Українська Греко-Католицька Церква у Галичині (1946-1968 рр.): стратегії виживання та опору у підпіллі: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

dc.contributor.advisorШліхта, Наталія
dc.contributor.authorБудз, Катерина
dc.date.accessioned2016-10-06T14:06:26Z
dc.date.available2016-10-06T14:06:26Z
dc.date.issued2016uk_UA
dc.description.abstractАктуальність. Один із найпомітніших зламів у радянській релігійній політиці трапився 1943 р., коли у розпалі радянсько-німецької війни Йосиф Сталін дозволив обрання Патріарха Російської Православної Церкви. Згідно із тодішнім задумом радянського лідера, РПЦ мала мобілізувати православне населення для подальшої боротьби із нацистською Німеччиною. Після завершення Другої світової війни Сталін вирішив використати РПЦ для уніфікації церковного життя у Радянському Союзі та країнах соцтабору. Відповідно, у повоєнний час Греко-Католицькі Церкви були ліквідовані не лише в Українській РСР – у Галичині (1946 р.) та на Закарпатті (1949 р.), а й у Румунії (1948 р.) та Чехословаччині (1950 р.). Українська Греко-Католицька Церква була ліквідована сталінським режимом шляхом її «возз’єднання» із РПЦ на так званому Львівському «соборі» 8–10 березня 1946 р. Заборона підпорядкованої Папі Римському УГКЦ пояснювалась зростаючою недовірою радянського керівництва до Ватикану у повоєнний час. Східна Галичина була також одним із найбільших осередків антирадянського збройного підпілля. Радянська влада вважала УГКЦ його ідеологічною базою, а тому розглядала ліквідацію Церкви як передумову успішної радянізації Галичини. Від Львівського «собору» 1946 р. і до виходу Церкви з підпілля у 1989 р. УГКЦ у Радянському Союзі офіційно не існувало. Протягом цього періоду вона залишалася найбільшою у світі забороненою конфесією. З огляду на державний тиск більшість греко-католицького духовенства формально приєдналася до РПЦ. У свою чергу, священики і монахи, які відмовилися від «возз’єднання», разом із частиною мирян перейшли у підпілля. Актуальність обраної теми полягає у важливості дослідження стратегій взаємодії з радянською владою, якими послуговувалися греко-католики для забезпечення виживання УГКЦ в умовах безінституційного існування. Балансуючи між вимушеним пристосуванням до нової радянської дійсності та відкритим опором владі, греко-католики мали на меті насамперед збереження своєї конфесійної ідентичності. Запропоноване дослідження важливе не лише в науковому, а й у суспільному вимірі. Зокрема, всебічне й неупереджене висвітлення досвіду УГКЦ у радянський період необхідне для налагодження ефективних державноцерковних взаємин та міжконфесійного діалогу у сучасній Україні. Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане на кафедрі історії Національного університету «КиєвоМогилянська академія» у рамках науково-дослідної теми «Історія України в контексті історії Центрально-Східної Європи» (державний реєстраційний номер 0110U001734) та у Докторській школі імені Родини Юхименків НаУКМА за напрямком «Історія Східно-Центральної Європи». Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» (протокол № 9 від 25 листопада 2010 р.) та уточнено на засіданні Вченої ради НаУКМА (протокол № 3 від 25 лютого 2016 р.). Мета дослідження полягає у всебічному дослідженні стратегій виживання та опору підпільних українських греко-католиків у радянський період. Для досягнення мети було поставлено наступні дослідницькі завдання: 1) з’ясувати стан наукової розробки теми та окреслити її джерельну базу; 2) охарактеризувати безпосередню реакцію греко-католицького духовенства, чернецтва та вірян Галичини на «возз’єднавчу» кампанію 1945–1946 рр.; 3) визначити основні стратегії виживання підпільних греко-католиків у радянському суспільстві; 4) проаналізувати легальні та нелегальні форми протесту членів підпільної УГКЦ; 5) дослідити мотиви та стратегії повсякденного спротиву «невозз’єднаних» греко-католицьких громад у галицькому селі. Об’єктом дослідження є релігійне життя в Українській РСР. Предметом дисертації є стратегії виживання та опору греко-католиків Галичини, які відмовилися від «возз’єднання» з РПЦ та перейшли у підпілля. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі було застосовано як загальнонаукові, так і спеціально історичні методи. Загальнонауковий метод аналізу використовувався для об’єктивного опису стратегій виживання та опору підпільних греко-католиків в атеїстичному суспільстві. Метод синтезу було залучено для узагальнення теоретичних положень, використаних для обґрунтування питання. За допомогою системноструктурного методу визначалася еволюція в офіційній позиції УГКЦ стосовно радянської влади. Із спеціально історичних методів у роботі використано історико-порівняльний, просопографічний та проблемно-хронологічний. Зокрема, завдяки історико-порівняльному методу було з’ясовано особливості греко-католицького підпілля у різних західноукраїнських областях. Просопографічний метод використовувався для виявлення конкретних життєвих обставин окремих священиків. За допомогою проблемно-хронологічного методу вдалося з’ясувати точні дати деяких подій, систематизувати джерельний матеріал та уточнити структуру роботи. Крім того, для визначення репрезентативності вибірки та підрахунку числа «невозз’єднаних» священиків і громад у дисертації було використано статистичний метод. За допомогою «методу кейсів» («case study») було описано стратегії повсякденного спротиву вірян на прикладі греко-католицької громади с. Надорожна. Дисертація ґрунтується на принципах об’єктивності, історизму та контекстуалізації. Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1946 по 1968 рр. За нижню хронологічну межу було обрано ліквідацію УГКЦ у Галичині на Львівському «соборі» 8–10 березня 1946 р. Верхньою хронологічною межею став 1968 р., коли під час «Празької весни» було легалізовано Греко-Католицьку Церкву у Чехословаччині. Із відновленням Пряшівської греко-католицької єпархії варто пов’язувати новий етап руху за легалізацію УГКЦ в Українській РСР. Географічні межі дослідження охоплюють територію чотирьох західноукраїнських областей – Львівської, Дрогобицької (з 1959 р. – частина Львівської), Станіславської (з 1962 р. – Івано-Франківської) та Тернопільської (за винятком так званих волинських районів, де поширеним було православ’я). До ліквідації Церкви у 1946 р. ці території входили до складу Галицької митрополії УГКЦ. Наукова новизна роботи полягає у тому, що дисертація є одним із перших досліджень, де системно проаналізовано основні стратегії виживання та опору підпільного духовенства, чернецтва та вірян Галичини у повоєнні десятиліття. У дисертації вперше в історіографії комплексно досліджено взаємини «возз’єднаних» і «невозз’єднаних» греко-католицьких священиків, з’ясовано відповідь мирян на примусову православізацію 1945–1946 рр., проаналізовано письмові звернення підпільних греко-католиків до радянських органів влади, виявлено мотиви та стратегії спротиву «невозз’єднаних» громад Галичини. У ході дослідження було суттєво уточнено стратегії виживання та опору підпільних греко-католиків у радянський період. У дисертації набули подальшого розвитку аналіз масштабів «возз’єднання» та з’ясування внутрішніх мотивацій греко-католицького кліру щодо переходу під юрисдикцію Московського Патріархату. Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їхнього використання у спеціальних працях з історії УГКЦ у XX ст., радянізації Галичини у повоєнний час та релігійного підпілля в СРСР, а також у розробці навчальних курсів з історії Церкви та історії радянського повсякдення. Крім того, результати роботи були впроваджені у зміст навчального курсу магістерської програми «Проблеми соціорелігійної історії України XVI–XX ст.» (НаУКМА, 2014). Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним дослідженням, в якому викладено авторський погляд на стратегії виживання та опору підпільних українських греко-католиків у Радянському Союзі. Наукові результати дисертації належать авторові особисто і становлять теоретичний і практичний внесок здобувача у розвиток історичної думки. Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації було оприлюднено у доповідях на міжнародних і всеукраїнських наукових форумах, а саме: Міжнародній конференції «Релігійні практики у СРСР: виживання та опір в умовах насильницької секуляризації» (Москва, Росія, 2012), Всеукраїнському круглому столі «Усна історія в Україні: сучасність та перспективи» (Київ, 2012), Літній школі «Сталінізм у роботах молодих дослідників: нові джерела, нові підходи» (Смоленськ, Росія, 2012), Літній школі «Насильство і його наслідки у радянському і пострадянському контексті» (Житомир, 2012), Першій щорічній міждисциплінарній конференції для аспірантів на тему тоталітаризму «Міждисциплінарне дослідження центрально- та східноєвропейського тоталітаризму» (Ясси, Румунія, 2012), Міжнародній конференції «Конструюючи “радянське.” Політична свідомість, повсякденні практики і нові ідентичності» (Санкт-Петербург, Росія, 2013), симпозіумі «Агенти чи об’єкти? Переосмислюючи сторінки історії Чорноморського регіону (1812–2012)» (Бухарест, Румунія, 2013), Міжнародній конференції «Пам’ять, конфлікт, простір» (Ліверпуль, Великобританія, 2013), 67-ій Міжнародній конференції молодих вчених «Каразінські читання» (Харків, 2014), Міжнародній науковопрактичній конференції «Польща-Україна: спільні шляхи до свободи» (Житомир, 2014), міжнародних воркшопах «Релігійні зв’язки та поділи у Чорноморському регіоні» (Бухарест, Румунія, 2015) та «Релігія у Чорноморському регіоні» (Київ, 2015), на семінарі в Інституті соціальної антропології імені Макса Планка (Галле, Німеччина, 2015), а також на спільній конвенції Асоціації слов’янських, східноєвропейських та євразійських студій (ASEEES) та Міжнародної асоціації гуманітаріїв (МАГ) «Образи Іншого» (Львів, 2016). Публікації. Основний зміст та результати дослідження викладені у 13 одноосібних публікаціях, із яких 5 – у фахових виданнях, визначених переліком ДАК МОН України, 3 – у закордонних збірниках, 5 – в інших наукових виданнях. Повний обсяг публікацій складає 10,45 д. а. Структура дослідження Дисертація побудована за хронологічним і проблемно-тематичним принципами й складається з переліку умовних скорочень, вступу, 4 розділів, в яких виділено 15 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (466 позицій, з них 88 іноземних) і додатків. Повний обсяг дисертації – 244 сторінки, із них – 190 сторінок основного тексту. uk_UA
