Економічні й соціокультурні зміни на межі епох: виклики постіндустріального суспільства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Гриценко, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано найвідоміші наукові праці XX ст. (К. Кларка, Д. Белла, Т. Роззака, Г.-М. Маклюена, Т. Стоунієра, Р. Катца, Ф. Вебстера, З. Бжезінського, О. Тоффлера, А. Тойнбі, Ж. Бодріяра, Ж.-Ф. Ліотара), пов’язані з дослідженням ключових понять інформаційної епохи, її об’єктивних основ розвитку, які сформували основні наукові, суспільно-політичні течії минулого століття, відкрили перспективи для розвою політичної думки сучасності та можливі шляхи формування суспільства у XXI ст . Що ж відбулося наприкінці (а точніше – в другій половині) XX ст., змусивши навіть консервативних скептиків визнати закінчення тривалої епохи індустріального розвитку Причини цих процесів, як показують соціальні й суспільно-політичні процеси, потрібно шукати в економіці. Крім первинного та вторинного секторів економіки завжди існував і третинний сектор, пов’язаний зі сферою послуг. У другій половині XX ст. завдяки розвитку технології (це стосується насамперед автоматизованого виробництва й скорочення об’єктивної потреби в робочих місцях) значення третинного, сервісного сектору економіки почало невпинно зростати, що ознаменувало кінець епохи індустріального суспільства й початок нової, постіндустріальної історії. Наслідком цього стала поява нових форм культури й трансформація суспільних відносин. У публіцистичних текстах мас-медіа й наукових публікаціях трапляються поняття "постіндустріальне суспільство", "інформаційне суспільство", "інформаційна епоха". Проте, якщо поставити собі мету розібратися, що ж таке постіндустріальне суспільство чи інформаційна революція, це виявиться не так просто. Різні автори часто вкладають у ці поняття власний зміст, перетворюючи в такий спосіб свої тексти на те, що в психоаналізі називають потоком вільних асоціацій. Прагнення внести певні корективи в поняття "постіндустріальне суспільство" та окреслити основні тенденції й особливості епохи постмодерну, а також з’ясувати можливі наслідки її впливу на різні сфери життя сучасної цивілізації стало причиною появи цієї статті.
Description
The article offers an analysis of the most famous scientific works of the 20th century (such as, С. Clark, J. Fourastié, D. Bell, T. Roszak, H.-M. McLuhan, T. Stonier, R. Katz, F. Webster, Z. Brzezinski, A. Toffler, A. Toynbee, J. Baudrillard, J.-F. Lyotard, etc.), related to the study of the key concepts of the information age, its objective foundations of development, which formed the main scientific, socio-political currents of the last century, opened perspectives for the development of modern political thought and possible ways of forming society in the 21st century. What happened at the end (or rather in the second half) of the 20th century, forcing even conservative skeptics to recognize the end of a long era of industrial development? The reasons for these processes, as shown by social and socio-political processes, must be sought in the economy. In addition to the primary and secondary sectors of the economy, there has always been a tertiary sector related to the sphere of services. In the second half of the 20th century thanks to the development of technology, the importance of the tertiary, service sector of the economy began to grow steadily, which marked the end of the era of industrial society and the beginning of a new, post-industrial history. The consequence of this was the emergence of new forms of culture and the transformation of social relations. The concepts of "post-industrial society," "information society," and "information age" are often mentioned in journalistic texts of the mass media and scientific publications. However, if you set yourself the goal of understanding what a post-industrial society or the information revolution is, it will not be so easy. Different authors often put their own meaning into these concepts, thus turning their texts into what is called in psychoanalysis a flow of free associations. The intention to make certain corrections to the concept of "post-industrial society," to outline the main trends and features of the postmodern era, and explore the potential consequences of its influence on various spheres of life of modern civilization, became the reason for the creation of this article
Keywords
постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство, сервісна економіка, індустріальне виробництво, глобальна інформаційна індустрія, епоха постмодернізму, стаття, post-industrial society, information society, service economy, industrial production, global information industry, era of postmodernism
Citation
Гриценко О. М. Економічні й соціокультурні зміни на межі епох: виклики постіндустріального суспільства / Олена Гриценко // Empirio. - 2024. - Т. 1, № 1. - C. 4-10.