021: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Політика безпеки інформації в захищених автоматизованих системах
  (2003) Антонюк, Анатолій
  У статті розглянуто роль одного з найважливіших понять інформаційної безпеки - політики безпеки. Подано огляд найпоширеніших моделей політик безпеки в захищених автоматизованих системах: дискреційна політика, мандатна політика, рольова політика.
 • Item
  Методологічні аспекти створення системи корпоративного електронного документообігу
  (2003) Гладун, Анатолій; Журавльов, Юрій; Штонда, Віктор
  У статті розглянуто основні методологічні аспекти формування системи електронного документообігу, наведено приклади реалізації системи корпоративного електронного документообігу в мережі АРМ.
 • Item
  Використання методів стиснення інформації при передачі потоків відеоданих у комп'ютерних мережах
  (2003) Омельченко, Віталій
  Застосування методів стиснення інформації для надання різноманітних сервісів у Web-середовищі при переносі мультімедіа-потоків набуло широкого використання. У статті розглядаються деякі методи стиснення відеоданих і виконання переносу потоків мультімедіа-даних, які можуть бути використані не тільки для односторонньої передачі даних, а і при двонаправленій передачі в різноманітних мережах при застосуванні таких потоків у системах дистанційного навчання «он-лайн» та візуальної ідентифікації при перевірці знань слухачів при таких системах навчання.
 • Item
  Аналіз моделей процедур хендоверав бездротових мережах, базованих на технології АТМ
  (2003) Гладун, Анатолій; Проценко, Олена
  Статтю присвячено питанням аналізу продуктивності мобільних комунікаційних мереж. Одним з основних чинників, які впливають на кількісні параметри продуктивності таких мереж, є процедура хендовера. У статті розглянуто механізм виконання процедури хендовера в бездротових мережах, що базуються на технологи ATM. Наведено класифікацію існуючих процедур хендовера та приклад стандартної сигнальної схеми, що описує процедуру хендовера як послідовність сигналів керування і даних. Коректність опису протоколу жорсткого зворотного хендовера перевірено за допомогою моделі мережі Петрі, аналітичним чином визначено затримки, пов 'язані з виконанням процедури хендовера, та вимоги до буферів у вузлах мережі.
 • Item
  Засоби проектування веб-інтерсейфів розподілених інформаційних систем
  (2003) Романенко, Владислав
  Статтю присвячено розробці ефективного підходу до реалізації веб-інтерфейсів розподілених інформаційних систем на платформі Windows. Запропоновано метод реалізації веб-інтерфейсу на базі процесора шаблонів, який дає змогу розділити представлення, дані та код. Такий підхід апробовано в реалізованій автором системі керування подіями.
 • Item
  Non-uniform simulation modeling of a large-scale cable plant
  (2003) Syniavsky, Oleksandr; Cherkasov, D.; Kyrylko, V.
  Building data-over-cable networks (DOCN) provides highly functional and efficient infrastructure which enables supplying Internet or other information services to large numbers of customers which connect to network with cable modems. Contemporary DOCN may include millions of cable modems therefore the task of managing the network is rather complicated. To provide a proper control of DOCN a special set of hardware and software tools is used which may be referenced as a cable plant managing unit (CPMU).
 • Item
  Міжнародні стандарти у сфері технологій систем дистанційного навчання
  (2003) Пєчкурова, Олена
  Сьогодні Україна створює нормативні акти, які регламентуватимуть розвиток та впровадження систем дистанційної освіти, що розробляються багатьма організаціями та навчальними закладами. Але для повноцінного входження у світовий інформаційний простір, щоб посісти в ньому належне місце в галузі дистанційної освіти, необхідно зважати на світові стандарти дистанційної освіти, створені і впроваджені такими відомими групами та консорціумами, як IEEE LTSC, ARIADNE, IMS Global Learning Consortium, AICC та ін. У даній роботі розглянуто особливості стандартів названих груп.
 • Item
  Структурний системний аналіз та його реалізація у навчальних середовищах
  (2003) Бойко, Б. І.
