperature interval 77-200 K.
 • Item
  Динаміка давидовського солітона в сталому електричному полі
  (2006) Натанзон, Юрій; Брижик, Лариса; Єремко, Олександр
  У роботі досліджено вплив сталого електричного поля на динаміку автолокалізованих станів квазічастинки в одновимірному молекулярному ланцюжку. Показано, що слабке електричне поле спричинює прискорений рух квазічастинки вздовж: ланцюжка, що може пояснювати процеси транспорту зарядів у одновимірних молекулярних системах. Проаналізовано залелсність швидкості квазічастинки та часу її перебування в локалізованому стані від величини поля та інших параметрів системи. Показано, що у замкнутому ланцюжку квазічастинка, яка в початковий момент часу перебувала у стані спокою, завдяки накопиченню енергії через певний проміжок часу починає рухатись у скількимога слабкому, але ненульовому електричному полі.
 • Item
  Деформаційні залежності магнітоопору ниткоподібних кристалів кремнію в області фазового переходу метал-діелектрик
  (2006) Дружинін, Анатолій; Павловський, Ігор
  Проведено дослідження електропровідності та поздовжнього магнітоопору легованих бором мікрокристалів Si р-типу провідності в області фазового переходу метал—діелектрик (ПМД) при накладанні деформації стиску до -4,59-10-3 відн. од. за низьких температур. Для мікрокристалів Si з концентрацією бору, що відповідає наближенню до ПМД з діелектричного боку, в яких за низьких температур під дією деформації стиску має місце стрибкова провідність, виявлено від 'ємний магнітоопір, який за умови достатньо високих магнітних полів переходить у додатний.
 • Item
  The effect of triplet-triplet excitation energy transfer on the DNA self-protection mechanism
  (2006) Yashchuk, V.; Kudrya, V.; Dubey, Igor; Losytskyy, M.; Ohulchanskyy, Tymish; Suga, H.; Yarmoluk, S.
  The displacement of the DNA electronic energy levels, triplet electronic excitation energy transfer and their relation to the DNA damage under UV-irradiation were investigated by electronic absorption and phosphorescence studies. The lowest excited electronic triplet levels of the DNA (as well as the highest singlet levels) were shown to be related with adenine bases. However the AT-sequences are main traps for triplet excitation in the DNA and the DNA phosphorescence is connected namely with these traps. It was supposed that mobile triplet excitations in the DNA could spread on the distance of about 16 base pairs. According to the obtained results, main part of the triplet excitations in the DNA is finally localized on the photostable traps associated with AT-sequences. Thus, the hierarchy of the DNA bases electronic levels positions favors the triplet electronic excitation energy transfer process that leads to inhibition of photochemical destruction of the DNA. It was shown by the investigation of the DNA and base model compounds photodamage induced by UV-irradiation. The latter proves the existence of the DNA self-protection mechanism against damage of p-electronic systems of this macromolecule (caused by their excitations of different origins).
 • Item
  Прояв у спектрах фотолюмінесценції та КРС впливу препарату берберину на ДНК
  (2006) Ящук, Валерій; Кутовий, Сергій; Пащенко, Віктор; Башмакова, Наталія; Дудко, Олександр; Заїка, Леонід
  У статті досліджується взаємодія молекул ДНК з берберином - одним з алкалоїдів аміто- зину — нового протипухлинного та імуномодулюючого препарату, створеного в Україні. Отримано спектри оптичного поглинання, фотолюмінесценції (флюоресценції та фосфоресценції) та комбінаційного розсіяння світла (КРС) молекул ДНК та берберину окремо і у сполученні. За результатами незалежних експериментів (ФЛ та КРС) встановлено факт зв 'язування молекули берберину з макромолекулою ДНК. Зроблено висновок про перенесення енергії триплетних збуджень з ДНК на берберин. Отримано спектри КРС розчину у воді суміші ДНК і берберину. Зафіксовано значне зростання інтенсивності спектру КРС ДНК в області перекриття спектрів (1000-1700 см-1) за збереження низької інтенсивності ліній ДНК в області, де коливання молекул берберину відсутні, тобто має місце резонансна взаємодія коливальних мод берберину і ДНК. Висловлюються припущення щодо можливих механізмів зв 'язування молекул берберину з ДНК.
