Вплив кінцевих споживачів на розвиток відновлюваної енергетики через поведінковий вибір на користь чистої енергії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Китаєв, Андрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто проблеми розвитку відновлюваних джерел енергії в контексті глобальних пріоритетів сталого розвитку та досягнення світом кліматичної нейтральності до 2050 р., а також проблеми фінансування програм трансформації енергетики. Обговорено недоліки державного регулювання сектору відновлюваної енергетики через запровадження зеленого тарифу, що в Україні мало негативні наслідки для енергетичного ринку, іноземних інвесторів та державного бюджету. Представлена гіпотеза передбачає, що ірраціональний споживчий вибір та поведінкові чинники, що впливають на рішення про купівлю і корисність угоди, можуть вплинути на розвиток відновлюваної енергетики. Оцінено економічний потенціал залучення коштів кінцевих користувачів Європейського Союзу для фінансування заходів щодо відновлюваної енергетики з використанням інструментів поведінкової економіки, включно зі стимулюванням споживчого вибору. Описано дослідження споживчого вибору покупців різних вікових категорій, різного рівня доходів і місця проживання (Україна, Словаччина, Німеччина, Австрія та Чехія) між продуктами, виробленими з використанням традиційної та чистої енергії, представлено виявлені закономірності та зроблено висновки. Показано, що використання інструментів поведінкової економіки в умовах стимулювання усвідомленого споживчого вибору на користь продукції, виробленої з використанням чистої енергії, може створити умови для залучення коштів саме кінцевих споживачів у розвиток відновлюваної енергетики. У процесі модерації державної політики у сфері енергетики запропоновано впровадження ринкових і поведінкових інструментів стимулювання споживчого попиту на продукцію, вироблену з використанням чистої енергії, з прозорою фіксацією ланцюжка використання чистої енергії на всіх етапах виробництва.
Description
This article examines the challenges of renewable energy development in the context of global sustainable development priorities, the world’s achievement of climate neutrality by 2050, and the current challenges of financing energy transformation programs. The shortcomings of state regulation of the renewable energy sector due to the introduction of a feed-in tariff, which in the case of Ukraine has had negative consequences for the energy market, foreign investors, and the state budget, are discussed. The presented hypothesizes that irrational consumer choices and behavioral factors that influence purchasing decisions and the utility of the transaction may affect renewable energy development. The economic potential of attracting European Union end-user’s funds to finance renewable energy measures using behavioral economics tools, including incentives for consumer choice in favor of clean energy products, is assessed. The logic of consumer choice of buyers belonging to different age categories, with different income levels and permanently residing in Ukraine, Slovakia, Germany, Austria, and the Czech Republic between products produced using conventional energy and “clean” energy was investigated, the identified regularities were described and conclusions were drawn. It is shown that the use of effective instruments of behavioral economics in the context of stimulating informed consumer choice in favor of products produced using “clean” energy can create conditions for attracting additional funds from end users to the development of renewable energy. In the process of public policy moderation in the energy sector, it is proposed to stimulate the introduction of the market and behavioral instruments to stimulate consumer demand in favor of products produced using clean energy, with the formation of a transparent chain of fixing the use of clean energy at all stages of production.
Keywords
відновлювана енергетика, поведінкова економіка, споживчий вибір, сталий розвиток, стаття, renewable energy, behavioral economics, consumer choice, sustainable development
Citation
Китаєв А. С. Вплив кінцевих споживачів на розвиток відновлюваної енергетики через поведінковий вибір на користь чистої енергії / Китаєв А. С. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2023. - Т. 8, вип. 1. - C. 71-78. - https://doi.org/10.18523/2519-4739.2023.8.1.71-78