Тенденції розвитку джерел права України в контексті європейських правоінтеграційних процесів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Козюбра, Микола
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті аналізуються тенденції розвитку джерел права України, обумовлені її включенням в європейські правоінтеграційні процеси. Зокрема, пропонується авторське бачення місця міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в системі джерел національного права та їх співвідношення з законами України, розкривається природа загальних принципів права як джерела права, висвітлюються перспективи судового прецеденту в Україні у зв 'язку з визнанням Україною обов 'язковою юрисдикції Європейського Суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року.
Description
In the article the tendencies of development of the sources of law of Ukraine, which are caused by its inclusion in European law-integration processes, are analyzed. Specifically, the author proposes his own point of view on the place of those international treaties, consent on obligatory force on which was given by Verkhovna Rada of Ukraine, their role in the system of the sources of national law and their correlation with the laws of Ukraine. The author also discloses the nature of the common principles of law as the sources of law and examines the perspectives of the court precedent in Ukraine in connection with recognition by Ukraine the compulsory jurisdiction of the European Court on Human Rights in all of the questions, which are concerned to the interpretation and application of the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950).
Keywords
тенденції розвитку джерел права України, європейські правоінтеграційні процеси, юрисдикція Європейського Суду
Citation
Козюбра Микола Іванович. Тенденції розвитку джерел права України в контексті європейських правоінтеграційних процесів / М. І. Козюбра // Наукові записки НаУКМА : Юридичні науки. - 2004. - Т. 26. - С. 3-9.