Фінансова оцінка й управління вартістю нематеріальних активів, створених всередині підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Геращенко, Олексій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
У статті розглянуто проблематику управління фінансами підприємства, що діє в постіндустріальний період розвитку економіки, коли ключова цінність для споживача створюється нематеріальними активами особливого класу – брендом, довірою, впізнаваністю, емоціями, кваліфікацією й ефективністю роботи персоналу, інтелектуальним капіталом тощо. Класичний фінансовий менеджмент не розкриває механізмів управління цими нематеріальними активами, сприймаючи переважно ключовою метою акцент на прибутковість, а не створення вартості. Наявні стандарти фінансової звітності, орієнтовані на індустріальну модель, визнають вказані сутності витратами, а не активами, оскільки містять високі критерії відповідності цьому статусу. Основою управління є механізм виміру й оцінки. У статті запропоновано алгоритм оцінки вартості нематеріальних активів та вказано подальші можливості пошукових і дослідницьких зусиль у цьому напрямі.
Description
The paper examines the discussion questions in the corporate fi nancial management of postindustrial period of economy when a key value for consumers is created by intangible assets of the special class like brand, trust, knowledge, emotions, qualifi cation and effi ciency of personnel, intellectual capital and others like that. Classic fi nancial management is not concentrated on the mechanisms of management of these intangible assets of the special class, perceiving a mainly key purpose as an accent on profi tability but not creation of value. Moreover, the existent standards of the fi nancial statements don’t defi ne this class of intangibles as assets because of the high criteria of accordance to this status. The base of any management is measuring mechanism and estimation. The paper offers these algorithms and subsequent directions of research efforts.
Keywords
активи, прибуток, вартість, нематеріальні активи, економічна додана вартість, збалансована система показників, методи оцінки вартості, алгоритм оцінки вартості нематеріальних активів, assets, net income, values, intangible assets, EVA, Balanced Scorecard, methods of estimation of value, algorithm of value estimation of intangible assets
Citation
Геращенко О. Л. Фінансова оцінка й управління вартістю нематеріальних активів, створених всередині підприємства / Геращенко О. Л. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133: Економічні науки. - С. 28-32.