Забезпечення ґендерної рівності у Збройних силах України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Марценюк, Тамара
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті здійснено огляд українського законодавства і міжнародних зобов’язань України щодо забезпечення ґендерної рівності у Збройних силах України (ЗСУ). Наголошено на аспектах ґендерної політики в інститутах освіти і медіа, які важливі також і для військової політики. Охарактеризовано основні результати серії соціологічних досліджень із циклу «Невидимий батальйон», виокремлено успіхи і проблеми на шляху до інтеграції жінок у ЗСУ протягом останніх десяти років війни, починаючи з антитерористичної операції (АТО). Поступове подолання явища вертикальної і горизонтальної ґендерної сегрегації у військовій сфері, відхід від патерналістської ґендерної політики, надання формального доступу жінок до всіх бойових спеціальностей і до військової освіти зазначено серед успішних результатів політики забезпечення рівних прав і можливостей у ЗСУ. Задля професійної інтеграції жінок у ЗСУ потрібно вирішити такі нагальні проблеми, як брак чіткого механізму реагувань на явища сексуальних домагань, розуміння потреб жінок як бійчинь (впровадження ґендерно чутливого підходу), більша видимість жінок серед військової еліти та експертного військового середовища. На основі репрезентативного для українського населення опитування з’ясовано громадську думку про забезпечення ґендерної рівності у військовій сфері станом на 2018 і 2023 рр. Ідеться про підтримку ідеї працевлаштування жінок нарівні з чоловіками у Збройних силах України, армію як професійну сферу з рівним доступом жінок і чоловіків. Згідно з результатами опитування, більшість як чоловіків, так і жінок готові чинити збройний опір, щоб зупинити російську окупацію України.
Description
The article reviews Ukrainian legislation and Ukraine’s international obligations to ensure gender equality in the Armed Forces of Ukraine. The authors note the aspects of gender policy in the institutes of education and media, which are also crucial for military policy. The main results of a series of sociological studies from the “Invisible Battalion” project are characterized, and the successes and problems on the way to the integration of women in the Armed Forces during the last ten years of the war, starting with the ATO, are highlighted. Gradual overcoming of the phenomenon of vertical and horizontal gender segregation in the military sphere, departure from paternalistic gender policy, granting women formal access to all combat specialties and to military education are listed among the successful results of the policy of ensuring equal rights and opportunities in the Armed Forces. For the professional integration of women in the Armed Forces, urgent issues such as the absence of a clear mechanism to address instances of sexual harassment, understanding the needs of women as combatants (implementation of a gender-sensitive approach), and enhancing the visibility of women within the military elite and expert military environment need to be addressed. Based on a survey representative of the Ukrainian population, public opinion on ensuring gender equality in the military sphere was studied for the years 2018 and 2023. The focus was on supporting the idea of equal employment opportunities for women and men in the Armed Forces of Ukraine, promoting the army as a professional field with equal access for both genders. In conclusion, it was discovered that, at the level of public opinion, both men and women are willing to engage in armed resistance to halt the Russian occupation of Ukraine.
Keywords
ґендерна рівність, ґендерна політика, Збройні сили України (ЗСУ), антитерористична операція (АТО), Невидимий батальйон, громадська думка, війна, стаття, gender equality, gender policy, Armed Forces of Ukraine, ATO (Anti-Terrorist Operation), Invisible Battalion, public opinion, war
Citation
Марценюк Т. О. Забезпечення ґендерної рівності у Збройних силах України / Тамара Марценюк // Empirio. - 2024. - Т. 1, № 1. - C. 44-54.