 • Item
  The spectral manifistation of the new luminescent styryl dyes photostability and phototoxic influence on the DNA
  (2006) Kudrya, V.; Yashchuk, V.; Gusak, V. V.; Losytskyy, M.; Kryvorotenko, D.; Balanda, A.; Yarmoluk, S.; Gumenjuk, Y.
  The spectral investigation methods of the phenomena of luminescent dye probes photostability and phototoxic influence on the DNA were proposed. The optical absorption, fluorescence and phosphorescence spectra of the samples of the newest investigated styryl dyes and the systems DNA +dye were studied. The optical absorption spectra of the samples of these compounds were measured under the irradiation of these samples by visible light. The results of the investigations carried out on a number of dyes were analyzed and discussed. The changes of optical density D value in wavelength regions 250+300 nm (that corresponds to the DNA first electronic transition) and 370+650 nm (that corresponds to a dye electronic transition) of the DNA+dye solutions were fixed. The dynamics ofD(t) was not monotonous. It was shown the Mn-Styr and Di-Styr-30 dyes are photochemically safe for the DNA; these dyes bound to the DNA are more photostable than in free state. The Di-Styr-24 and Dst-MdO dyes show slight phototoxic effect on the DNA. The versions of possible phototoxicity (and photostability) mechanisms are proposed.
 • Item
  Параметризація комплексних торів Ліувілля інтегрованих гамільтонових систем на орбітах груп петель
  (2006) Голод, Петро; Кутній, Сергій
  Комплексні тори Ліувілля, які відповідають скінченнозонним інтегровним гамільтоновим системам солітонного типу параметризуються «змінними розділення» - комплексними параметрами на рімановій поверхні. Розглянуто випадки, коли тор Ліувілля є якобіаном ріманової поверхні (спектральної кривої) або ж узагальненим якобіаном. поверхні з особливостями.
 • Item
  Дослідження стійкості кисневого режиму водних просторів
  (2006) Скуратівська, Інна
  Проводиться якісний аналіз нелінійної динамічної системи, що описує кисневий режим у водних екосистемах. Встановлено умови, за яких у нелінійній системі виникають режими коливального типу.
 • Item
  Деякі властивості скінченних ультраметричних просторів
  (2006) Олійник, Богдана
  Досліджується спектр скінченних ультраметричних просторів. Пропонується конструкція, яка дозволяє природним чином реалізувати довільний скінченний ультраметричний простір як простір з деревною метрикою. Доведення наводиться конструктивне.
 • Item
  Control of Symetry by Lyapunov Exponents
  (2006) Yatsenko, V.; Prokopyev, O.; Nair, S.
  Дослідження останніх років у галузі систем керування показують, що зовнішні збурення можуть призводити до порушення симетрії в системах з хаотичною динамікою з певним типом симетрії. В роботі проаналізовано можливість керування показниками Ліяпунова за допомогою неперервного зовнішнього впливу. Показано, що хаотичний атрактор може стати нестабільним по відношенню до трансверсальних до інваріантного підпростору збурень. При цьому можуть виникати біфуркації, після яких утворюється нова симетрія атрактора. Ми також: показуємо існування співвідношення між: показниками Ляпунова, параметрами порядку (Хакен, 1983, 1988) та симетрією на прикладі простої фізичної системи. Обговорюється можливість використання нашого підходу до вивчення перехідних режимів в епілептичному головному мозку.
 • Item
  Розширені 2-адичні числа, як централізатори автоморфізмів регулярного кореневого дерева валентності 3
  (2006) Боднарчук, Юрій; Морозов, Денис
  Для опису централізаторів автоморфізмів регулярного кореневого 3-дерева вводяться розширені 2-адичні числа. Показано, що централізатор є напівпрямим добутком групи автоморфізмів відповідного дерева циклів та адитивної групи кільця 2-адичних чисел, розширених по вказаному дереву.
 • Item
  The p-groups satisfying the condition: each cyclic subgroup is contained in the center or has a trivial intersection with it
  (2006) Pylyavska, Olha; Shatohina, Ju.
  Y. Berkovich proposed the next problem: "Suppose that p-group G satisfies the following condition: if Z is a cyclic subgroup o f G then either Z ≤ Z(G) or Z ⋂ Z(G) = {1}. Classify all such groups". We have proved that abelian p-groups and p-groups with exponent p exhaust all regular p-groups satisfying this condition.