Управління стратегічним потенціалом у контексті забезпечення енергетичними ресурсами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Ігнатьєва, Ірина
Сербенівський, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Через нестабільне зовнішнє середовище Україна опинилась у глибокій енергетичній кризі, наслідком якої є зростання вартості енергетичних ресурсів і кінцевої продукції промислових підприємств. Це спричинило зміну загальної стратегії управління, а також розширення структури стратегічного потенціалу. Зростаючі витрати на енергію впливають на ефективність бізнесу. Виникає необхідність впровадження ощадливого виробництва через виявлення необґрунтованих втрат енергії на промислових об’єктах. Водночас потрібно враховувати особливості технологічних процесів і виробництв. Втілити це допоможе енергетичний аудит і впровадження системи енергетичного менеджменту. Управління енергетичними ресурсами відповідно до стратегічних цілей підприємства сприятиме зменшенню витрат на енергію з одночасним досягненням екологічних, соціальних і корпоративних цілей управління. Метою цього дослідження є визначення особливостей промислових об’єктів, енергетичних потоків та специфіки проведення енергетичного аудиту на підприємствах легкої промисловості. З’ясовано, що особливістю цих підприємств є те, що капітальні споруди було збудовано переважно у 1940–1980-х роках. Підприємства є різноплановими за конструктивними рішеннями та енергетичними параметрами. Найбільш енерговитратним є виробництво шкіри. Згідно з результатами дослідження, частина підприємств легкої промисловості, які належать до різних підгалузей, мають незадовільний стан будівель і виробництва з високим споживанням та втратами енергії. Надано такі рекомендації для зниження витрат на енергоносії та підвищення енергетичного потенціалу підприємства: своєчасно проводити енергетичний аудит, використовувати альтернативні джерела енергії та впроваджувати концепцію Smart Grid. Це дасть змогу оптимізувати загальні витрати, знизити собівартість кінцевої продукції та посилити стратегічні позиції на ринку через зниження залежності від енергетичних ресурсів.
Description
Recently, in the context of an unstable external environment, Ukraine has found itself in a deep energy crisis. Increased cost of energy resources and final products of industrial enterprises is the result of this crisis. This, in turn, has led to a change in the overall management strategy, as well as an expansion of the strategic potential structure. Rising energy costs affect business efficiency. In order to increase the country’s energy independence, it is necessary to use renewable energy sources that have a minimal impact on the climate. This is especially true in the context of external instability and unpredictable energy prices. Effective energy management is becoming essential for the stability and financial sustainability of industrial enterprises. The latest trends in energy management include more and more renewable and clean energy sources, unlike those currently used. Among them are natural sources (wind power, solar radiation, sea tides) and the integration of waste into energy using environmentally friendly options (industrial and agricultural waste processing, waste recycling). However, the generation and use of this type of energy requires additional capital expenditures, which, in a period of unstable external environment, are direct risks for the company. After all, the payback period for such facilities and equipment starts at least three years. That is why there is a need to introduce lean production by identifying unjustified energy losses at industrial facilities. At the same time, it is necessary to take into account the peculiarities of technological processes and production. This is achieved by conducting an energy audit and implementing an energy management system. Managing energy resources in accordance with the strategic goals of the enterprise can help reduce energy costs while achieving environmental, social and corporate governance goals.The aim of this study is to identify the peculiarities of industrial objects, energy flows, and the specifics of conducting an energy audit in light industry enterprises. It has been found that the particular feature of these enterprises is that capital structures were mainly built in the 1940s-1980s. The enterprises vary in structural solutions and energy parameters. Leather production is the most energy-intensive. According to the research results, some light industry enterprises belonging to different sub-sectors have unsatisfactory conditions of buildings and energy-intensive production with high energy consumption and losses. The following recommendations are provided to enterprises to reduce energy costs and increase energy potential: timely conduct an energy audit, use alternative energy sources, and implement the concept of Smart Grid. This will enable optimizing overall costs, reducing the cost of final products, and strengthening strategic positions in the market by decreasing dependence on energy resources.
Keywords
енергетичний менеджмент, стратегічний потенціал, енергетичний баланс, зниження витрат, альтернативні джерела енергії, стаття, energy management, strategic potential, energy balance, cost reduction, alternative energy sources
Citation
Ігнатьєва І. А. Управління стратегічним потенціалом у контексті забезпечення енергетичними ресурсами / Ірина Ігнатьєва, Юрій Сербенівський // Empirio. - 2024. - Т. 1, № 1. - C. 73-81.