131: Хімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Нанофільтраційне розділення водних розчинів ібупрофену
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Шкавро, З.; Скорик, Ю.; Кочкодан, Віктор
  Досліджено процес розділення водних розчинів ібупрофену нанофільтрацією. Показано важливу роль стеричного та електростатичного факторів у механізмі затримування ібупрофену мембранами ОПМН-П (Владипор) і BE (Saahen). Вивчено вплив рН середовища на продуктивність процесу та затримувальну здатність мембран при додаванні до розчину карбоксиетильованого хітозану. Встановлено, що додавання у розчин полімерного комплексоутворювача дає змогу суттєво підвищити ефективність очищення води мембранним методом від фармацевтично-активної речовини.
 • Item
  Отримання та дослідження гідрогелевих мембран на основі кополімерів акриламіду для електрофорезу
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Побігай, Ганна; Самченко, Юрій; Коновалова, Вікторія; Пасмурцева, Н.; Клименко, І. О.; Бурбан, Анатолій; Ульберг, Зоя
  У статті методом радикальної полімеризації отримано гідрогелеві мембрани на основі кополімерів акриламіду та показано можливість їхнього використання в електрофорезі як носіїв лікарських речовин. Досліджено вплив напруги, складу мембрани, молекулярної маси та концентрації речовин на електромодульований транспорт аніліну, бензоату натрію та новокаїну крізь дерму щура.
 • Item
  Синтез та властивості наноструктур оксиду цинку, інкорпорованих у кремнеземні тонкі плівки
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Бараболя, Т.; Тельбіз, Г.
  Методами сублімації, просочування та золь-гель синтезу одержано композитні матеріали на основі наноструктур оксиду цинку та мезопористих кремнеземних плівок. Наявність оксиду цинку в матрицях підтверджено методом інфрачервоної спектроскопії. Досліджено спектральні та люмінесцентні властивості нанокомпозитів, розраховано ширину забороненої зони оксиду цинку. Пока- зано, що варіюванням методів отримання нанокомпозитів можна регулювати їхні оптичні характеристики.
 • Item
  Хімічна пластифікація полімерів без бічних груп
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Манченко, О.; Нижник, Валерій
  Проаналізовано зміни температур склування (Тс), енергії когезії (Еког), модуля пружності призсуві (G) в рядах поліетерів, що відрізняються полярністю ван-дер-ваальсовим об’ємом (Vвв) ланок. Також вивчено явище хімічної пластифікації в поліетерах через введення в основний ланцюг макромолекул додаткових неполярних груп. Показано, що критерій хімічної пластифікації записується як ΔТс = сonst.ΔVвв.
 • Item
  Іммобілізація хітозану на поверхні модифікованих акриловою кислотою поліакрилонітрильних мембран
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Потворова, Н.; Вакулюк, Поліна; Фуртат, Ірина; Лаврик, Володимир; Бурбан, Анатолій
  Розроблено методику іммобілізації хітозану на поверхні поліакрилонітрильних (ПАН) мембран, попередньо модифікованих шляхом УФ-ініційованої прищепленої полімеризації акрилової кислоти. Досліджено транспортні, функціональні та антибактеріальні властивості отриманих мембран. Наявність прищепленої поліакрилової кислоти (ПАК) та хітозану підтверджено ІЧ-спектроскопічними дослідженнями. Даними ζ-потенціометрії підтверджено, що внаслідок іммобілізації хітозану поверхня мембран набуває позитивного заряду. Встановлено, що мембрани з іммобілізованим хітозаном характеризуються тривалою бактерицидною дією щодо грамнегативних бактерій Escherichia coli шт. НВ 101.
 • Item
  Формування багатошарових плівок на основі полі-β-циклодекстрину
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Дзумедзей, Юлія; Бломберг, Є.; Мацакова, Л.; Коновалова, Вікторія; Бурбан, Анатолій; Ісаєв, Сергій
  У статті досліджено умови формування багатошарових утворень на поверхні SiO2 внаслідок специфічних взаємодій між полі-β-циклодекстрином і адамантанвмісними полімерами (розгалуженим ПЕО і декстраном). Можливість отримання багатошарових утворень і структура отриманих плівок вивчені з використанням методу QCM-D(Q-Sense Quartz Crystal Microbalance with Dissipation). Встановлено вплив адамантанвмісних полімерів і тривалості їхньої адсорбції на формування багатошарових утворень, отриманих із використанням гідрофобних та електростатичних взаємодій.
 • Item
  Вплив хімічної природи поверхні полімерних мембран на їх забруднення білками молочної сироватки
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Кочкодан, Віктор
  Досліджено схильність до забруднення білками молочної сироватки ультрафільтраційних полі- ефірсульфонової Р010 та целюлозної С010 мембран, поверхня яких модифікована за допомогою фотохімічного прищеплення мономерів різної хімічної природи: 2-акриламіду-2-метил-1-пропансульфонової кислоти, 2-гідроксіетилметакрилату і кватернізованого 2-(диметиламіно)етил метакрилату, а також іммобілізації протеази. Показано, що електрохімічні та гідрофільно-гідрофобні властивості поверхні мембран істотно впливають на їхнє забруднення білками. Встановлено, що при ультрафільтрації молочної сироватки найвищою продуктивністю характеризуються мембрани з іммобілізованою протеазою. Це пояснено здатністю іммобілізованого ферменту розщеплювати білкові макромолекули, які акумулюються на поверхні мембрани, що дає змогу зменшити її забруднення при фільтруванні.