dc.description.abstractThe thesis for the degree of candidate of historical sciences, specialty 07.00.01. – History of Ukraine. – Borys Hrinchenko Kyiv University. – Kyiv, 2016. Having annexed Eastern Galicia during the Second World War, the Soviet regime abolished the Byzantine-rite Ukrainian Greek Catholic Church (hereafter UGCC) at the Lviv "council" of 1946. The liquidation of the Church took the form of an allegedly voluntary "reunion" with the state supported Russian Orthodox Church (hereafter ROC). Under state pressure, most Greek Catholic clergymen and laypeople "reunited" with the ROC. In turn, part of the Greek Catholic clergy and believers refused to change the Church’s jurisdiction. Based on the alleged link between the UGCC and the nationalist underground, the Soviets arrested many "non-reunited" priests for political crimes and deported them to the Gulag. Upon their return to Western Ukraine in the mid-1950s and until the legalization of the UGCC in 1989–1990, these clergymen conducted Greek Catholic services clandestinely. This study focuses on the strategies of survival and resistance employed by Galician Greek Catholics in the underground. The material for the dissertation has been drawn from unpublished archival material, mostly from collections of the Council for the Affairs of the Russian Orthodox Church (CAROC) in Moscow and Kyiv. The research is also based on published documents and post-1991 interviews with the clandestine Greek Catholics from the Archive of the Institute of Church History in Lviv. The study uses primarily methodologies of historical anthropology and social history. The first chapter offers an analysis of historiography, sources, and research methodology. The following chapter looks at models of behaviour adopted by the Greek Catholic clergy and laity during and after the "reunion" campaign of 1945–1946. The priests who refused to follow the state scenario of "reunion" were driven primarily by the idea of "true faith" rather than nationalist or anti-Soviet convictions. After 1946, the mutual distrust grew between the "reunited" and the "non-reunited" clergymen: however, the contacts between them never ceased completely. The Greek Catholic laypeople generally lacked proper understanding of dogmatic differences between the UGCC and the ROC and, therefore, usually followed their parish priest. The third chapter focuses on the clandestine Greek Catholics’ survival strategies in Soviet society, namely secular employment and membership in communist youth organizations. Though being forced to work at secular institutions, the clandestine clergymen never conformed to communist values. A younger generation of Greek Catholics, confronted by the atheistic propaganda at school and religious education at home, usually succeeded in preserving a clear sense of religious identity. Whereas many Greek Catholics were formally members of communist youth organizations, some viewed such practice as unacceptable. The chapter also highlights the role of the Vatican and the Roman Catholic clergy in Galicia for the maintenance of the Greek Catholic identity in the underground. The last chapter of the dissertation explores the Greek Catholics’ legal and illegal forms of protest, focusing on their written appeals to state authorities and unsanctioned religious services respectively. The author posits that both the petitions from the members of the allegedly "non-existent" Church and the public celebrations of the Greek Catholic liturgy in many Western Ukrainian villages undermined the official Soviet narrative about the "reunion" of the Churches. Furthermore, the chapter analyzes the phenomenon of the "non-reunited" communities in the Galician countryside and exemplifies believers’ strategies of everyday resistance using the case of Nadorozhna village. The study demonstrates that the clandestine Greek Catholics successfully employed a variety of survival and resistance strategies, which allowed them to preserve their religious identity in a hostile environment.en_US
dc.identifier.citationБудз К. М. Українська Греко-Католицька Церква у Галичині (1946-1968 рр.) : стратегії виживання та опору у підпіллі : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук [електронний ресурс] / Будз Катерина Миколаївна ; наук. кер. Шліхта Н. В. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [б. в.], 2016. - 244 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9540
dc.language.isoukuk_UA
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.subjectУГКЦuk_UA
dc.subjectРПЦuk_UA
dc.subject"возз’єднання"uk_UA
dc.subjectрадянська владаuk_UA
dc.subjectГаличинаuk_UA
dc.subjectстратегії виживанняuk_UA
dc.subjectопірuk_UA
dc.subjectдисертаціяuk_UA
dc.subjectUGCCen_US
dc.subjectROCen_US
dc.subject"reunion"en_US
dc.subjectSoviet poweren_US
dc.subjectGaliciaen_US
dc.subjecturvival strategiesen_US
dc.subjectresistanceen_US
dc.subjectthesisen_US
dc.titleУкраїнська Греко-Католицька Церква у Галичині (1946-1968 рр.): стратегії виживання та опору у підпіллі: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наукuk_UA
dc.title.alternativeThe Ukrainian Greek Catholic Church in Galicia (1946–1968): Strategies of Survival and Resistance in the Underground: [thesis]en_US
dc.typeThesisuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Budz_Ukrainska_Hreko-katolytska_Tserkva_dysertatsiia.pdf
Size:
2.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: