147: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Postcolonial methodological framework for comparing postsocialist nostalgias (cases of Easr Germany and Ukraine)
  (2013) Yakovlyev, Maksym
  The phenomena of nostalgias for the socialist past in Central and Eastern Europe with a number of their components are presented on the examples of East Germany and Ukraine. Possible ways of researching them within the postcolonial methodological framework are discussed. Research hypotheses and question for further comparative studies of (n) ostalgias are developed based on the assumptions of postcolonial theories.
 • Item
  Media representations of the deportation of the Crimean tatars of 1944: political struggle over meaning
  (2013) Bezverkha, Anastasia
  The article examines media representations of the Crimean Tatars’ deportation of 1944 in the national(Ukrainian) and Crimean media. The findings demonstrate the competition between the two dominant historical meta-narratives (Ukrainian national-democratic and post-Soviet) and the prevalence of the utilization of politically neutral terms, which omit responsibility or refer to tragic character of this historical event, hindering the detailed public discussion of its nature and consequences.
 • Item
  Політична культура демократичного суспільства у контексті феномену громадянства
  (2013) Трегуб, Олександр
  У статті досліджено політичну культуру демократичного суспільства на прикладі функціонування інституту громадянства і загальноєвропейського та національного виборчого права у державах-членах Європейського Союзу.
 • Item
  Революція та громадянська війна в Лівії як чинник впливу Франції в Північній Африці
  (2013) Кияниця, Леонід
  The purpose of this article is to analyze major causes and effects of France’s political involvement in the revolutionary events having transpired in Libya in 2011. Both geopolitical and geoeconomic consequences of the French intervention shall be subject to inquiry here, with due attention towards the wider perspective of contemporary French foreign policy in the North African region.
 • Item
  Постмодерна дипломатія: роль дипломатичних ресурсів у формуванні міжнародної акторності ЄС
  (2013) Гнатюк, Микола
  Recognizing the need to form diplomatic service, the Lisbon Treaty has changed the system international representation, which began to emerge since the establishment of the first European integration institutions. The article examines the role of the new European External Action Service in formation of postmodern EU diplomacy.
 • Item
  Політичні ідеології як засіб мотивації в міжнародних процесах
  (2013) Толстов, С.; Якушик, Валентин
  У статті розглянуто проблему впливу політичних ідеологій на формування міжнародно-політичних уявлень правлячих еліт та практичну реалізацію зовнішньої політики. На ряді прикладів, насамперед з недавньої політичної історії США, показано вплив неоліберальних і неоконсервативних ідей на перебіг зовнішньополітичного процесу. Виявляється роль ідеологій неолібералізму та неоконсерватизму як змістовних елементів та вагомих мотиваційних чинників міжнародної політики в сучасному світі.
 • Item
  Роль лідера у діяльності політичних партій на прикладі політичної партії "Удар" (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка
  (2013) Візьонок, В.
  У статті досліджено роль лідера у діяльності політичної партії на прикладі Політичної партії "Удар" (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка. Увага акцентується на періоді передвиборчих змагань, що є найбільш показовим доказом персоналізації політичного процесу. Відстоюється теза, що партійна стратегія вибудовується навколо особи лідера і втілюється відповідно до заданого напряму шляхом конструювання образу лідера через його висвітлення у ЗМІ, в агітаційних засобах, участь у різноманітних заходах та через інші форми діяльності партії.
 • Item
  Третій тип республіканського правління: чи є Україна напівпрезидентською республікою?
  (2013) Сидорчук, О.
  У статті досліджено проблему можливості аналізу політичної системи України після 2010 р. з позицій її приналежності до категорії напівпрезидентських республік, здійснено аналіз поняття «напівпрезидентської форми правління» та сформульовано її основні характеристики, розглянуто доцільність визначення України як напівпрезидентської республіки з позицій пояснювальної здатності такого аналізу. Автором зроблено припущення щодо прогностичної цінності дослідження політичної системи України за допомогою інструментів теорії напівпрезидентської форми правління.
 • Item
  Особливості функціонування асоціацій громадянського суспільства в Україні
  (2013) Гущина, Світлана
  У статті розкрито специфічні риси функціонування інститутів громадянського суспільства в Україні на сучасному етапі, подано механізми подолання недоліків у діяльності громадянського суспільства і розглянуто шляхи подальшого демократичного розвитку та реформування системи відносин між суспільством та державою.
 • Item
  Якою бути політиці охорони здоров'я в Україні?
  (2013) Семигіна, Тетяна
  Reforms of public health sector reflect the processes of political modernization and occupy an important place in political rhetoric. In Ukraine, the current policy in the health sector is not in line with international requirements and public expectations. The benchmark for the formation of a new national strategy for health policy can serve Ottawa Charter for Health Promotion, which defines ways to reorient health care treatment for non-medical prevention.
 • Item
  Прозорість діяльності суб'єктів прийняття владних рішень в Україні: доступ громадськості до публічної інформації
  (2013) Чабанна, Маргарита
  У статті розглянуто особливості реалізації права громадян на доступ до інформації про діяльність суб’єктів прийняття рішень на державному рівні в Україні, гарантування якого є ознакою демократичності політичного режиму.
 • Item
  Західний тиск і сценарії виживання політичного режиму в Україні
  (2013) Мацієвський, Юрій
  Метою статті є оцінка здатності керівництва України протистояти західному тиску. Беручи до уваги ключову тезу С. Левітскі і Л. Вея про залежність стабільності гібридного режиму від організаційного потенціалу держави і сили зовнішнього демократичного тиску, зроблено висновок про послаблення організаційного потенціалу режиму В. Януковича у випадку накладання санкцій .
 • Item
  Самоорганізовні спільноти: до проблеми визначення і вивчення
  (2013) Бардяк, О.
  Бувають випадки, коли одночасно неефективною виявляється і державна, і приватна власність. Зазвичай це стосується ситуацій фізично неподільних ресурсів, від користування якими залежить певним чином локалізована спільнота людей. Такі спільноти можуть самоорганізовуватися і створювати інститути для найбільш ефективного управління спільним ресурсом. У зв’язку з глобальним економічним розвитком та поглибленням інтеграції, ресурсів спільного користування стає більше, так само як збільшуються масштаби груп користувачів відповідними ресурсами. У такій ситуації самоорганізовані спільноти починають відігравати все більшу роль в економічних та політичних процесах. Це актуалізує політологічні дослідження самоорганізованих спільнот та самоорганізації як явища. Sometimes both state and private property regimes are inefficient. Usually this problem occurs in situation of indivisible resource which is vitally important for a some localizied community of people. Such communities are able for self-organization and could create informal institutes for governing the common pool resource in the most efficient way. Because of global economic development and powerful integration processes much more resources could get a status of common-pool resource also groups of resource users became larger. In such a situation self-organized communities play more important role in economic and political processes. This actualizes studies of the self-organized communities and self-organization as a phenomenon by political scientists.