Внесок Інституту філософії НАН України у розвиток філософії та релігієзнавства в НаУКМА

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Ткачук, Марина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті вперше в науковій літературі висвітлено місце і роль Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України у становленні й розвитку кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА), створеної у 1992 р., та її освітніх програм. Акцентуючи увагу на вагомій ролі науковців Інституту філософії в актуалізації інтелектуальної спадщини та інституційної пам’яті славетної Києво-Могилянської академії (КМА, 1615‒1817), стаття увиразнює безпосередню долученість учених-філософів НАН України до відродження Києво-Могилянської академії у статусі сучасного університету, розпочатого 30 років тому групою українських науковців та освітян на чолі з В’ячеславом Брюховецьким, і підготовки перших в Україні бакалаврів і магістрів філософії. Розкриваючи головну мету кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА – формування нового покоління українських філософів, чий фаховий рівень відповідає сучасним західним стандартам, авторка фокусує увагу на сформованій у співпраці з науковцями Інституту філософії моделі філософської освіти, новаторській для пострадянської доби. Ця модель ґрунтується на поєднанні загальногуманітарної і професійної підготовки, навчального процесу і наукових студій, глибокого знання студентами як історії, так і сучасних на- прямів і течій філософської думки, класичних і новітніх філософських першоджерел, належному опануванні іноземних мов із метою безпосереднього вивчення оригінальних пам’яток світової та вітчизняної філософської думки, а також новітньої дослідницької літератури. Окреслюючи доробки провідних фахівців Інституту в царині викладання й реалізації філософських освітніх програм НаУКМА, авторка доводить, що їхня багаторічна співпраця з університетом стала не лише однією з фундаментальних засад могилянської філософської школи, а й потужним стимулом професійного розвитку і творчої самореалізації інститутських колег.
The article for the first time in the scientific literature highlights the place and role of the Institute of Philosophy of H. S. Skovoroda of National Academy of Sciences of Ukraine in the creation and development of the Department of Philosophy and Religious Studies of the National University of "Kyiv-Mohyla Academy" (NaUKMA), established 1992. Focusing on important role of the scientists of the Institute of Philosophy in the actualization of the intellectual heritage and institutional memory of the glorious Kyiv-Mohyla Academy (KMA, 1615‒1817), the article stresses the direct involvement of scientists and philosophers of the National Academy of Sciences of Ukraine in the revival of the Kyiv-Mohyla Academy as a modern university, started 30 years ago by a group of Ukrainian scientists and educators headed by Vyacheslav Briukhovetskyi, and training of the first bachelors and masters of philosophy in Ukraine. Revealing the main goal of the Department of Philosophy and Religious Studies of NaUKMA – the formation of a new generation of Ukrainian philosophers whose professional level meets modern Western standards, the author focuses attention on the model of philosophical education formed in cooperation with scientists of the Institute of Philosophy, innovative for the post-Soviet era. This model is based on a combination of general humanitarian and professional training, educational process and scientific studies, students’ in-depth knowledge of both history as well as modern directions and trends of philosophical thought, primary sources on classical and modern philosophy, proper mastery of foreign languages with the aim of directly studying the original heritage of the worldwide and Ukrainian philosophical thought, as well as the latest research literature. Outlining the achievements of the leading specialists of the Institute in the field of teaching and implementation of philosophical educational programs of NaUKMA, the author proves that their long-term cooperation with the university has become not only one of the fundamental foundations of the NaUKMA’s philosophical school, but also a powerful stimulus for professional development and creative self-realization of its Institute colleagues.
Description
Keywords
Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Києво-Могилянська академія, Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА), філософія, релігієзнавство, освіта, стаття, Institute of Philosophy of H. S. Skovoroda of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv-Mohyla Academy, National University of "Kyiv-Mohyla Academy" (NaUKMA), philosophy, religious studies, education
Citation
Ткачук М. Л. Внесок Інституту філософії НАН України у розвиток філософії та релігієзнавства в НаУКМА / Ткачук М. Л. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2022. - Т. 9-10. - C. 23-33. - https://doi.org/10.18523/2617-1678.2022.9-10.23-33
Collections