Державне фінансове забезпечення сталого розвитку України: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

dc.contributor.advisorЛук’яненко, Ірина
dc.contributor.authorМар'янович, Марина
dc.date.accessioned2020-10-21T10:12:58Z
dc.date.available2020-10-21T10:12:58Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractДисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, 2020. Розкрито сутність формування системи державного фінансового забезпечення сталого розвитку, що полягає у сукупності створення інституційних засад в сфері стратегічного економічного розвитку на державному і місцевому рівні та забезпечення ефективного використання бюджетних коштів і приватних інвестицій задля досягнення національних Цілей сталого розвитку, у тому числі удосконалення механізмів державної фінансової підтримки здійснення державно-приватного партнерства, надання державних гарантій, запровадження довгострокових бюджетних зобов’язань при застосуванні відповідного фінансово-бюджетного механізму для реалізації суспільно значимих проєктів. Удосконалено підходи до розвитку фінансового забезпечення планування сталого розвитку, зокрема, шляхом посилення прозорості та координуючої функції держави щодо досягнення Цілей сталого розвитку, удосконалення системи фінансового моніторингу та контролю у цій сфері, підвищення фінансової спроможності органів публічного управління; основні засади щодо формування державної фінансової політики розвитку суспільно значимої інфраструктури, наявність якої є необхідною умовою досягнення національних індикаторів Цілей сталого розвитку, визначення відповідних джерел фінансування; методологічні підходи до запровадження у процес планування державних капітальних видатків дієвих фінансових механізмів реалізації інфраструктурних проєктів, що підвищить ефективність використання бюджетних коштів. Узагальнено та систематизовано досвід застосування національних індикаторів Цілей сталого розвитку для оцінки ефективності видатків бюджету у країнах із розвинутою та трансформаційною економікою, що може стати основою для запровадження у бюджетний процес світових практик державної фінансової підтримки сталого розвитку. Дістало подальшого розвитку підходи до підвищення ефективності використання запозичень міжнародних фінансових організацій, забезпечення соціально-економічного розвитку країни з урахуванням національних завдань щодо досягнення Цілей сталого розвитку, підвищення інституційної спроможності органів публічного управління; положення до оцінки фінансового потенціалу та ролі приватного сектору в країнах з трансформаційною економікою у забезпеченні сталого розвитку, у тому числі в частині формування відповідної інфраструктури в сфері життєзабезпечення, наявність якої суттєво впливає на стан навколишнього середовища та якість життя населення.uk_UA
dc.description.abstractThesis for a candidate degree in economy: specialty 08.00.08 – Money, finance, and credit. – Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, 2020. The essence of formation of the system of state financial support of sustainable development is revealed, which consists in creation of institutional bases in the field of strategic economic development at the state and local level and ensuring effective use of budgetary funds and private investments for achievement of national Sustainable Development Goals, support for the implementation of public-private partnership, the provision of state guarantees, the introduction of long-term budget commitments in the application of the appropriate financial and budgetary mechanism for the implementation of socially significant projects. Approaches to the development of financial support for sustainable development planning have been improved, in particular, by strengthening the transparency and coordinating function of the state to achieve the Sustainable Development Goals, improving the system of financial monitoring and control in this area, increasing the financial capacity of public administration bodies; basic principles for the formation of state financial policy for the development of socially significant infrastructure, the availability of which is a necessary condition for achieving national indicators of the Sustainable Development Goals, the definition of appropriate sources of funding; methodological approaches to the introduction of effective financial mechanisms for the implementation of infrastructure projects in the process of planning state capital expenditures, which will increase the efficiency of budget resources. The experience of using national indicators of Sustainable Development Goals to assess the effectiveness of budget expenditures in countries with developed and transformational economies is generalized and systematized, which can be the basis for introducing into the budget process global practices of state financial support for sustainable development. Approaches to increase the efficiency of borrowing by international financial organizations, ensure the socio-economic development of the country taking into account national objectives to achieve the Sustainable Development Goals, increase the institutional capacity of public administration bodies have been further developed; provisions for assessing the financial potential and role of the private sector in countries with economies in transformation in ensuring sustainable development, including the formation of appropriate infrastructure in the field of life support, the availability of which significantly affects the environment and quality of life.en_US
dc.identifier.citationМар'янович М. Е. Державне фінансове забезпечення сталого розвитку України : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Мар'янович Марина Едуардівна ; наук. кер. Лук’яненко Ірина Григорівна ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Київський національний торговельно-економічний університет. - Київ : [б. в.], 2020. - 290 c. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18252
dc.language.isoukuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectдержавне фінансове забезпеченняuk_UA
dc.subjectсталий розвиток країниuk_UA
dc.subjectфінансові механізмиuk_UA
dc.subjectдержавно-приватне партнерствоuk_UA
dc.subjectфінансова спроможністьuk_UA
dc.subjectбюджетні коштиuk_UA
dc.subjectфінансовий потенціалuk_UA
dc.subjectдержавні капітальні видаткиuk_UA
dc.subjectдисертаціяuk_UA
dc.subjectstate financial supporten_US
dc.subjectsustainable development of the countryen_US
dc.subjectfinancial mechanismsen_US
dc.subjectpublic-private partnershipen_US
dc.subjectfinancial capacityen_US
dc.subjectbudget resourcesen_US
dc.subjectinternational financial organizationsen_US
dc.subjectfinancial potentialen_US
dc.subjectstate capital expendituresen_US
dc.titleДержавне фінансове забезпечення сталого розвитку України: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукuk_UA
dc.title.alternativeState financial support for sustainable development of Ukraineen_US
dc.typeThesisuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Marianovych_dysertatsiia.pdf
Size:
2.68 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: