Вип. 19. Культурологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Передмова
  (2005) Собуцький, Михайло
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 19, тематична серія - "Культурологія".
 • Item
  Лінгвістично-культурологічний підхід в історико-філософському дослідженні, або "географії духу". (Порівняння французької та німецької філософії у праці О. Введенського "Нарис сучасної французької філософії" (1894) в контексті сучасної історико-філософської компаративістики)
  (2005) Голіченко, Тетяна
  У центрі уваги автора - історико-філософський компаративізм і типології філософського знання, що їх пропонує російський релігійний філософ та історик філософії О. Введенський у своєму "Нарисі сучасної французької філософії" (1894 p.).
 • Item
  Психоаналітичні моделі та умови їх верифікації (ще раз про психоаналіз і античність)
  (2005) Собуцький, Михайло
  У статті розглядаються проблеми психоаналітичної герменевтики культури, зокрема умови верифікування фройдівського та лаканівського психоаналізу давньогрецькими текстами, з якими ці підходи генетично пов'язані.
 • Item
  "Постмодерна наука": зміна уявлень у площині культурної антропології
  (2005) Джулай, Юрій
  У статті розглянуто антропологічний проект реформування загальнонаукових орієнтирів розвитку науки доби постмодерну Р. Рапопорта. Робиться висновок про перспективи заснування формальної теорії ритуалу в аналізі постмодерних тенденцій сучасної науки.
 • Item
  До поняття "візуальної насолоди" у психоаналітичній теорії кіно
  (2005) Брюховецька, Ольга
  У статті розглядається питання візуальної насолоди як воно розвивалося в феміністичній психоаналітичній кінотеорії, тобто як об'єкт критики і руйнування. Намір автора - деконструювати феміністичне уявлення про візуальну насолоду, використовуючи фройдівське поняття часткових потягів та лаканівське поняття погляду, а також: приклади з кіно.
 • Item
  Феномен непрозорості знаків у історії семіотики
  (2005) Дениско, П.
  У статті досліджуються різноманітні підходи до знакової непрозорості в історії семіотики та процес автореференції, що тісно пов'язаний з непрозорістю знаків.
 • Item
  Сакральні центри школи Ніцірена в Японії (гора Мінобу та Ікеґамі Хоммондзі)
  (2005) Капранов, Сергій
  Статтю присвячено сакральній географії одного з провідних напрямів японського буддизму школі Ніцірена. Головну увагу приділено горі Мінову та монастирю Ікеґамі Хоммондзі.
 • Item
  Кельто-германські світоглядні паралелі крізь призму уявлень про життя та смерть
  (2005) Король, Денис
  Статтю присвячено огляду основних спільних мотивів у кельтській та скандинавській релігійно-міфологічних традиціях (сюжетних та символьних), пов'язаних зі смертю і Тим Світом. На основі літературної спадщини автор намагається прояснити окремі аспекти історико-археологічного матеріалу.
 • Item
  Homeric Body Image: χρως as Body
  (2005) Gavrylenko, V.
  The essay is dedicated to the analysis of the Homeric notion χρως. It opens one of the merely studied aspects of the so-called "Homeric anthropology" where body is represented neither as dead one nor as the conglomerate of separate and independent "members". It is the liminal body; body-surface comparable to skin due to its vulnerability and "openness" towards the outside. It is the live body that needs protection (via cosmetic and other means). The body that, when being affected, transforms into a liquid mass.
 • Item
  Сучасний музей України: зміст - форма
  (2005) Сом-Сердюкова, О.
  У статті розглянуто деякі проблеми сучасної ситуації, у якій перебувають музеї України. Зокрема, увагу зосереджено на Національному художньому музеї України. Наголошено на необхідності пошуку шляхів порозуміння та узгодженості у законодавчій сфері державної політики та розвитку музеїв. Наведено ряд прикладів з музейної справи закордонних колег як можливість використання певного досвіду.
 • Item
  Візуальна культура українського бароко
  (2005) Межевікіна, Олександра
  У статті розглянуто особливості погляду і способи візуальної рецензії, притаманні епосі бароко. Це спроба описати культурну складову зорових досвідів і намітити координати топосів, всередині яких відбувається зчеплення смислів із візуальними образами.
 • Item
  Хакерська субкультура у просторі міфу. Народження нового культурного героя сучасності
  (2005) Войцицька, Маріанна
  У статті розглядається структура хакерського міфу, що складається з міфу, створеного ЗМІ (зовнішній міф - злочинці) та створеного самими хакерами (внутрішнього героїчного), відповідно до класичних теорій міфу та міфічної схеми народження культурного героя.
 • Item
  Окремі аспекти звертання до орнаменту в науковій літературі XIX-XX ст.
  (2005) Нікішенко, Юлія
  Статтю присвячено історії вивчення орнаменту як частини етнічної культури. Основну увагу приділено розвитку різних напрямів гуманітарного знання, які вивчають орнамент. Розглянуто проблематику розвитку досліджень орнаменту українськими науковцями кінця XX cт.
 • Item
  "Хіазм" поетики та політики у франко-німецькому культурному контексті
  (2005) Рєпа, Андрій
  У статті досліджується питання відношення між поезією і політикою, роль міфу як "апарату ідентифікації" в контексті франко-німецьких культурних взаємин. З часів античності європейські романтики винесли фундаментальне питання: чи існує політика поетів, у який спосіб вона артикулюється й оцінюється? Яку роль відіграють міфи у публічній сфері? Простежено головні характеристики ідеології німецького романтизму та її рецепція у французькій філософії. Аналізується поняття "віку поетів" Алена Бадью та філософське тлумачення поезії у Мартіна Гайдеґґера як квінтесенції романтичного проекту поєднання поезії, політики та мислення.
 • Item
  Трипільські поселення-гіганти як культурний феномен
  (2005) Корвін-Піотровський, Олексій
  Трипільська культура - один з найяскравіших феноменів в енеоліті Південно-Східної Європи V-IV тис. до н. е. Особливу цікавість викликають знайдені на території України великі трипільські поселення площею 100-450 га. Незважаючи на значний обсяг проведених досліджень, залишається не з'ясованим ряд питань, пов'язаних з феноменом поселень-гігантів, а саме: причини їх виникнення, характер господарської діяльності населення і вплив на навколишнє середовище, культурні контакти із сусідніми племенами лісостепової і степової зон, час існування поселень. Потребує уточнення характер домобудівництва і принципи забудови поселень. Дискусійним є питання про протоміський характер поселень-гігантів.
 • Item
  Етнічна концепція археологічної культури (АК) та сучасна практика виділення археологічних культур
  (2005) Пустовалов, Сергій
  У статті розглядаються сучасні теорії археологічної культури та практика виділення археологічних культур. Аналізуються типові помилки при виділенні культур. Пропонується власна інтерпретація зрубної спільноти, новотиторовської культури тощо.