Temporary suspension of the public officials by the President of Ukraine: the established practice and new challenges

Abstract
This article analyzes the provisions of the Law of Ukraine On the Legal Regime of Martial Law, adopted after the Russian Federation’s full-scale invasion of Ukraine’s territory. The author proves that the second clause of Article 11 of the mentioned law, granting the President of Ukraine powers to suspend public officials during martial law, contradicts the Constitution of Ukraine, whereas the latter has not vested such powers with the President of Ukraine. The author compares the suspension and the dismissal of a public official from the office and proves that the newly adopted provision contradicts the very nature and purpose of martial law. In the article, the author analyses a list of public officials to whom the adopted provision applies and argues that the only purpose the latter was adopted is to allow the President of Ukraine to dismiss public officials from their offices without proper legal grounds and the approval of others state authorities as required by the Constitution.
Description
У цій статті аналізуються положення Закону України "Про правовий режим воєнного стану", прийнятий після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Автор доводить, що частина друга статті 11 вищезазначеного закону, яка надає Президенту України повноваження звільняти державних службовців в умовах воєнного стану, суперечить Конституції України, в той час як остання не наділила Президента України такими повноваженнями. Автор порівнює відсторонення та звільнення державного службовця зі служби та доводить, що нове положення суперечить самій природі та меті законодавства про воєнний стан. У статті автор аналізує список державних службовців, яких стосується прийняте положеннята проводить думку про те, що єдиною метою останнього було надати Президенту України право звільняти державних службовців без належного юридичного обґрунтування та погодження з іншими державними посадовцями, як того вимагає Конституція.
Keywords
Constitution of Ukraine, President, Parliament, Martial Law, Suspension from Office, Dismissal from Office, article, Конституція України, Президент, парламент, воєнний стан, відсторонення від посади, звільнення з посади
Citation
Berko S. Temporary suspension of the public officials by the President of Ukraine: the established practice and new challenges / Stepan Berko // Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. - 2022-2023. - No. 8-9. - P. 85-108. - https://doi.org/10.18523/kmlpj303161.2023-8-9.85-108