  Статтю присвячено застосуванню структурного системного аналізу до розробки систем автоматизованої підтримки навчального процесу.
 • Item
  Про один з підходів використання розподілених експертних навчальних систем у дистанційній освіті
  (2003) Глибовець, Микола; Данченко, А.
  У статті запропоновано принцип розподілення одного класу експертних систем та розглянуто його застосування в системах дистанційної освіти.
 • Item
  Запити з множинними порівняннями у мові SQL (СУБД MySQL)
  (2003) Гороховський, Семен; Кулябко, Олена; Франчук, Олег; Кулябко, Петро
  У статті досліджуються схеми реалізації складних запитів з множинними порівняннями засобами мови SQL без вкладених підзапитів, що характерно для деяких систем баз даних, зокрема СУБД MySQL.
 • Item
  Процесологічні аспекти середовища моделювання
  (2003) Редько, Ігор
  Досліджуються процесологічні аспекти моделювання предметних областей. Вводяться поняття часткової функції, акції та їх виконання в дескриптологічному середовищі моделювання. Дається експлікація поняття дескриптивного процесу. Розглядаються репрезентативні класи рівнянь.
 • Item
  Алгебраїчні засоби специфікації інформаційних моделей II
  (2003) Зубенко, Віталій
  Робота продовжує. Розглядаються рекурсивні засоби специфікації інформаційних систем. Аналізуються варіанти індуктивних визначень множин та функцій, на які спираються такі специфікації. Розглядаються питання однозначності та процедуризації індуктивно визначених функцій.
 • Item
  Аналіз застосування методу сіток до чисельного розв'язання параболічних рівнянь
  (2003) Тригуб, Олександр
  У статті розглядається сукупність різницевих схем для апроксимації параболічних рівнянь. Теоретичне дослідження схем грунтується на побудові їх перших диференціальних наближень. Апріорні висновки щодо точності схем, що досліджувалися, підтверджено чисельними розрахун¬ками на модельному одновимірному рівнянні параболічного типу. Проведено порівняльний аналіз різницевих схем. Результати розрахунків подано у вигляді зручних для аналізу графіків і таблиць.
 • Item
  Локальні алгоритми: зв'язок зі штучними нейронними мережами та генетичними алгоритмами
  (2003) Гулаєва, Наталія
  У статті показано, що кожному локальному за Анісімовим алгоритму можна поставити у відповідність штучну нейронну мережу, яка реалізує цей алгоритм, і навпаки. Наведено приклади побудови таких алгоритмів та нейронних мереж. Показано також, що генетичні алгоритми на основі індивідів є локальними за Анісімовим алгоритмами.
 • Item
  Засоби логічних специфікацій реактивних алгоритмів
  (2003) Дорошенко, Анатолій; Алістратов, Олег
  Двійкові діаграми рішень відомі як ефективний засіб подання систем булевих функцій і широко застосовуються в проектуванні цифрових систем, аналізі скінченних автоматів, у задачах штучного інтелекту та математичної логіки. У цій роботі розглянуто питання представлення логічних специфікацій реактивних алгоритмів та запропоновано представлення у вигляді двійкових діаграм рішень як таке, що передбачає ефективну реалізацію алгоритмів синтезу та верифікації реактивних систем.
 • Item
  Алгоритм перевірки графів на ізомофність з використанням локальних інваріантів
  (2003) Чичкань, Сергій
  Одним із способів зниження часової складності перевірних задач є впорядкування множини вхідних даних, що дає змогу ідентифікувати їх незалежно від порядку зберігання чи переліку. Для цього кожному елементу множини приписується чисельна характеристика (вага). Якщо метою перебору є встановлення еквівалентності двох множин і всім елементам множини можна приписати різну вагу, швидке сортування обох множин за час O(Nlog2N) практично розв 'язує задачу, оскільки після впорядкування залишається за час 0(N) перевірити еквівалентність упорядкованих масивів, які містять елементи множини. У цій роботі наведено алгоритм перевірки графів на ізоморфність, що базується на впорядкуванні вершинних інваріантів локального порядку.