Філософія Ніцше як творення концептів (XVI Могилянський історико-філософський семінар)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Лютий, Тарас
Мінаков, Михайло
Кебуладзе, Вахтанг
Менжулін, Вадим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Могилянський історико-філософський семінар започаткувала кафедра філософії та релігієзнавства НаУКМА (спільно з Українським філософським фондом) у 2003 р. Окрім співробітників, аспірантів та докторантів кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА, участь у роботі семінару регулярно беруть фахівці з інших наукових інституцій. Загалом проведено вже 16 засідань, що були присвячені таким темам: "Історико-філософське знання в Україні: стан і перспективи" (2003), "Актуальні проблеми історико-філософського джерелознавства" (2004), "Проблема інтерпретації тексту в історико-філософському дослідженні" (2005), "Історико- філософська спадщина Дмитра Чижевського" (2006), "Історико-філософські дослідження в Україні: стан і перспективи" (2007), "Проблема методу в історико-філософському пізнанні" (2007), "Олексій Лосєв: постать і спадщина (до 115 річниці з дня народження мислителя)"(2008), "Методологія історико-філософського пізнання: актуальні стратегії" (2008), "Вільгельм Віндельбанд як філософ та історик філософії: (до 160 річниці з дня народження мислителя)" (2008), "Спадщина Геґеля у дзеркалі історико-філософських інтерпретацій" (2009), "Історико-філософські студії: нове покоління" (2010, 2011), "Кантівський критицизм крізь призму Вольфівського догматизму" (2012), "Рецепція індійської філософії в Україні: 1840-і – 1930-ті роки. Лінія Вед" (2013), "Чи відповів Кант на питання: Що є людина?" (2016). Матеріали перших трьох засідань семінару опубліковано як окремий збірник (Ткачук, 2006). Нижче публікуються матеріали XVI засідання Могилянського історико-філософського семінару, яке відбулося в НаУКМА 1 лютого 2017 р. і було присвячено темі "Філософія Ніцше як творення концептів" (2017). Доповідач – Т. Лютий, співдоповідачі (диспутанти) – М. Мінаков та В. Кебуладзе. Вів засідання В. Менжулін. Аудіозапис заходу розшифрував аспірант кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА Т. Фостяк.
Kyiv-Mohyla Seminar on the History of Philosophy was established by the Kyiv-Mohyla Academy’s Department of Philosophy and Religious Studies (in co-operation with Ukrainian Philosophical Foundation) in 2003. In this yearly seminar, the Department’s members as well as the historians of philosophy from other academic institutions regularly take part. Since 2003, 16 meetings of the seminar took place. They were focused on such topics as “Historiography of Philosophy in Ukraine: Current State and Perspectives” (2003), “Actual Problems of the Source Studies in the Historiography of Philosophy” (2004), “The Problem of Text Interpretation in the Historiography of Philosophy” (2005), “Dmytro Chyzhevskyi as a Historian of Philosophy” (2006), “Historiography of Philosophy in Ukraine: Current State and Perspectives” (2007), “The Problem of Method in the Historiography of Philosophy” (2007), “Oleksii Losiev: Personality and Heritage (to the 115th Anniversary of His Birth)” (2008), “Methodology of the Historiography of Philosophy: Actual Strategies” (2008), “Wilhelm Windelband as a Philosopher and Historian of Philosophy (to the 160th Anniversary of His Birth)” (2008), “Hegel’s Heritage in the Mirror of Interpretations” (2009), “The Studies on the History of Philosophy: New Generation” (2010, 2011), “Kant’s Criticism from the perspective of Wolf’s dogmatism” (2012), “The Reception of Indian Philosophy in Ukraine: 1840s–1930s” (2013), “Did Kant Answer the Question on What a Man Is?” (2016). The proceedings of the early three meetings were published in a special volume (Tkachuk, 2006). The current issue of “NaUKMA Research Papers in Philosophy and Religious Studies” contains the proceedings of the sixteenth meeting of Kyiv-Mohyla Seminar on the History of Philosophy, which took place at the National University of Kyiv-Mohyla Academy on February 1, 2017. The main speaker was Dr. Taras Lyuty, while the co-speakers included Dr. Mykhailo Minakov and Dr. Vakhtang Kebuladze. The meeting was conducted by Prof. Vadym Menzhulin. The audio recording of the meeting was deciphered by a PhD-student Taras Fostiak.
Description
Keywords
Ніцше, Дельоз, Ґваттарі, концепт, історія філософії, семінар, Nietzsche, Deleuze, Guattari, concept, history of philosophy
Citation
Філософія Ніцше як творення концептів (XVI Могилянський історико-філософський семінар) / Лютий Т. В., Мінаков М. А., Кебуладзе В. І., Менжулін В. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2018. - Т. 1. - С. 91-105.