Методологія історико-економічного дослідження досвіду повоєнної відбудови

dc.contributor.authorНебрат, Вікторія
dc.date.accessioned2023-01-25T18:39:34Z
dc.date.available2023-01-25T18:39:34Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ статті представлено сучасний методологічний інструментарій історико-економічного дослідження як засіб наукового пізнання міжнародного досвіду повоєнної відбудови економіки з метою подальшої імплементації цього досвіду в процесі реконструкції національного господарства та відновлення соціогуманітарного простору України. Використано сукупність методів і підходів, які дали змогу розкрити методологічний арсенал історико-економічних досліджень у єдності з їхніми функціями. Поєднання аналізу різних інструментів і синтезу методологічних підходів спрямоване на досягнення системності та забезпечення результативності актуальних дослідницьких програм історичного досвіду повоєнної відбудови економіки. Результатом дослідження є методологічне забезпечення наукового пізнання міжнародного досвіду повоєнної відбудови економіки. Обґрунтовано доцільність застосування принципу інтегративності як синтезу емпіричних історико-економічних і теоретичних знань. Розкрито зміст світоглядної функції економічної історії, яка реалізується через деміфологізацію та об’єктивізацію знань про зміст і детермінанти повоєнної відбудови. Показано, як акумулятивна функція економічної історії пов’язана з формуванням реалізму економічного мислення. Обґрунтовано прогностичну функцію економічної історії – передбачення майбутнього розвитку і можливих напрямів розгортання подій на основі попереднього досвіду. Компаративний аналіз дає змогу розглянути динаміку відновлення економіки в різних країнах, розвиток відмінних економічних систем та їхніх національних моделей. Наголошено, що історичний досвід реалізації планів і програм відбудови потрібно вивчати в єдності онтологічної, телеологічної та аксіологічної складових. Значення методів і засад дослідження розкрито за допомогою історичних прикладів. Зроблено висновок, що вивчення історичного досвіду, формування міцного теоретичного підґрунтя та програми економічних перетворень сприятимуть забезпеченню успішності повоєнної відбудови України. Уточнено співвідношення понять "парадигма" і "доктрина" стосовно економічної політики відновлення. Результати дослідження будуть корисними для вивчення та врахування історичного досвіду в процесі повоєнного відновлення економіки України.uk_UA
dc.description.abstractThe purpose of the article is a comprehensive presentation of the modern arsenal of methods of historical and economic research. Methods and tools are presented in accordance with specific research issues. This is an urgent issue of post-war economic recovery. Scientific methods are shown in unity with the functions of economic history. A set of methods and approaches was used, which made it possible to reveal the methodological arsenal of historical and economic research in unity with their functions. The combination of analysis of various tools and synthesis of methodological approaches is aimed at achieving systemic and ensuring the effectiveness of current research programs of historical experience of post-war economic reconstruction. The result of the study is the methodological support of scientific knowledge of the international experience of post-war economic reconstruction. The expediency of applying the principle of integrativity as a synthesis of empirical historical and theoretical economic knowledge is substantiated. The content of the worldview function of economic history is revealed. It is realized through demythologization and objectification of knowledge about the content and determinants of post-war reconstruction. It is shown how the cumulative function of economic history is related to the formation of the realism of economic thinking. The prognostic function of economic history is substantiated – the ability to predict future developments and directions of events on the basis of previous experience. Comparative analysis allows us to consider the dynamics of economic recovery in different countries, the development of different economic systems and their national models. Historical experience in the implementation of reconstruction plans and programs should be studied in the unity of ontological, teleological and axiological components. The value of research methods and principles is revealed with the help of historical examples. The results of the study will be useful in the study and implementation of historical experience in the post-war recovery of Ukraine’s economy.en_US
dc.identifier.citationНебрат В. В. Методологія історико-економічного дослідження досвіду повоєнної відбудови / Небрат В. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2022. - Т. 7, вип. 1. - C. 79-86. - https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.79-86uk_UA
dc.identifier.issn2519-4739
dc.identifier.issn2519-4747
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.79-86
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24583
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceНаукові записки НаУКМА. Економічні наукиuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectфункції та методи економічної історіїuk_UA
dc.subjectпринцип інтегративностіuk_UA
dc.subjectросійсько-українська війнаuk_UA
dc.subjectплани повоєнної відбудовиuk_UA
dc.subjectзовнішня допомогаuk_UA
dc.subjectнаціональні інтересиuk_UA
dc.subjectісторичний досвідuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectfunctions and methods of economic historyen_US
dc.subjectprinciple of integrativityen_US
dc.subjectRussian-Ukrainian waren_US
dc.subjectplans for post-war reconstructionen_US
dc.subjectexternal assistanceen_US
dc.subjectnational interestsen_US
dc.subjecthistorical experienceen_US
dc.titleМетодологія історико-економічного дослідження досвіду повоєнної відбудовиuk_UA
dc.title.alternativeMethodology of historical and economic research experience of post-war reconstructionen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Nebrat_Metodolohiia_istoryko-ekonomichnoho_doslidzhennia_dosvidu_povoiennoi_vidbudovy.pdf
Size:
332.81 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: