Антропологічні візії Маркеліна Олесницького

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Козловський, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано антропологічні погляди М. Олесницького – професора Київської духовної академії, творчий доробок якого поки що належно не висвітлено. Виявлено зв’язок його антропологічних ідей з моральним богослов’ям та етичним вченням, які він тривалий час викладав у КДА. Простежено антропологічні імплікації морального формування людської особи, зокрема залежність морального характеру від антропологічних факторів. У цьому контексті досліджено погляди М. Олесницького щодо особливостей тілесної конституції людини. Автор показує, що київський вчений акцентував увагу на принциповій залежності людської тілесності від природних умов та підкреслював, що саме земні умови сформували тілесну природу людини. У статті досліджено також ті релігійні ідеї, які вплинули на антропологічні погляди М. Олесницького, що цілком зрозуміло з огляду на його християнське світосприйняття. На думку автора, київський професор продемонстрував можливість продуктивного застосування сучасних йому філософських досліджень до богословсько-антропологічного аналізу людини як індивіда, особи. У зв’язку з цим акцентовано увагу на концептуальних зв’язках антропологічних поглядів київського дослідника з впливовими європейськими філософськими та антропологічними вченнями, зокрема А. Шопенгауера, Г. Лотце, Ф. Шляєрмахера, Е. фон Гартмана та ін. Підкреслено значення для морально-антропологічної доктрини М. Олесницького концепту несвідомого; виявлено зв’язок цього концепту з провідними європейськими доктринами несвідомого, які продуктивно розроблялись у філософії і психології другої половини ХІХ ст.
The article deals with the anthropological views of M. Olesnytskyі, a professor at the Kyiv Theological Academy (КТА), whose creative work has not yet been properly studied. It reveals the connection of his anthropological ideas with moral theology and ethical doctrine, which he had taught for a long time in the KTA. Anthropological implications of the moral formation of a human person are also paid attention to, in particular, the dependence of the moral character on anthropological factors. In this context, the writing considers Olesnytskyі’s views on the peculiarities of a person’s body-build. The Kyiv scholar focused on the principles of human corporeality based on natural conditions. In particular, Olesnytskyі stressed that it was the earth’s conditions that formed the bodily nature of man. The article also explores those religious ideas that influenced the anthropological views of the Kyiv scholar, which is quite understandable in view of his Christian outlook. Olenytskyі demonstrates the possibility of effective application of contemporary philosophical studies to the theological and anthropological analysis of man as an individual. In this sense, the conceptual connections of the anthropological views of the Kyiv scholar with the ones of the influential contemporary European philosophers and anthropologists, such as А. Schopenhauer, R. H. Lotze, F. Schleiermacher, E. von Hartmann, and others, become clearly evident. The article emphasizes the significance of the concept of the unconscious for the moral anthropological doctrine of Olesnytskyі; it also argues for the connection of this concept to the leading European doctrines of the unconscious, which were elaborated in philosophy and psychology in the second half of the 19th century.
Description
Keywords
М. Олесницький, моральне богослов’я, антропологія, людська природа, людське тіло, особа, свідомість, несвідоме, Г. Лотце, Ф. Шляєрмахер, Е. Гартман, стаття, Olesnytskyі, moral theology, anthropology, human nature, human body, person, consciousness, unconscious, Lotze, Schleiermacher, Hartmann
Citation
Козловський В. П. Антропологічні візії Маркеліна Олесницького / Козловський В. П. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2018. - Т. 1. - С. 43-54.