 • Item
  Композитні мембрани на основі флуоровмісних полімерів для мембранної дистиляції
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Вакулюк, Поліна; Петрук, П.; Манжос, Н.; Вортман, Марина; Лобок, С.; Бурбан, Анатолій
  Розроблено методику формування композитних мембран, на основі кополімеру вініліденфлуориду з тетрафлуоретиленом, модифікованих олігомерними силоксанами різної природи та молекулярної маси. Досліджено фізико-хімічні властивості отриманих мембран методами: ІЧ-спектроскопії, диференційного термогравіометричного аналізу, крайового кута змочування та механічні властивості (міцність на розрив, відносне подовження при розриві). Досліджено транспортні характеристики отриманих мембран (продуктивність, селективність) щодо низькомолекулярного електроліту (NaCl) та високомінералізованого модельного розчину шахтних вод залежно від температури процесу.
 • Item
  Аналіз поведінки іоногенних поверхнево-активних речовин і поліетиленгліколю-1500 на межі поділу фаз водний розчин-повітря
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Волювач, О.
  Виявлено синергетичну дію іоногенних поверхнево-активних речовин (ПАР: додецилсульфат натрію, хлорид додециламонію) і поліетиленгліколю-1500 (ПЕГ) у процесі адсорбції на межі розділу фаз розчин–повітря. Проведено з використанням теорії by Rubing&Rosen кількісний аналіз змішаних адсорбційних шарів. Запропоновано комп’ютерну програму «Solver&Settings», в основу якої покладено розв’язання рівняння Розена, для розрахунку складу змішаних адсорбційних шарів ПАР – низькомолекулярний поверхнево-активний полімер. Програма має простий інтерфейс, працює у поширених операційних системах «Windows 95/98». За розрахунковими значеннями параметра міжмолекулярної взаємодії компонентів запропоновано механізм утворення на межі поділу фаз розчин – повітря змішаних адсорбційних шарів.
 • Item
  Синтез та характеристика рН-чутливих гідрогелів як матриць для інкорпорації лікарських препаратів
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Вакулюк, Поліна; Фуртат, Ірина; Вортман, Марина; Шеремет, А.; Бондаренко, Ксенія; Бурбан, Анатолій; Шевченко, Валерій
  Розроблено методику синтезу поліакриламідних гідрогелів із використанням гуанідиновмісного олігомеру та встановлено, що його введення надає їм рН-чутливості. Досліджено кінетику вивільнення венорутинолу за різних умов оточуючого середовища та показано, що його інкорпорація у гідрогелеві носії подовжувала час вивільнення на 72 години. Результати дослідження є важливим підґрунтям для подальшого створення рН-чутливих гідрогелевих носіїв, що можуть бути використані для цілеспрямованої доставки ліків і регульованої кінетики їхнього вивільнення.
 • Item
  PН-чутливі мікрокапсули на основі суміші альгінат- к-каррагінану для контрольованого вивільнення терапевтичних пептидів
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Давідовіч, І.; Венгель, К.; Антонюк, Наталя; Бурбан, Анатолій
  За допомогою мікроемульсійного методу одержано мікрокапсули на основі суміші натрій альгінату та к-каррагінану. Досліджено вплив співвідношення полісахаридів, вмісту модельного лікарського засобу БСА та концентрації формувальної суміші на характеристики мікрокапсул і кінетику вивільнення білка.
 • Item
  Композиційні мембрани на основі полімерних гідрогелів та ультрафільтраційних мембран із функцією РН- і термочутливості
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Коновалова, Вікторія; Самченко, Юрій; Чикета, Ольга; Андронюк, Юлія; Побігай, Ганна; Комарський, С.; Бурбан, Анатолій
  Удосконалення та розширення функціональних можливостей промислових полімерних мембран є пріоритетним напрямом розвитку сучасної мембранології. Особливий інтерес викликає поєднання їхніх властивостей з унікальними можливостями рН- і термочутливих полімерних гідрогелів. У статті описано одержання композиційних "розумних" систем на основі промислових ультрафільтраційних мембран і полімерних гідрогелів. Гідрогелі отримано методом радикальної кополімеризації та досліджено їх криві набрякання при зміні зовнішніх факторів. Вивчено властивості одержаних композиційних мембран залежно від складу гідрогелю, типу полімерної матриці, температури й рН зовнішнього середовища.
 • Item
  Уреазоподібні властивості нанорозмірних вуглецевих матеріалів
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Войтко, К.; Бакалінська, Ольга; Насєдкін, Д.; Паляниця, Б.; Плюто, Ю.; Картель, Микола
  Досліджено кінетику каталітичної реакції гідролізу сечовини вуглецевими нанотрубками, терморозширеним графітом та їхніми модифікованими формами порівняно з ферментом уреазою при різних значеннях концентрації субстрату та рН. Модифіковані вуглецеві матеріали охарактеризовано методами дифрактометрії, титруванням за Бьомом та ТПД-МС. Показано, що вихідні зразки ВНТ та їхня сульфоформа майже не виявляють активності в реакції гідролізу сечовини. Встановлено, що за умов інгібування ферменту можливе альтернативне використання зразків N-ТРГ, N-ВНТ та О-ВНТ.