Видавнича діяльність земств українських губерній як ознака самоврядування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Шандра, Валентина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою статті є з’ясування чинників та прагнень, які спонукали земства українських губерній у складі Російської імперії розгорнути широку видавничу діяльність. А також виявити тематику видань та їхню спрямованість. Аналіз друкованої продукції земств дозволяє стверджувати, що вони прагнули шляхом видання зафіксувати і зберегти для власних потреб основну інформацію про результативність безпосередньої діяльності. У виданнях йшлося про обговорення та прийняття рішень на земських губернських і повітових зібраннях, спрямованих на піднесення місцевого господарювання. Для комунікації з виборцями і платниками податків практикувалося видавати звіти про власну роботу і про витрати коштів місцевих бюджетів. Через друковану продукцію земські управи повідомляли населення про обов’язкові розпорядження щодо виконання вимог і норм санітарії та гігієни, дотримання пожежних правил та попередження стихійних лих. Потреба у постійних стосунках, у тісному спілкуванні з населенням змушувала земства набувати у власність друкарні та збільшувати репертуар друкованої продукції. До організаційно-звітної документації додавалися періодичні та просвітницько-тематичні видання. До останніх належала література, яку готували для населення фахівці, котрі служили у земстві агрономами, лікарями, ветеринарами, статистами. До видання власних праць вдавалися й різні локальні з’їзди, які відбувалися під егідою земств, а також окремі їхні структурні підрозділи, як от наради, комісії, бюро, ради. Друкована продукція сприяла піднесенню сільськогосподарської і загальної культури і свідчила, що земства, як самоврядні органи місцевої влади, плідно нею скористалися для мобілізації людності та для виконання покладених на них державою повноважень.
Description
The purpose of the article is to find out the factors and aspirations that prompted the zemstvos of the Ukrainian provinces within the Russian Empire to expand their publishing activities, as well as to identify the topics of publications and their direction. The analysis of the printed products of zemstvos allows us to state that through the publication they sought to record and preserve for their own needs basic information about the effectiveness of direct activities. The publications discussed and made decisions at zemstvo provincial and county assemblies aimed at promoting local economy. In order to communicate with voters and taxpayers, it was practiced to issue reports on their own work and expenditures of local budgets. Through printed materials, the Zemstvo councils informed the population about the mandatory regulations on compliance with the requirements and norms of sanitation and hygiene, compliance with fire regulations and prevention of natural disasters. The need for constant relations, in close communication with the population forced the zemstvos to acquire the ownership of the printing house and increase the repertoire of printed products. Periodicals and educational thematic publications were added to the organizational and reporting documentation. The latter included literature prepared for the population by specialists who served in the zemstvo as agronomists, doctors, veterinarians, and statisticians. Various local congresses, which took place under the auspices of zemstvos, as well as their separate structural subdivisions: meetings, commissions, bureaus, councils, also published their own works. Printed materials contributed to the rise of agricultural and general culture and testified that zemstvos, as self-governing bodies of local government, used it fruitfully to communicate with people and to fulfill the powers vested in them by the state.
Keywords
видавнича діяльність, земства, гласність, самоврядування, стаття, publishing activity, zemstvos, publicity, self-government
Citation
Шандра В. С. Видавнича діяльність земств українських губерній як ознака самоврядування / Шандра В. С. // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / голов. ред. В. М. Бойко ; Інститут законодавства Верховної Ради України [та ін.]. - Чернігів, 2022. - № 9. - С. 176-183. - https://doi.org/10.5281/zenodo.5652223