Рівність сторін у спорах про захист господарських прав за участю прокурора: на матеріалах судової практики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Біда, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено темі захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання в судовому порядку за участю прокурора в господарському судочинстві. Мета цієї публікації полягає у встановленні характеру впливу участі прокурора в господарському процесі на дотримання принципу рівності сторін господарського процесу як неодмінної умови ухвалення справедливого рішення у справі. Для досягнення мети поставлено та виконано такі наукові завдання: 1) визначено основні наукові підходи до вирішення питання участі прокурора в господарському процесі, висвітлені в сучасних наукових публікаціях; 2) описано нормативно-правове регулювання участі прокурора в господарському процесі; 3) розкрито зміст принципу рівності учасників господарського процесу; 4) визначено основні положення щодо участі прокурора в господарському процесі, вироблені судовою практикою національних судів та ЄСПЛ; 5) зроблено висновки щодо дотримання принципу рівності сторін господарського спору та ефективності захисту прав суб’єктів господарювання при вирішенні спору за участі прокурора. Методологія дослідження охоплює формально-юридичний та порівняльно-юридичний методи, метод системного аналізу та узагальнення судової практики. Наукова новизна полягає у встановленні впливу участі прокурора в господарському процесі на баланс інтересів сторін, забезпечення принципу рівності перед законом і судом усіх часників господарського процесу, дотримання принципу диспозитивності та верховенства права з урахуванням конституційних засад представництва інтересів особи у суді адвокатурою, суб’єктного складу учасників господарських правовідносин та господарських процесуальних відносин. За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що звуження кола випадків (підстав) для участі прокурора в господарському процесі з метою захисту інтересів держави відповідає стандартам верховенства права, рівності сторін, диспозитивності під час розгляду спорів з метою захисту суб’єктами господарювання своїх прав. Розвиток законодавства України в цьому напрямі загалом відповідає процесу демократизації суспільства, принципу верховенства права, забезпеченню права на справедливий судовий розгляд, що є неможливим без дотримання принципу рівності сторін.
The paper addresses the topic of business entities’ rights and interests protection in courts with participation of the prosecutor. The goal of the publication lies in defining the nature of the prosecutor’s participation in commercial trials influence upon adherence with the principle of equality of commercial process parties as a necessary condition for adjudicating a just judgment in a case. To reach this goal, the author defines and fulfills the following tasks: 1) to define the main academic approaches to the resolution of the prosecutor’s participation in a commercial process issue; 2) to describe normative regulation of the prosecutor’s participation in a commercial process; 3) to expose the meaning of the principle of equality of the parties of a commercial process; 4) to define the most important provisions regarding the prosecutor’s engaging into the commercial process elaborated in case-law of national higher courts and ECtHR; 5) to make conclusions on adhering to the principles of equality of the parties of a commercial process and efficient business entities’ rights protection in a trial with the prosecutor’s participation. The methodology of the study includes such methods as formal-legal and comparative-legal methods, the method of systematic analysis and generalization of judicial practice. The scientific novelty of the study is in defining the influence of the prosecutor’s participation in the commercial process on the (1) balance of interests of the parties, ensuring the principle of equality before the law and the court of all the participants of the economic process, (2) observing the principle of dispositibility and the rule of law, taking into account the constitutional principles of representation of the individual’s interests in the court by the lawyer, as well as participants circle of economic legal relations and economic procedural relations. According to the results of the research, it was concluded that narrowing of the range of cases (grounds) for the prosecutor’s participation in the commercial process in order to protect the interests of the state meets the standards of rule of law, of equality of the parties, and of dispositivity in the judication of disputes with the purpose of protection by business entities of their rights. The development of Ukrainian legislation in this direction is generally in line with the process of democratization of society, the rule of law, and the right to fair trial, which is impossible to ensure without respect for the principle of equality of the parties.
Description
Keywords
захист господарських прав, захист господарських інтересів, баланс інтересів сторін, принципи господарського судочинства, судова практика, стаття, protection of economic rights, protection of economic interests, balance of interests of parties, principles of commercial justice, case-law
Citation
Біда К. М. Рівність сторін у спорах про захист господарських прав за участю прокурора: на матеріалах судової практики / Біда К. М. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2022. - Т. 9-10. - С. 26-36. - https://doi.org/10.18523/2617-2607.2022.9-10.26-36
Collections