Фрагментарій "великої гри" для XXI століття. Вступ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Сватко, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті на підставі праць автора та коментованого введення відповідних термінів і понять розглянуто суттєві моменти функціонування Світу Людини як останньої за часом культурно-історичної моделі життя Європи (ширше – західного світу); запропоновано методологічний апарат філософського дослідження культурно-історичних реалій; створено адекватну філософську мову опису картини світу XXI ст. Автор пропонує оригінальне визначення Європи як ідеї розбудови світу під проводом людської особистості; акцентує увагу на ліберально-демократичній природі Світу Людини, його нинішній смисловій визначеності й фактичній завершуваності; визначає смислові зсуви в системі цінностей (гуманізм, права людини, приватність, науковість, мораль, професіоналізм, конвенціоналізм, культура, культурна комунікація etc.), що перетворюються на відносні цінності (інтереси); фіксує набір актуальних компетентностей "наприкінці Світу Людини" (світська ігрова персонажність, успішність, модність, зірковість, креативність, анархічність, неісторичність, змагальність, риторична вправність, комунікативна банальність). З огляду на принципово ігровий характер Світу Людини важливе місце належить презентації фрагментів оригінальної філософії гри, де автор дає визначення гри і розглядає її культурно-історичні моделі та стилі від античності до сьогодення. Головну увагу приділено проблемі історичного завершення Світу Людини та його перетворення на власну пародію.
Description
Based on the previous works by the author and against the background of the commented introduction of the basic terms and notions, the article addresses the essential moments of the Human World functioning, with the latter seen as the latest cultural and historical model of Europe’s life (and, in a broader sense, of the Western world); a methodological toolset is offered for philosophical studies of cultural and historical realities; an adequate philosophical language has been created to describe the worldview of the 21th c. The author proposes an original definition of Europe to be an idea of the world arrangement under the guidance of human personality; focuses attention on the liberal-democratic nature of the Human World and its current notional definitude and actual accomplishability; defines notional shifts in the system of values resp. personality meanings (humanism, human rights, privacy, scientificity, morality, professionalism, conventionalism, culture, cultural communication, etc.), which are being transformed into relative values, or interests; registers a new set of actual competencies "at the close of the Human World" laic ludic personage, successfulness, fashionability, celebrity, creativeness, anarchic, unhistorical nature, competitiveness, rhetorical skillfulness, communicative banality, etc.). Considering the basically ludic character of the Human World, an important place in the article has been given to presentation of some fragments of the original philosophy of games, wherefore the author provides a definition of game and briefly covers its basic cultural and historical models and styles, from Antiquity to the present days. The main stress of the article is laid upon the problem of the actual accomplishment of the Human World and its transformation into its own parody.
Keywords
фрагментарій, гра, повторення неповторного, ігровий стиль, теорія, історія, практика, культура, Абсолют, Світ Людини, земний рай, соціалізм, капіталізм, лібералізм, фашизм, лібералізм, трансгуманізм, права людини, свобода, світський, щастя, успіх, зірковість, мода, панівний формат життя, знання, буття, розуміння, смисл, факт, дійсність, реальність, освіта, стаття, fragmentarium, game, ludic style, theory, history, practice, culture, the Absolute, the Human World, earthly paradise, socialism, capitalism, fascism, liberalism, transhumanism, human rights, freedom, laic, happiness, success, celebrity, fashion, dominating life format, knowledge, being, understanding, meaning, fact, actuality, reality, education
Citation
Cватко Ю. І. Фрагментарій "великої гри" для XXI століття. Вступ / Cватко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2016. - Т. 180 : Філософія та релігієзнавство. - С. 22-29.