Подання знань в інтелектуальних системах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Мейтус, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі подано визначення інтелекту, який розглядається, по-перше, як здатність моделювати предметну область навколишнього середовища та зберігати інформацію про нього у вигляді знань – когнітивного досвіду інтелектуальної системи – та, по-друге, як у цій моделі вирішувати завдання, що належать до предметної області. На основі цих рішень система будує свою поведінку. Запропоновано відповідну семантичну класифікацію знань, які можуть бути використані при побудові інтелекту. Це елементарні знання, знання-відношення, знання-пошук, знання-моделі, знання-типи, знання-переходи. Така класифікація знань необхідна з урахуванням використання їх як складових компонентів моделі, яка створюється інтелектуальною системою для зовнішнього середовища.
Description
The paper defines the intelligence in question. First as the ability to simulate a domain environment – subject area, and store information about it in terms of knowledge – experience cognitive of intellectual system and, secondly, as in this model to solve problems that connect to subject area. System behavior based on these decisions. Semantics on proposed classification of knowledge can be used in the construction of intelligence. These are the basic knowledge and knowledge – relations, searching, models, types, crossings. This classification knowledge required in view of their use as components of the model that created the intellectual engine for the environment.
Keywords
інтелект, інтелектуальна система, знання, класифікація знань, семантика знання, стаття, intelligence, intelligent system, knowledge, classification of knowledge, semantics knowledge
Citation
Мейтус В. Ю. Подання знань в інтелектуальних системах / Мейтус В. Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 177 : Комп'ютерні науки. - С. 4-9.