Вип. 52. Культурологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Історія сталінізації радянської архітектури у сучасних російськомовних дослідженнях: порівняльний аналіз основних концепцій
  (2013) Тищенко, І.
  У статті пропонується порівняння поглядів на ключові для радянської архітектури сталінської доби проблеми у сучасних російськомовних культурологічних та історико-архітектурних дослідженнях.
 • Item
  Чому соцреалізм? Темпоральність і модус фантазування
  (2013) Собуцький, Михайло
  У статті розглянуто парадоксальний модус фантазування соцреалізму, що визначає його живучість та привабливість для наступних поколінь.
 • Item
  Пам’ять-слід: місце для бріколажу
  (2013) Сарапіна, Євгенія
  Статтю присвячено альтернативним практикам долучення до матеріалізованої колективної пам’яті. Розглянуто мандрівки до гетеротопій пам’яті на території сучасної України — місць, що становлять культурну спадщину, проте за своїм статусом і використанням стають «історичним непотребом» — як простір, вільний від нав’язаних усталених значень, а отже, відкритий до тактик «споживачів»-бріколерів.
 • Item
  Memory as trace: a place for bricolage
  (2013) Сарапіна, Євгенія
  The article deals with alternative practices of excess to the materialized collective memory. It concerns voyages to the heterotopias of memory on the Ukrainian territory. Such places could to be considered as cultural heritage, but due to their status and use become “historical rubbish”. Being free from imposed stable meanings, these spaces are suitable for bricolage tactics of so called “consumers”.
 • Item
  Теорія етносу Л. М. Гумільова в археології
  (2013) Пустовалов, Сергій
  The article is devoted to the possibility of using the Lev N. Gumilev’s Ethnogenesis Theory in archeology. Some archeological cultures in Ukraine are regarded from the point of view of this theory. It was shown the expedience of using the L. N. Gumilev’s Ethnogenesis Theory in archeology.
 • Item
  Виховання і боротьба: конструювання суб’єкта у радянській кіноказці
  (2013) Погрібна, Анна
  У статті розглянуто жанр кіноказки та місце «нової» казки в радянській культурі. Шляхом аналізу окремих фільмів здійснено спробу простежити зміну уявлень про дитинство та механізми конструювання суб’єкта.
 • Item
  “La Bella pittura” Сергія Животкова
  (2013) Петрова, Ольга
  Статтю присвячено творчості Сергія Животкова, який сформувався в атмосфері зламу 90-х років ХХ ст. при переході українського мистецтва від нормативного соцреалізму до вільної творчості. Сергій Животков як представник покоління кінця 80-х — початку 90-х рр. одразу набув очевидної індивідуальної художньої манери. Його можна вважати послідовником естетичних принципів Григорія Гавриленка. Живопису Сергія Животкова властивий аскетизм, лірична проникливість у сюжет, медитативність у художньому процесі. В час, коли молодь відмовлялась від будь-якої традиції, випрацьовуючи постмодерністський метод, Сергій Животков з повагою ставився до традицій Ренесансу та класичного авангарду. У лаконічних композиціях він віддає належне формізму, який стає змістом як фігуративних, так і нефігуративних циклів. Як один із представників бунтівного покоління, Сергій із душею романтика посів абсолютно самостійне місце в художньому процесі України наприкінці ХХ ст. Головна тема його творчості — це Венеція з її утаємниченою і поетичною аурою.
 • Item
  Арт-ринок Києва кінця ХІХ — початку ХХ століття
  (2013) Павліченко, Надія
  Статтю присвячено аналізу фактичного стану мистецького ринку Києва кінця ХІХ — початку ХХ ст. через огляд вартості творів, споживачів мистецького продукту в умовах капіталізації та комерціалізації мистецтва.
 • Item
  Костюм, одяг, річ: до традиції застосування понять
  (2013) Нікішенко, Юлія
  Статтю присвячено питанню використання у повсякденному житті та науковій літературі понять «костюм», «одяг» та «річ». Проаналізовано традицію їх сприйняття як своєрідних синонімів. Також досліджено змістове навантаження кожного із цих понять через їх визначення, що використовуються у науковій літературі. Наведено визначення термінів «костюм», «одяг» та «річ» і досліджено ті випадки, коли ці поняття дійсно можуть сприйматися як близькі за змістом явища культури.
 • Item
  Етнокультурографія у веселковій імперії Ольги Петрової (до ювілею мисткині — професора НаУКМА)
  (2013) Личковах, В.
  У статті розглянуто образотворчість відомої української мисткині Ольги Петрової — професора кафедри культурології НаУКМА. На прикладі ювілейної виставки «Інші береги» в Національному музеї російського мистецтва (Київ, лютий 2012 р.) проаналізовано культурологічні мотиви та художньо-естетичні особливості творчої діяльності художника — мистецтвознавця — етнокультуролога.
 • Item
  До питання «метафізичного реалізму» К. Малевича у зв’язку з православною іконою
  (2013) Лозова, Лідія
  У статті критично проаналізовано «метафізичний» погляд на традиційну православну ікону, який в сучасній літературі призводить до спроб пов’язати її на філософсько-теологічному рівні із супрематичними роботами К. Малевича. Окреслено вісім некоректних засновків щодо ікони, які впливають на некоректні висновки про спадкоємний зв’язок між іконою та супрематизмом.
 • Item
  Знання, істина, смисл за Жаком Лаканом: освітні виміри
  (2013) Кирилова, Ольга
  Статтю присвячено реконструкції концептів знання, істини та смислу у роботах Ж. Лакана різних років.
 • Item
  Проблема суфізму в дослідженнях етнічної кримськотатарської культури
  (2013) Куцан, Ольга
  Статтю присвячено проблемі вивчення кримськотатарського суфізму (містичній течії ісламу). Порушено питання щодо необхідності дослідження цього поняття через окреслення проблематики вивчення надбань кримськотатарської етнічної культури, починаючи із джерел іноземних мандрівників ХV ст. і закінчуючи дослідженнями сучасних вчених.
 • Item
  Прояви уявлень про дві душі в стародавніх суспільствах
  (2013) Король, Денис
  Стаття є спробою систематизації стародавніх уявлень про людську душу як про два різновекторні компоненти, уособлені символікою «Верха» та «Низа» світобудови. Два основні функціональні типи поховань мають відповідати уявленням про різне посмертя. Потреба в синкретизації цих векторів у певних образах стражів призвела до появи таких теріоморфних образів, як змій-дракон чи то грифон степової зони.
 • Item
  Поетика мінливості: мистецькі медіа-медитації Олександра Гнилицького та Лесі Заяць
  (2013) Ельфська, Тетяна
  Статтю присвячено аналізу використання ефекту морфінгу в медитативних творах українських художників Олександра Гнилицького та Лесі Заяць (Інституції Нестабільних Думок) із серії «МедіаКомфорт» (2005–2008). Розвідку базовано на осмисленні феномену мінливості крізь такі протиставлення, як «абстрактне — реалістичне», «глибина — поверхня», «кінематографічність — живописність» та ін.
 • Item
  Про концептуальні та методологічні виміри культурологічних ініціатив антропології (випадок Л. А. Вайта)
  (2013) Джулай, Юрій
  У статті продемонстровано реальні можливості для сучасних критичних оцінок антропологічного бачення культури Л. А. Вайта, яке відіграло безпосередню роль у формуванні розуміння культурології як нової дисципліни.
 • Item
  Кримський топос у контексті візантійської/імперської парадигми
  (2013) Демчук, Руслана
  У статті розглянуто кримський топос в історичній контекстуальності; культивація та метаморфози кримського тексту.
 • Item
  Трагедія жіночого початку в культурі (на прикладі культурологічного аналізу вірша Марини Цвєтаєвої «Я тебя отвоюю»)
  (2013) Більченко, Євгенія
  У статті здійснюється культурологічний аналіз архетипу Жіночого як Іншого (Іншого як Жіночого) на прикладі поезії Марини Цвєтаєвої. До ознак Жіночого/Іншого належать: трагічність, трікстеріада та іронізування, втілені у свідомій маргіналізації суб’єктом свого онтологічного статусу. Це перетворює архетип Жіночого на патерн поведінки творчої особистості в культурі.
 • Item
  «Поетичне кіно»: фільм «Тіні забутих предків» у контексті візуальної культури 1960-х років
  (2013) Брюховецька, Ольга
  The parallel between the film “The Shadows of Forgotten Ancestors” by Sergey Paradzanov (Dovzhenko Film Studious, 1965) and the concepts of Pier Paolo Pasolini is developed. “Visual culture” includes not only certain historical object (1960s) but also a certain specific approach of its study, which grounds analysis of an image in its cultural and socio-political context without abandoning specificity of visual language. The question of relation between image and reality is in the center of theoretical reasoning of Pasolini. Materialist primacy of action lead him to his “big identification” between film and reality. Different but somewhat similar formulations of this question by Walter Benjamin, Siegfried Kracauer, and Roland Barthes are also presented, on which a new approach to study of Soviet cinema and Soviet imaginary can be based.
 • Item
  Why the socialist realism? Temporality and the modes of phantasy
  (2013) Sobutskyy, Mykhailo
  In this article we analyse the paradoxical phantasy mode of the socialist realism, which gave it its vitality.